TIẾN SỸ CAO HÀO THI - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ CỦA CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI VIỆT NAM


This study develops a conceptual framework for determining the components of human resource competencies and project performance. This study develops a conceptual framework for determining the components of human resource competencies and project performance. The effects of human resource competencies on project performance are identified. The scope of the study is limited to infrastructure projects in Vietnam. The sample consisted of 239 project members and managers currently involved in infrastructure projects in Vietnam. In the conceptual framework of this study, the indicators of project performance are cost, time, technical performance and customer satisfaction as used in previous studies. The key components of human resource competencies are mainly based on indicators developed by Belassi and Tukel [1]. These components are project manager competencies and team member competencies. The relationships in the conceptual framework were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM) techniques with the application of SPSS and AMOS software. The results indicated that the human resource competencies demonstrate a significantly positive influence on project performance.


Nghiên cứu này nhằm xác định các thành phần của năng lực nguồn nhân lực và của thành quả dự án, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của năng lực nguồn nhân lực lên thành quả dự án. Nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi các dự án cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Mẫu dữ liệu được thu thập từ 239 nhà quản lý và nhân viên dự án có liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Trong mô hình nghiên cứu, các chỉ báo của thành quả dự án bao gồm chi phí, thời gian, thành quả kỹ thuật và sự thỏa mãn của khách hàng đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước đây. Các thành phần chính của năng lực nguồn nhân lực chủ yếu được dựa trên các chỉ báo đã được xây dựng bởi Belassi and Tukel [1]. Các thành phần này là năng lực của nhà quản lý và của nhân viên dự án. Các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu đã được phân tích bằng kỹ thuật Mô Hình Phương Trình Cấu Trúc kết hợp cùng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định năng lực nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực lên thành quả dự án

 

TS. Cao Hào Thi

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013572789

TRUY CẬP HÔM NAY: 1737

ĐANG ONLINE: 16