Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X


Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 27 và 28-6-2017 đã thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố...

 


Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 27 và 28-6-2017 đã thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26-7-2012 của Thành ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 5-5-2008 của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X; sơ kết 5 năm Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 12-1-2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 29-12- 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết hội nghị.


Hội nghị thống nhất đánh giá:


1. Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố. Bên cạnh những thuận lợi, đã xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so cùng kỳ, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; lãnh đạo thành phố thường xuyên tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển; công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải rắn được chú trọng, đánh giá cao Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề này; công tác chấn chỉnh, quản lý trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè có chuyển biến, đạt kết quả bước đầu, tạo được sự đồng thuận của nhân dân; nhiều công trình hạ tầng hoàn thành đưa vào sử dụng, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước; chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện được cải thiện; chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm; các nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư, mở rộng hội nhập với khu vực và thế giới.

 

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố chưa đạt yêu cầu, còn gặp nhiều khó khăn; tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động; phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm; chưa khai thác hết tiềm năng du lịch thành phố; đổi mới khoa học - công nghệ trong quản lý, sản xuất còn hạn chế; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai chưa tương xứng với khả năng đóng góp của thương mại - dịch vụ - công nghiệp trong phát triển kinh tế, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ; kết quả giải quyết những vấn đề còn bức xúc của nhân dân về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện… còn hạn chế; tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp.

 

Hội nghị thống nhất yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém; năng động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Kết luận số 170-KL/TU ngày 5-12-2016 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Trong 6 tháng cuối năm 2017, lãnh đạo thành phố vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc hàng ngày vừa quan tâm chỉ đạo chiến lược phát triển thành phố, tập trung nghiên cứu quy hoạch bền vững, tỷ lệ đất dành cho cơ cấu các ngành kinh tế hợp lý, công nghiệp theo hướng giảm thâm dụng lao động, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ; trong đầu tư xây dựng hạ tầng lưu ý đến vấn đề cao độ, bình đồ tự nhiên sao cho phù hợp; tập trung sơ kết 5 năm Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; chủ động đề xuất, kiến nghị Trung ương về cơ chế, chính sách đột phá tạo thêm sức mạnh và điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển trong những năm tới. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, chăm lo chu đáo đối với diện chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; kế hoạch kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, kiên quyết kéo giảm phạm pháp hình sự, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân, du khách.

 

2. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Hội nghị thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, xác định khả năng cân đối vốn, nguyên tắc và thứ tự bố trí vốn, dự kiến cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và phương án xử lý phần vốn còn thiếu, giải pháp tạo vốn đầu tư công, theo đó, xác định rõ những công trình trọng điểm, công trình hạ tầng, giao thông, chống ngập theo 7 Chương trình đột phá của thành phố; tập trung đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng các công trình, dự án dở dang; ưu tiên triển khai huy động các nguồn vốn đối tác công tư (PPP) đối với các dự án mới.

 

Giao Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM tiếp thu ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tập trung triển khai thực hiện theo hướng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế. Định kỳ báo cáo 6 tháng, năm cho Ban Thường vụ Thành ủy.

 

3. Về sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26-7-2012 của Thành ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp chủ yếu, huy động mọi nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong việc di dời, phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư dân sinh; nhiều công trình giao thông trọng điểm được xây dựng và hoàn thành đảm bảo sự kết nối nhanh, thông suốt giữa thành phố với các tỉnh; quy hoạch cảng biển, cảng sông được quan tâm đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao; các chương trình phát triển nhà ở góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan kiến trúc cho thành phố; công tác cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở đào tạo được quan tâm đầu tư, nâng cấp; đề án giảm tải hệ thống bệnh viện đạt kết quả tích cực trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tăng cao; huy động các nguồn vốn đối tác công tư (PPP), ODA phát huy hiệu quả, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách thành phố. Tuy nhiên, nhìn chung, hạ tầng thành phố quá tải, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; việc khống chế tình trạng ngập còn yếu, thiếu khả năng dự báo và tính bền vững chưa cao; việc đầu tư kết nối giữa các phương thức vận tải, phát huy hiệu quả của toàn hệ thống chưa cao; tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị chậm; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất quá tải; kết quả phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ chưa đạt được tiến độ và mục tiêu đề ra; ngân sách thành phố còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu đầu tư; thời gian bàn giao mặt bằng các dự án còn chậm; công tác lập quy hoạch đô thị chưa tính toán kỹ nguồn lực thực tế, thực tiễn tình hình nên nhiều khu dân cư không đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

 

Hội nghị thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM tiếp thu ý kiến góp ý của hội nghị, chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 26-7-2012 của Thành ủy, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của 7 Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2020; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng theo hướng tăng tỷ lệ đất dành cho công nghiệp và dịch vụ, đất cây xanh, đất giao thông, cấp thoát nước; đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hướng huy động mọi nguồn lực để xây dựng, tạo bước đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhằm phát triển thành phố nhanh và bền vững.

 

4. Về tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 5-5-2008 của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X: thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy; sự điều hành chủ động, linh hoạt, kiên quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp; những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính đạt được kết quả nhất định, có sự tiến bộ trên 5 lĩnh vực: thể chế và thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và tiếp tục mở rộng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành; chưa nhận thấy đầy đủ trách nhiệm phải thực hiện công tác cải cách hành chính, từ đó thiếu sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; việc ủy quyền, phân cấp chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa có chiều sâu; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp còn hiện tượng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, cần phải cải thiện.

 

Hội nghị thống nhất, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu cụ thể trong phần phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian gắn với các giải pháp bảo đảm thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn tiếp theo, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (PAR index) của thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước; thực hiện cơ chế một cửa trong cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tăng cường phân cấp cho quận, huyện trong mời gọi đầu tư các dự án phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

 

5. Về sơ kết 5 năm Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 12-1-2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017: Ban Thường vụ Thành ủy quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp theo 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và tập trung khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân bằng những công việc cụ thể, thiết thực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; các cấp ủy có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, trách nhiệm hơn, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân thành phố; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chưa đạt như mong muốn; ở một số tổ chức đảng kết quả đạt thấp; sự chuyển biến về hành động của một số cán bộ, đảng viên sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn chậm, chưa đáp ứng mục tiêu nghị quyết đề ra; công tác phòng ngừa, vận động, thuyết phục, giáo dục, đấu tranh, phê phán và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị còn hạn chế, có trường hợp chưa kiên quyết xử lý; tại một vài địa phương, đơn vị có biểu hiện chủ quan, lơ là nên phát sinh một số vụ việc tiêu cực, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm phải xử lý kỷ luật.

 

Hội nghị thống nhất để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trước mắt, yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017, trong đó:


- Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trọng tâm là rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để cập nhật, bổ sung Đề án số 02-ĐA/TU, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 76-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị.


- Tập trung, rà soát tiến độ thực hiện và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2016 của Thành ủy về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017 gắn với triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, cháy nổ, ngập nước; thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố.


- Tập trung xây dựng, củng cố, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp tiến tới đại hội cấp thành phố; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện 7 chương trình đột phá, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng hoạt động về cơ sở và nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc; thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 và nhấn mạnh một số nội dung cần chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; tổ chức các hội nghị chuyên đề: về năng lực và môi trường cạnh tranh của thành phố; về cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.


Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, sở, ban, ngành tăng cường hơn nữa trong công tác tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, dư luận của nhân dân (thông qua ý kiến cử tri, báo chí, khiếu nại, tố cáo và giám sát của Mặt trận Tổ quốc), rà soát, đăng ký và cam kết với thành phố những nội dung tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2017 trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách; dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện các sự việc phát sinh, kịp thời xử lý các điểm “nóng”, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan báo chí phản ánh thực tiễn, sinh động gương cán bộ, đảng viên, gương người tốt, việc tốt tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.


Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.


 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA X

Nguồn: http://www.hochiminhcity.gov.vn

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012176613

TRUY CẬP HÔM NAY: 80

ĐANG ONLINE: 8