Báo cáo Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 228/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019 và

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm trong năm như sau:

 

- Kế hoạch số 31/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về về kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ tại Trung tâm.

 

- Kế hoạch số 32/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

 

- Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019.

 

- Kế hoạch số 44/KH-TTDBNL ngày 29 tháng 01 năm 2019 khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầmnhìn đến năm 2030.

 

- Kế hoạch số 160/KH-TTDBNL ngày 09 tháng 4 năm 2019 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019.

 

- Kế hoạch số 218/KH-TTDBNL ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019.

  •  

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực, định hướng thị trường lao động, nâng cao chất lượng công tác dự báo:

 

2.1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực:

 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực của 25.361 doanh nghiệp, với 68.947 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 69.982 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 06 tháng đối với cầu nhân lực đạt 72,46% và cung nhân lực đạt 60,85%.

 

- Thực hiện thu thập thông tin nhân lực và nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025 tại 2.319 doanh nghiệp và 4.638 người lao động phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

- Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu từ doanh nghiệp thành lập mới (14.844 doanh nghiệp).

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

  •  

+ Báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng đầu năm 2019.

 

+ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/7/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Kế hoạch Tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

 

+ Báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

+ Báo cáo phân tích chất lượng lao động 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ và 08 nhóm ngành dịch chuyển trong khối AEC trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dự báo nhu cầu nhân lực – thông tin thị trường lao động – hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên 06 tháng đầu năm 2019.

 

+ Báo cáo “Nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên của hộ chính sách có công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động – việc làm”.

 

+ Báo cáo “Phân tích tỷ lệ lao động qua đào tạo theo ngành, lĩnh vực đào tạo – Đánh giá sự phù hợp của lao động đối với cơ cấu ngành kinh tế của Thành phố năm 2018”.

 

2.2. Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn với 2.329.883 lượt người (thông qua trang thông tin điện tử: 2.186.883 lượt truy cập, thông tin thị trường lao động trực tiếp tại 07 trường đại học, 02 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 06 sàn giao dịch - ngày hội việc làm với tổng số 143.000 lượt người. Trong đó, có 68.800 học sinh - sinh viên và 74.200 người lao động tham gia), đạt 62,97% kế hoạch năm 2019.

 

- Biên tập và đăng tải 146 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 157 trường THPT với 166.700     học sinh tham dự và 17 ngày hội việc làm, trường đại học, cao đẳng với 119.900 học sinh tham dự. Trong 06 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 286.600 học sinh, đạt 84,29% so với kế hoạch năm 2019.

 

2.3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dự báo nhân lực:

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ với 4 chuyên đề do các phòng nghiệp vụ đăng ký thực hiện và ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động[1]. So với kế hoạch năm 2019 về hoạt động nghiên cứu đạt tỉ lệ 50%.

 

- Phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện đề tài khoa học: hoàn thành 2/3 đề tài đạt tỷ lệ 66,67% so với kế hoạch năm 2019[2].

 

- Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu nhân lực, số liệu thống kê trong lĩnh vực lao động - việc làm; mở rộng ứng dụng các phương pháp, mô hình cho hoạt động dự báo trung hạn và dài hạn. Theo dõi và vận hành phần mềm quản lý cung cầu; xây dựng các phương án nâng cấp giao diện website, duy trì hệ thống bảo mật tại Trung tâm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu[3].

 

2.4. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức khóa bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác dự báo nhân lực và trao đổi kinh nghiệm tạo lập dữ liệu, phân tích dự báo với chuyên gia của Viện Khoa học, Lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Tổ chức kiểm tra sát hạch đợt xét tuyển viên chức năm 2018, tổng số ứng viên tham dự là 11 người; hoàn chỉnh hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I, II/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2018 (04 người); hồ sơ nâng lương niên hạn quý 1/2019 (01 người);

 

- Lập hồ sơ, thủ tục cử viên chức tham dự lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (03 người); lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (12 người);

 

- Báo cáo kết quả rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi - đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gửi về Văn phòng Sở theo quy định. Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung tâm năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

 

- Triển khai thực hiện đăng ký các hoạt động, nội dung phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn nghiệp vụ cũng như từng viên chức tại đơn vị trong đợt thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng số nội dung đăng ký thi đua là 50 nội dung, trong đó: tập thể: 08 nội dung (01 nội dung đăng ký cấp Sở, 07 nội dung đăng ký cấp cơ sở), cá nhân: 42 nội dung.

 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy trình thi đua khen thưởng; Quản lý văn bản, tuyển dụng nhân sự; Đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức; Thống kê tiêu chuẩn lãnh đạo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm, danh mục vị trí việc làm;

 

- Về công tác an ninh trật tự: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động trong các dịp lễ tết.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy của Trung tâm theo quy định Luật Phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Hoàn chỉnh hồ sơ gửi thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay đang chờ kết quả thẩm định hồ sơ.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổng số nội dung tuyên truyền là 39 nội dung.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thực hiện tinh thần chỉ đạo về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII, Trung tâm xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả trong năm 2019.

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định, tổng số báo cáo thực hiện là: 23.[4]

 

3. Công tác Tài chính

 

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng quy định và hiệu quả các nguồn kinh phí được Sở giao đầu năm 2019.

 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ. Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tài khoản tiền gửi tại kho bạc; Báo cáo tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho viên chức, người lao động kịp thời theo quy định.

 

- Hoàn tất xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm 2018; báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2018 với cơ quan thuế. [5]

 

- Thực hiện cải cách hành chính trong việc triển khai và ứng dụng phần mềm giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Lập và gửi hồ sơ thanh toán trên hệ thống giao dịch công trực tuyến. [6]

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 2019 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng đối với hoạt động dự báo nhân lực. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát và rút kinh nghiệm đối với từng nội dung hoạt động. Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; đề xuất, đăng ký các nội dung đăng ký cải tiến, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

 

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm và cơ bản đạt tỉ lệ từ 50% trở lên. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị trong và ngoài Sở để thực hiện một số nội dung chuyên môn phát sinh cũng như nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm đề ra thực hiện.

 

- Chú trọng công tác tạo lập cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; tìm hiểu, nghiên cứu các định hướng chiến lược về lao động, việc làm và phát triển kỹ năng, các tác động của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 đến chất lượng việc làm phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá, nhận định nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời gian tới.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập cung - cầu nhân lực

 

- Triển khai công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 tại 24 quận - huyện và 02 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố; Giải pháp thực hiện:

 

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ghi chép thông tin, tiến độ nhập tin vào cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo kết thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019.

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực, giải pháp thực hiện:

 

+ Cầu lao động: Thu thập thông tin 16.500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (trong đó, thực hiện thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, internet: 10.000 doanh nghiệp; khảo sát gián tiếp thông qua doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng cuối năm 2019: 6.500 doanh nghiệp).

 

+ Cung lao động: Thu thập thông tin 55.000 người có nhu cầu tìm việc làm (trong đó, thực hiện thu thập nhu cầu tìm việc của người lao động trên hệ thống báo, đài, internet, các ngày hội việc làm; Khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên - học sinh tại các trường).

 

+ Tiếp tục thu thập thông tin nhân lực và nhu cầu lao động đợt 3 tại 681 doanh nghiệp và 1.362 người lao động; trên cơ sở 03 đợt khảo sát thực hiện báo cáo kết quả “Nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

2. Tổ chức nghiên cứu nội bộ, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp 50.000 lượt học sinh, sinh viên và người lao động, giải pháp thực hiện:

 

+ Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngày hội việc làm do các trường tổ chức, hoặc tại ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm do hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm công lập thực hiện (Trường ĐH Mở TP.HCM, CĐ Nghề TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, Trung tâm GTVL thuộc Hội liên hiệp Phụ Nữ TP.HCM, Trung tâm GTVL và hỗ trợ doanh nghiệp trong các KCX và KCN TP.HCM).

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 1.415.000 lượt, giải pháp thực hiện:

 

+ Thông qua trang thông tin điện tử: 1.350.000 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm của thành phố, quận - huyện: 65.000 lượt người.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động:

 

+ Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động tháng, quý, năm; Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 – 2018. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 – 2025 đến 2030”; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dự báo nhu cầu nhân lực – thông tin thị trường lao động – hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên năm 2019. Phân tích nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp mới thành lập năm 2019.

 

- Thực hiện nghiên cứu và tổ chức hội thảo:

 

+ Tổ chức 04 chuyên đề nghiên cứu nội bộ: “Xu hướng tiếp nhận lao động Việt Nam tại thị trường lao động một số nước”; “Dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập và tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0”; “Hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý cung, cầu năm 2018; đề xuất nâng cấp trong những năm tiếp theo”;  “Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và dự báo thị trường lao động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

- Tổng hợp, thống kê, tạo lập số liệu dân số, lao động - việc làm, các chỉ số cung - cầu nhân lực giai đoạn 5 năm phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, các yếu tố tác động đến thị trường lao động.

 

3. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý III,IV/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính và tiếp tục ứng dụng phần mềm giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Lập và thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại đơn vị. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định. Triển khai thực hiện mua sắm tài sản năm 2019 theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tiền gửi tại kho bạc 06 tháng cuối năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi thu nhập tăng thu nhập cho viên chức hàng quý theo quy định.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2019 và xây dựng dự toán ngân sách 2020; Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản năm 2019, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn, dự báo trung hạn và lập kế hoạch dự báo nhu cầu nhân lực mang tính dài hạn phục vụ công tác định hướng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm theo nhu cầu xã hội phù hợp định hướng của thành phố.

 

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu về nhu cầu nhân lực, ứng dụng hiệu quả các phương pháp, mô hình dự báo nhân lực để xây dựng các sản phẩm kết quả hoạt động như báo cáo thông tin định kỳ về phân tích thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực, xu hướng ngành nghề phục vụ công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn nhân lực, định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên và người lao động cũng như đăng tải trên hệ thống trang thông tin điện tử của Trung tâm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của các cá nhân, tổ chức, đơn vị.

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 


[1] 04 chuyên đề thực hiện nghiên cứu: “Quy trình thực hiện xây dựng dự toán ngân sách hàng năm tại đơn vị”; “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị cơ sở Trung tâm”; “Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho SVHS”; “Tìm hiểu các chỉ số về lao động - việc làm, thị trường lao động, phương pháp tính toán phục vụ công tác tổng hợp, thống kê dữ liệu”

[2] Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  phục vụ khu vực trọng điểm phía Nam - Hoàn thành công tác khảo sát phục vụ đề tài nghiên cứu;

Viện Nghiên cứu và phát triển: Giải pháp phát triển ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

[3] - Thực hiện “Giải pháp an toàn thông tin cho trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh", nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật toàn diện hệ thống công nghệ thông tin năm 2019 tại trụ sở làm việc mới.

  - Phương án duy trì hệ thống bảo mật của Trung tâm (hệ thống tường lửa, các phần mềm diệt virus, bản quyền phần mềm hỗ trợ cho hệ thống mạng máy tính của Trung tâm).

  - Phương án nâng cấp giao diện website. Phối hợp cùng các phòng chuyên môn rà soát bổ sung các tính năng nhằm nâng cao sự tương tác với người dùng, đảm bảo sự bảo mật, vận hành website xuyên suốt.

[4]  Báo cáo kết quả tổ chức triển khai tháng hành động quốc gia, phòng chống HIV-AIDS năm 2018; Kết quả thực hiện Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; Kết quả thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố năm 2018; Định biên nhân sự và biên chế quỹ lương hàng quý; Các trường hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Kết quả tổ chức chăm lo tết Nguyên đán năm 2019 cho toàn thể viên chức; Việc xây dựng các tiêu chí, thang điểm cụ thể chi tiết về đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo hiệu quả công việc hàng quý; Tình hình biên chế năm 2018 và quý 1 tại Trung tâm theo yêu cầu của Sở; Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019; Kiểm soát thủ tục hành chính quý 1/2019; Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin Quý I năm 2019;  Tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất; Kết quả rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi – đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gửi về văn phòng sở theo quy định;  Thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL 06 tháng đầu năm; Báo cáo về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Trung tâm năm 2019; Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC năm 2019; Báo cáo thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2019; báo cáo kết quả tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019.

[5] Báo cáo nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện chi quà Tết 2019; báo cáo danh mục tài sản đăng ký mua sắm theo phương thức tập trung năm 2019; báo cáo rà soát đối chiếu để chuẩn hóa số liệu tài sản nhà nước trong cơ sở dữ liệu quốc gia; báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo NQ03 Q4/2018; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và trình Sở phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; Báo cáo giá trị tài sản cố định năm 2018; Báo cáo về việc triển khai thực hiện công khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018; Báo cáo bổ sung thông tin tài chính phục vụ xét duyệt quyết toán năm 2018; Báo cáo tình hình xử lý số dư tạm ứng năm 2017, 2018; Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Qúy I/2019; Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán QI/2019.

[6] Thanh toán kinh phí khảo sát doanh nghiệp đợt 1 và 2; kinh phí mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm; tiền lương làm thêm giờ, thu nhập tăng thêm tiết kiệm và thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 quý 1/2019,….

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366470

TRUY CẬP HÔM NAY: 7605

ĐANG ONLINE: 24