BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 428/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Căn cứ 21 nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2018 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2018 theo từng tháng, quý, 06 tháng, năm và ra quyết định giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, 02 đoàn thể để triển khai thực hiện; Thường xuyên, theo dõi, giám sát nội dung chỉ tiêu nhằm định hướng kịp thời các nội dung đã đề ra.

 

- Trên cơ sở đó từng cán bộ viên chức của Trung tâm xây dựng kế hoạch cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, xây dựng nội dung phấn đấu đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm 2018.

 

- Hàng tuần Giám đốc chủ trì giao ban, kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ và xác định chương trình công tác tuần tiếp theo.

 

- Hàng tháng và quý tổ chức tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ năm 2018.

 

Với các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

     

2.1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Trong năm 2018, thu thập thông tin 36.193 doanh nghiệp đạt 110% kế hoạch năm 2018 (trong đó 10% doanh nghiệp nhà nước, 70% doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần, 20% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); thu thập thông tin 118.083 người lao động đạt 107% kế hoạch năm 2018 (trong đó 53% lao động nữ và trên 86% trong độ tuổi thanh niên).

 

- Báo cáo phân tích thông tin thị trường lao động tháng, quý, 06 tháng, 9 tháng, năm 2018 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2019. Số báo cáo đã thực hiện là 21 báo cáo đạt 124% kế hoạch năm 2018.

 

Trong năm 2018, Trung tâm đã thực hiện các tham luận, báo cáo chuyên đề về thị trường lao động Thành phố theo yêu cầu của Sở và các đơn vị khác (đính kèm phụ lục).

 

2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Trong năm 2018 đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 255.550 người đạt 102% kế hoạch năm 2018 (trong đó 56% lao động nữ và trên 78% trong độ tuổi thanh niên). Đối tượng tập trung thông tin là sinh viên - học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; người lao động tham gia các ngày hội việc làm và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

 

- Khảo sát (02 đợt) nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại 4.700 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Thực hiện báo cáo phân tích phục vụ công tác dự báo, thông tin thị trường lao động.

 

- Hoàn thành “Khảo sát thực trạng và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030” (khảo sát 950 doanh nghiệp, 50 trường học và 3.000 lao động). Thực hiện tổng hợp số liệu và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

- Hoàn thành “Khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030” (khảo sát 300 doanh nghiệp). Thực hiện tổng hợp số liệu và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử với hơn 3.894.143 lượt người truy cập trang website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” đạt 118% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; nâng tổng lượt truy cập hơn 12 triệu lượt.

 

2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Trong 2018, Trung tâm phối hợp thực hiện chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho 337.300 học sinh, sinh viên  đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (trong đó 55% học sinh mới, 100% trong độ tuổi thanh niên).[1]

 

- Thực hiện khảo sát 53.000 học sinh – sinh viên, trong đó 30.000 phiếu khảo sát nhu cầu học nghề của học sinh các tỉnh thành phía Nam và 23.000 phiếu khảo sát nhu cầu việc làm sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

 

- Tham dự  21 sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ Nữ … thu hút 88.500 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia.

 

2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham gia và báo cáo tham luận tại nhiều hội thảo khoa học cấp Trung ương và thành phố với các chuyên đề về giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, năng suất lao động, chủ trương chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (đính kèm phụ lục).

 

- Tham gia nghiên cứu 03 đề tài cấp thành phố về thị trường lao động[2]

 

- Điểm đặc biệt trong năm 2018 đã thực hiện khảo sát cung – cầu lao động và soạn thảo các báo cáo, tổ chức 02 hội thảo – tọa đàm tại Trung tâm:

 

+ Toạ đàm khoa học về “Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM” với 14 bài tham luận và 47 đại biểu tham dự.

 

+ Hội thảo khoa học về “Hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với 11 bài tham luận và 44 đại biểu tham dự.

 

2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

Xây dựng bộ số liệu thống kê lao động - việc làm năm 2018 trên cơ sở tổng hợp từ nguồn số liệu của Tổng Cục Thống kê, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát do Trung tâm thực hiện.

 

- Biên soạn và đăng tải bài viết về thông tin thị trường lao động, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lao động - việc làm trên trang thông tin điện tử của Trung tâm với tổng số 465 bài.

 

- Thiết lập, quản trị hệ thống mạng và lưu trữ dữ liệu, vận hành phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm; đặc biệt phù hợp cơ sở hạ tầng tại trụ sở mới.

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp an ninh mạng trong năm 2019 đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động.

 

2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung theo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018 và tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019 (dự kiến thực hiện trong tháng 12/2018).

 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.[3]

 

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm; thực hiện các hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; thống kê chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm.

 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở ban hành. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quyết định, quy định theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Trung tâm; Rà soát, cử viên chức, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước.

 

- Tổ chức họp thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung, quy định về bình xét thi đua năm 2018; thực hiện bình xét thi đua định kỳ hàng tháng.

 

- Hoàn thành các kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Sở phân bổ năm 2018; kế hoạch tuyển dụng nhân sự và xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức năm 2018.[4]

 

- Hoàn tất xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2018 - 2020; Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ47/2017.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm cho viên chức và các hoạt động thu chi tài chính phục vụ hoạt động thường xuyên tại Trung tâm. Đảm bảo thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định. Hoàn tất thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm tài sản và di dời tài sản, trang thiết bị trung tâm về trụ sở mới theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Hoàn tất xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kinh phí mua sắm, sửa chữa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí khảo sát phục vụ công tác dự báo thị trường lao động giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị:

 

- Tuyên truyền đến viên chức, người lao động các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 925/KH-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

 

- Đảm bảo phân công thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại đơn vị và đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố, Sở.

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Thường xuyên nâng cao và thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Trong năm 2018 không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt cơ quan đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

4. Công tác khác:

 

- Trong tháng 8 năm 2018, Trung tâm đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở và thực hiện di dời về trụ sở mới; khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn dự báo theo chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 

- Thực hiện phối hợp, ký kết chương trình hợp tác với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh đối với các hoạt động dự báo nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng giai đoạn 2018 – 2020 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống giáo dục. 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

1. Mặt đạt được

 

- Trung tâm luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về thực hiện các nhiệm vụ được giao; là động lực để Trung tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu năm 2018.

 

- Trung tâm luôn tích cực nghiên cứu, nâng cao hiệu quả báo cáo phân tích thị trường lao động định kỳ và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Thường xuyên chú trọng thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu định kỳ, tạo nguồn dữ liệu và nâng cao chất lượng, nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Được sự ủng hộ phối hợp của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu nhân lực, các trường, cơ sở đào tạo, các đoàn thể xã hội về hỗ trợ thông tin số liệu, chương trình nghiên cứu, hội thảo đánh giá số liệu dự báo nhân lực, cụ thể đã tổ chức 02 hội thảo – tọa đàm tại Trung tâm với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học.

 

- Nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục hoạt động chuyên môn dự báo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở khi di dời về trụ sở mới trong tháng 8/2018. Nội bộ luôn đoàn kết; luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công tác phối kết hợp để thực thi nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất; bên cạnh đó, luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, chủ trương, chính sách, quy định của cấp trên và các đơn vị có liên quan.

 

2. Tồn tại, hạn chế

 

- Nguồn dữ liệu cung - cầu nhân lực chủ yếu tập trung thu thập trong phạm vi của thành phố Hồ Chí Minh; bên cạnh đó, công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong nước và ngoài nước là rất cần thiết và quan trọng nhưng hiện tại Trung tâm chưa thực hiện được.

 

- Còn hạn chế trong trao đổi thông tin, thu thập số liệu giữa các sở, ngành, đơn vị có liên quan phục vụ hoạt động phân tích dự báo do chưa có văn bản pháp lý qui định về phối hợp trao đổi thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Trung tâm chưa có điều kiện cử cán bộ, viên chức tiếp cận tập huấn hoặc trao đổi kinh nghiệm với các chương trình đào tạo dự báo chuyên sâu của Trung ương và ngoài nước.

 

- Trong năm 2018, cán bộ - viên chức và người lao động của Trung tâm chỉ được hưởng lương ngân sách và không được hưởng bất cứ nguồn kinh phí nào khác do chưa được giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị để thực hiện chi từ nguồn kinh phí tiết kiệm, vì vậy đời sống viên chức, người lao động còn nhiều khó khăn do nguồn kinh phí chi trả lương phụ thuộc toàn bộ vào ngân sách của thành phố cấp.

 

 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019

 

1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động vào phần mềm cung - cầu lao động của Trung tâm. Kế hoạch khảo sát thông tin cầu lao động: 35.000 lượt doanh nghiệp. Khảo sát thông tin cung lao động: 115.000 lượt người.

 

- Báo cáo phân tích thông tin thị trường lao động tháng, quý, 06 tháng, 9 tháng, năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020. Thực hiện các tham luận, báo cáo chuyên đề về thị trường lao động Thành phố theo yêu cầu của Sở và các đơn vị khác.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn : 3.700.000 lượt.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

Tư vấn, hướng nghiệp về dự báo nhu cầu việc làm và chọn nghề, học nghề, việc làm cho 340.000 học sinh - sinh viên.

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Phối hợp nghiên cứu đề tài khoa học cấp thành phố: 03 đề tài

 

- Chuyên đề nghiên cứu theo nhóm: 08 chuyên đề

 

- Báo cáo phân tích dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động định kỳ: 17 báo cáo.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Xây dựng bộ số liệu thống kê lao động - việc làm năm 2019.

 

- Biên soạn và đăng tải bài viết về thông tin thị trường lao động, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lao động - việc làm trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp an ninh mạng trong năm 2019 đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức chính trị về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công đối với sự phát triển bền vững và triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

- Rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và nâng cao năng lực hoạt động trong thời gian tới. Tạo điều kiện cho viên chức tham gia nghiên cứu, học tập, bổ sung kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị.

 

- Đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định pháp luật và Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tổ chức hành chính (quản lý cán bộ, viên chức, người lao động; tiếp nhận, xử lý văn bản chỉ đạo, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ...)

 

- Đánh giá, tổng kết 10 năm thành lập và hoạt động Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (2009-2019).

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được Sở giao cho Trung tâm theo quy định hiện hành, đảm bảo các hoạt động thường xuyên tại Trung tâm

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn thể viên chức nâng cao ý thức, tự giác trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở nghị quyết, chương trình hành động của Sở, của Trung tâm.

 

- Kiểm soát chặt chẽ chế độ thu - chi tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

 

- Sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động thường xuyên và phát sinh tại đơn vị.

 

II. KIẾN NGHỊ

 

1. Kiến nghị Lãnh đạo Sở chỉ đạo và tạo điều kiện để Trung tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả và quy mô thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

 

- Đầu tư, bồi dưỡng chuyên môn về năng lực dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động cho đội ngũ cán bộ - viên chức. Tạo điều kiện cho CBVC tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong nước và ngoài nước về công tác dự báo.

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng giải pháp và ứng dụng các phần mềm dự báo chuyên nghiệp, phần mềm mô phỏng dự báo tiên tiến phục vụ cho công tác xử lý dữ liệu, cung cấp thông tin dự báo kịp thời, chuyên nghiệp và khoa học.

 

2. Kiến nghị Lãnh đạo Sở xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng đội ngũ chuyên gia và tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động, cụ thể như sau:

 

- Cho phép Trung tâm được mời đội ngũ chuyên gia trong công tác nghiên cứu, tư vấn hoạt động dự báo nhân lực theo Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022;

 

- Tham mưu xây dựng Quy chế trao đổi thông tin, thu thập số liệu giữa các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố phục vụ hoạt động phân tích dự báo./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

 

  

[1] Phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (thuộc Hội Giáo dục Nghề nghiệp thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 115 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 135 trường  tỉnh phía nam và một số trường đại học, cao đẳng như: Đại học Hoa Sen, Đại học FPT, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ - HUTECH, Đại học Kinh tế tài chính - UEF, Cao đẳng kinh tế TPHCM, Cao đẳng Viễn Đông, Cao Đẳng Bách Việt, Hệ thống đào tạo FPT-ARENA,v.v…

 

[2]- Xây dựng hệ thống thông tin 05 loại thị trường đề án của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 - Giải pháp phát triển ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

 - Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TPHCM. Thực trạng và giải pháp.

 

[3] - Báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

  - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; Kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ trong năm. Thực hiện thi hành pháp luật và kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác cải cách hành chính năm 2018; tổ chức công tác đào tạo năm 2018.

  - Nâng lương trước hạn năm 2017 đối với 05 viên chức và nâng lương niên hạn đối với 10 viên chức; Giải quyết thôi việc đối với 02 người lao động và làm thủ tục thôi việc cho 01 viên chức tại Trung tâm trình Sở.

 

[4]- Báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

  - Hoàn tất báo cáo quyết toán năm 2017; Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2017 với cơ quan thuế.

  - Báo cáo tình hình phân phối kết quả hoạt động tài chính năm 2017 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ năm 2017.

  - Rà soát, báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập dự toán kinh phí thực hiện.

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366824

TRUY CẬP HÔM NAY: 7964

ĐANG ONLINE: 29