Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 05 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 06 năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 190/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 05 và

phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 06 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 6.601 doanh nghiệp với  14.502 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 23.087 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 05 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 55,5% và cung nhân lực đạt 42,3%.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động 475.811 lượt (thông qua trang thông tin điện tử: 447.811 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm của thành phố, quận - huyện: 28.000 lượt người)[1]. Biên tập và đăng tải 17 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 05 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 1.870.812 lượt người, đạt 50,6% kế hoạch năm 2019.

 

- Phối hợp thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 02 trường THPT với 1.700 học sinh tham dự; Phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sàn Giao dịch việc làm lưu động lần 4 tại Quận 6 với khoảng 3.000 người lao động tham gia. Trong 05 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 271.600 học sinh và người lao động, đạt 79,9% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 5 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 6 năm 2019; Báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

- Thực hiện báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về “Phân tích chất lượng lao động và dự báo nhân lực trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm, 9 nhóm ngành kinh tế dịch vụ và 8 nhóm ngành dịch chuyển trong khối AEC trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho SVHS”.

 

- Triển khai khảo sát trực tiếp đợt 2 về “Khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại 1.000 doanh nghiệp.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Báo cáo kết quả rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi - đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gửi về văn phòng Sở theo quy định.

 

- Lập hồ sơ, thủ tục cử viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019.

 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy trình thi đua khen thưởng; Quản lý văn bản, tuyển dụng nhân sự; Đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm.

 

- Thống kê tiêu chuẩn lãnh đạo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm, danh mục vị trí việc làm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định[2].

 

- Hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại đơn vị.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[3]

 

- Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018; báo cáo bổ sung thông tin tài chính phục vụ xét duyệt quyết toán năm 2018; báo cáo tình hình xử lý số dư tạm ứng năm 2017, 2018; công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Qúy I/2019; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán QI/2019 gửi phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 2019 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; triển khai thực hiện các nội dung đăng ký cải tiến, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong tháng đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm.

 

- Trung tâm được Ban Giám đốc Sở quan tâm, tạo điều kiện để viên chức thực hiện tốt công tác thu thập, khảo sát tình hình lao động tại doanh nghiệp phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Cầu lao động: Thu thập thông tin 5.040 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Trong đó, thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thành lập mới (dự kiến 3.000 doanh nghiệp).

 

+ Cung lao động: Thu thập thông tin 15.800 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong đó, dự kiến khảo sát 11.000 học sinh – sinh viên và người lao động có nhu cầu tìm việc làm thông qua trường đại học, cao đẳng, trung cấp và sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm của thành phố.

 

+ Phối hợp với trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp về khảo sát, thống kê và cập nhật nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 470.000 lượt.

 

- Phối hợp với trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Nghề thành phố Hồ Chí Minh, Trung cấp Lê Thị Riêng, Cao đẳng Vinatex trong công tác hướng nghiệp, khảo sát, thống kê và cập nhật nhu cầu việc làm của học sinh, sinh viên (dự kiến 12.000 lượt).

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động 6 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dự báo nhu cầu nhân lực – thông tin thị trường lao động – hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo “Nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên của hộ chính sách có công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Tìm hiểu các chỉ số về lao động - việc làm, thị trường lao động, phương pháp tính toán phục vụ công tác tổng hợp, thống kê dữ liệu”.

 

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý II/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương T05/2019. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T05/2019.

 

- Theo dõi, triển khai thực hiện mua sắm tài sản năm 2019 theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động.

 


[1] - Tham gia tư vấn, thông tin thị trường lao động tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành với sự tham dự của 5.000 lượt sinh viên, học sinh.

- Tham gia thông tin TTLĐ “Thị trường lao động – Đạo đức nghề nghiệp” tại trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM với sự tham dự của 3.000 lượt sinh viên, học sinh.

- Tham gia chương trình “Tham vấn chuyên gia” của đài truyền hình thành phố HTV nội dung “ Mô hình đào tạo gắn với việc làm” với sự tham dự của 20.000 lượt người lao động.

[2] - Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân TP về tiếp tục nâng cao chất lương công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019; Tuyển dụng nhân sự năm 2019; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; Kế hoạch về luân chuyển viên chức lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ, lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 tại Trung tâm; Về thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Trung tâm.

- Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm; Báo cáo về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm năm 2019.

[3] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T04/2019; Thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho viên chức Qúy I/2019; thu nhập tăng thêm tiết kiệm QI/2019 và thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 Quý I/2019 cho viên chức Trung tâm và thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T04/2019.

- Tham mưu văn bản đề xuất về việc thanh toán tiền công điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019; Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến qua kho bạc nhà nước theo Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước trình Giám đốc.

- Lập hồ sơ báo giảm lao động và bàn giao tờ rời quá trình đóng BHXH đối với 01 trường hợp nghỉ việc; Báo tăng lao động 03 trường hợp tuyển dụng mới; Giải quyết chế độ nghỉ ốm đối với 02 trường hợp; Báo tăng mức đóng đối với 02 trường hợp nộp lương niên hạn.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366593

TRUY CẬP HÔM NAY: 7731

ĐANG ONLINE: 25