Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và phương hướng công tác tháng 03 năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 51/BC-TTDBNL

Gò Vấp, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 02 và

phương hướng công tác tháng 03 năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2020. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, kết quả thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong tháng 02 năm 2020, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

-Thu thập thông tin cung - cầu lao động, trong đó khảo sát:

 

+ Nhu cầu nhân lực: 1.514 doanh nghiệp với  8.224 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; đạt 15,10% kế hoạch năm 2020.

 

+ Cung nhân lực: 9.688 người có nhu cầu tìm việc làm; đạt 18,06% kế hoạch năm 2020.

 

+ Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 1.214 doanh nghiệp.

 

+ Khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên: 696 sinh viên

 

- Thông tin thị trường lao động trực tiếp cho 10.500 học sinh, sinh viên và người lao động[1]; đạt 19,61% kế hoạch năm 2020.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 309.551 lượt; đạt 16,25% kế hoạch năm 2020. Biên tập và đăng tải 29 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động sau Tết nguyên đán.

 

- Liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[2].

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Về công tác tổ chức: Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020; Rà soát các trường hợp đề nghị nâng lương trước hạn năm 2019 (04 người), nâng lương niên hạn Quý 1/2019 (01 người); Rà soát, báo cáo về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2019; Thông báo về nghỉ và trực Tết Nguyên Đán Canh tý năm 2020 từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020.

 

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại đơn vị.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định (6 nội dung)[3].

 

- Liên hệ với Ban chỉ đạo 167 – Sở Tài chính về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; Báo cáo quá trình và tiến độ giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị.

 

- Về công tác an ninh trật tự: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (03 nội dung).

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung rà soát thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị; thu thập, khảo sát, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[4]

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T01/2020.

 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công.

 

- Đăng ký kê khai biên chế quỹ tiền lương, tiền khoán cước phí điện thoại, khoán công tác phí năm 2020 với Kho bạc Gò Vấp; Đăng ký bổ sung mã số thuế chứng thư số của Trung tâm và đăng ký thay đổi người quản lý chứng thư số; kê khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2019; tổng hợp thống kê báo cáo số liệu kiểm kê tài sản năm 2019; tổng hợp thu nhập công chức, viên chức, người lao động tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2020 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực với số lượng thực hiện là 4.500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 11.800 người có nhu cầu tìm việc làm. Tìm kiếm và thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, mạng điện tử, doanh nghiệp mới thành lập; phối hợp với các trường, các đơn vị thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên, người lao động thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến.

 

- Phối hợp thông tin thị trường lao động trực tiếp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sàn giao dịch việc làm: 35.000 lượt người.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 250.000 lượt. Đa dạng hóa các nội dung thông tin đăng tải về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng nhân lực trên địa bàn thành phố, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp.

 

- Thực hiện báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 – 2019. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030”; báo cáo đánh giá thị trường lao động Quý I, dự báo nhu cầu nhân lực Quý II năm 2020.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Rà soát, giám sát việc tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh có khả năng truyền nhiễm.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập tháng 02/2020. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

 

- Thanh toán kinh phí điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 cho các Quận, Huyện và 02 Ban quản lý.

 

- Hoàn tất báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm 2019 gửi phòng Kế hoạch tài chính Sở.

 

- Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 gửi cơ quan thuế.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T02/2020.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 


[1] Ngày hội tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng  năm 2020 “Cùng bạn quyết định hướng tương lai” tại trưởng Cao đẳng Lý Tự Trọng và Hội thảo khoa học: “Báo cáo phát triển Việt Nam. Kết nối vì phát triển và thịnh vượng chung”

[2] Tiếp nhận dữ liệu từ Q. 1, 2, 3, 4, Sở Kế hoạch – Đầu tư.

[3] - Báo cáo cơ sở công tác văn thư, lưu trữ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01 năm 2020; Báo cáo Sơ bộ công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020; Công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020; Tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020; Công văn về việc đánh giá về một số nội dung trong công tác mua sắm tập trung năm 2018; Công văn về rà soát các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020; Kế hoạch Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch về việc triển khai công tác phòng cháy và chữa cháy cao điểm Lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý và năm 2020.

[4] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán và công khai tài chính về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức T1/2020; Thanh toán kinh phí còn lại thực hiện cung cầu lao động năm 2019 cho 24 quận huyện và BQL KCX, tiền lương truy lãnh nâng lương niên hạn T12/2019; lương khoán bảo vệ T12/2019; thu nhập tăng thêm theo NQ03 Qúy IV/2019, thu nhập tăng thêm, phụ cấp trách nhiệm đoàn thể, phúc lợi, khen thưởng năm 2019 theo quy chế chi tiêu nội bộ, tiền trợ cấp Tết Canh Tý năm 2020 và các khoản chi thường xuyên.

- Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm T12/2019 với Bảo hiểm xã hội; tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đến 31/01/2020; tài khoản tiền gửi T01/2019.

- Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Qúy IV/2019.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015386713

TRUY CẬP HÔM NAY: 6214

ĐANG ONLINE: 44