BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 38/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 02 và

phương hướng công tác tháng 03 năm 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, theo đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019 là 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực của 1.299 doanh nghiệp, với 6.857 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 2.274 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 02 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 8,1% và cung nhân lực đạt 7,1%.

 

- Cung cấp tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử là 292.644 lượt truy cập và trực tiếp tại trường đại học, cao đẳng với 25.000 người tham dự. Biên tập và đăng tải 50 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động. Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 625.956 lượt người, đạt 16,9% kế hoạch năm 2019.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 23 trường THPT với 24.300 học sinh tham dự và 05 trường đại học, cao đẳng với 71.500 học sinh tham dự. Trong 02 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 181.200 học sinh, đạt 53,3% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 - 2018. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 - 2025 đến 2030”; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch Tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

 

- Nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá về “Nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên của hộ chính sách có công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu nhân lực, số liệu thống kê trong lĩnh vực lao động - việc làm; theo dõi và vận hành phần mềm quản lý cung cầu tại Trung tâm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

- Về công tác tổ chức: hoàn chỉnh hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2018; hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2018 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả tại Trung tâm trong năm 2019. Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức quý 4 năm 2018.

 

- Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ. Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề; xây dựng kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho toàn thể viên chức và bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.

 

- Thực hiện báo cáo tài chính quý 4 năm 2018; báo cáo nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2019 theo quy định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Rà soát, đăng ký mã số thuế cá nhân cho viên chức mới; tổng hợp thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân trong năm 2018.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Ban Giám đốc Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 2019 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; triển khai thực hiện các nội dung đăng ký cái tiến, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019).

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 3.000 doanh nghiệp và 5.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Triển khai khảo sát trực tiếp đợt 1 về “Khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại 1.000 doanh nghiệp (trong đó, 400 doanh nghiệp thuộc 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ).

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thành lập mới (2.000 doanh nghiệp).

 

+ Phối hợp với trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 315.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội: phối hợp thực hiện chương trình Tư vấn Hướng nghiệp năm 2018 – 2019, dự kiến 15.000 học sinh phổ thông trung học.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý I và dự báo nhu cầu nhân lực quý 2 năm 2019.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý cung, cầu năm 2018; đề xuất nâng cấp trong những năm tiếp theo”.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý 1/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường tình hình an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, bố trí lãnh đạo và viên chức trực tết theo quy định.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức tháng 02 năm 2019.  Công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Hoàn tất báo cáo quyết toán năm 2019; Báo cáo quyết toán Thuế TNCN năm 2018.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Chủ động tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, nghiệp vụ phân tích dự báo cho đội ngũ viên chức.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động.

 


[1] - Trao đổi, phối hợp thực hiện “Bản cáo bạch nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam” tại trường Đại học Văn Hiến.

   - Tham gia, tư vấn tại ngày Hội chinh phục nhà tuyển dụng 2019 – Đợt 1 do Đại học Công nghệ - BQL KCNC tổ chức với sự tham dự của 10.000 lượt sinh viên, người lao động.

   - Tham gia“ Ngày hội việc làm thời vụ Tết” do Trung tâm DVVL Thanh niên phối hợp cùng trường Cao đẳng Kinh tế tổ chức với sự tham dự của 15.000 lượt sinh viên, người lao động.

[2]  Cung cấp qua trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn : 575.956 lượt truy cập và  thực hiện trực tiếp: 50.000 lượt người

[3] Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Bách Khoa, CĐ Lý Tự Trọng, ĐH Công Nghệ Hutech, ĐH Đồng Nai.

[4] Thực hiện theo Kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/07/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện kế hoạch Tăng  năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

[5] Thực hiện theo Thông báo kết luận số 28679/TB-SLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động - TBXH tại buổi làm việc với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM.

[6] - Kế hoạch thực hiện thi hành pháp luật; Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ tại Trung tâm; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác gởi Sở theo quy định; Kế hoạch tổ chức phong trào thi yêu nước năm 2019; Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi – Năm 2019 kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019).

  - Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

  - Báo cáo kết quả tổ chức chăm lo tết Nguyên đán năm 2019 cho toàn thể viên chức.

[7] - Tiền lương, thu nhập tháng 1/2019; thu nhập tăng thêm theo NQ03 Quý II, III/2018; thu nhập tăng thêm, phúc lợi năm 2018.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015367042

TRUY CẬP HÔM NAY: 8190

ĐANG ONLINE: 24