THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 255/BC-TTDBNL-PTDB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2017
VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2017
 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2017.


Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2017 với tổng số 2.567 doanh nghiệp; 20.143 chỗ làm trống và 8.117 người có nhu cầu tìm việc. Tình hình thị trường lao động thành phố diễn biến như sau:


  1. Nhu cầu nhân lực


    Tháng 7/2017, nhu cầu tuyển dụng tăng 10,18% so với tháng 6/2017. Nhu cầu tuyển dụng cao ở các nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng (20,66%), Dịch vụ phục vụ (18,40%), Vận tải – Kho bãi - Xuất nhập khẩu (16,65%), Nông – Lâm – Thủy sản (6,02%), Dệt may – Giày da (4,94%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (4,60%), Kế toán – Kiểm toán (3,80%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (3,65%),…


 
Biểu đồ 01: 08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất tháng 7/2017


    Tháng 7/2017, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ cụ thể như sau:


      + Đại học – Trên Đại học (15,74%); nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học (15,68%) tăng 3,28% so với nhu cầu tuyển dụng tháng 6/2017. Nhu cầu tuyển lao động ở các nhóm ngành như: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng, , Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý điều hành, Kế toán – Kiểm toán, Marketing – Quan hệ công chúng,…


      + Cao đẳng – Trung cấp (39,26%); tập trung tuyển dụng lao động ở một số nhóm ngành như: Kinh doanh – Bán hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Dịch vụ thông tin tư vấn, chăm sóc khách hàng,…


      + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (23,03%): nhu cầu tuyển lao động có trình độ CNKT lành nghề (15,64%) tăng 5,64% so với tháng 6/2017.


      + Lao động phổ thông (21,97%): nhu cầu tuyển lao động nhiều ở các nhóm ngành Kinh doanh – bán hàng, Dịch vụ phục vụ, Dệt may – Giày da, Dịch vụ du lịch – Nhà Hàng – Khách sạn,…


 
Biểu đồ 02: Nhu cầu nhân lực theo trình độ trong tháng 7/2017


      + Về mức lương: Khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân sự theo mức lương cụ thể như sau: dưới 3 triệu 0,15%; 3 triệu – 5 triệu chiếm 16,54%; từ 5 triệu đến 10 triệu chiếm 27,14%.


    Từ 10 triệu đến 15 triệu chiếm 0,89% và Trên 15 triệu chiếm 0,24%: chủ yếu ở các nhóm ngành như Công nghệ thông tin, Điện - điện tử - Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh – Bán hàng, Biên phiên dịch và các vị trí Quản lý điều hành… yêu cầu nhân sự ứng tuyển có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm trở lên.


 
Biểu đồ 03: Nhu cầu nhân lực theo kinh nghiệm làm việc tháng 7/2017


      + Về kinh nghiệm: 54,54% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 36,60%; 02 đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 17,08% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 0,85% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Quản lý điều hành, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng, Điện - điện lạnh – điện công nghiệp, Luật – Pháp lý, Dệt may – Giày da, Marketing - Quan hệ công chúng… Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 45,46% chủ yếu ở các vị trí Kinh doanh – Bán hàng, Vận tải – Kho bãi xuất nhập khẩu…

 

Kinh nghiệm Tỷ lệ (%)
1 năm 55,82
2 -5 năm 7,76
Không có kinh nghiệm 35,76
Trên 5 năm 0,65

Biểu đồ 04: Nhu cầu nhân lực theo kinh nghiệm tháng 7/2017


  2. Nhu cầu tìm việc


    Tháng 7/2017; nhu cầu tìm việc cao ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán (16,24%), Kinh doanh – Bán hàng (11,53%), Hành chính văn phòng (9,36%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (8,64%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (5,15%), Cơ khí tự động hoá (3,99%), Công nghệ thông tin (3,94%), Nhân sự (3,79%),…


 
Biểu đồ 05: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 7/2017


    - Nhu cầu tìm việc làm theo trình độ trong tháng 7/2017, cụ thể như sau:


      + Lao động phổ thông (7,81%): nhu cầu tìm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như Dệt may – Giày da, Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Dịch vụ phục vụ,…


      + Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề (6,25%): tập trung nhiều ở các nhóm ngành nghề thuộc khối kỹ thuật như: Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng,…


      + Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Trên Đại học (85,94%): nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Công nghệ thông tin, Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng, Luật – Pháp lý, Quản lý điều hành, Hành chính văn phòng, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng,…


    - Về kinh nghiệm: lao động tìm việc có kinh nghiệm chiếm 74,37% tổng số nhu cầu tìm việc làm tập trung ở các nhóm ngành Kế toán – kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Vận tải kho bãi – Xuất nhập khẩu, Hành chính văn phòng…Trong đó tỷ lệ lao động tìm việc có trên 5 năm kinh nghiệm chiếm 25,97%; 2 năm đến 5 năm kinh nghiệm chiếm 34,75%; 1 năm kinh nghiệm chiếm 13,65% và không có kinh nghiệm làm việc chiếm 25,63%.


 
Biểu đồ 06: Nhu cầu tìm việc theo kinh nghiệm trong tháng 7/2017

Mức Lương Tỷ lệ (%)
Dưới 3 triệu 0,86
3 - 5 triệu 6,06
5 - 8 triệu 25,83
8 - 10 triệu 14,56
10 - 15 triệu 9,44
Trên 15 triệu 5,52

Biểu đồ 07: Nhu cầu tìm việc theo mức lương trong tháng 7/2017


II. XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 08 NĂM 2017.


  1. Nhận định chung về thị trường lao động


    Một số nhóm ngành nghề có xu hướng tuyển dụng nhiều lao động như sau:


      + Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu chiếm 16,65% tăng gấp 7,5 so với tháng 6/2017. Nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên tập trung ở một số vị trí như là: Nhân viên thu mua – xử lý đơn hàng, nhân viên điều phối – giao nhận hàng hóa, Giám sát – quản lý kho,..


      + Kế toán – Kiểm toán: chiếm 3,80% tổng nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 98,21%. Trong đó, trình độ Trung cấp 14,29%, Cao đẳng – Đại học chiếm 83,92%. Nguồn cung kế toán - kiểm toán dẫn đầu thị trường lao động, chiếm 16,24% tổng nguồn cung nhân lực. Một số vị trí cần nhân lực chủ yếu là kế toán bán hàng, thanh toán, kho (trình độ trung cấp). Đối với những vị trí như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng đòi hỏi phải tốt nghiệp cao đẳng, đại học.


      + Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng: chiếm 1,18% tổng nhu cầu nhân lực, tăng 17,19% so với tháng 6/2017; nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí như Họa viên kiến trúc, Kỹ sư thiết kế kết cấu, nhân viên kỹ thuật,… Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (chiếm 5,88% tổng nhu cầu khảo sát); nhu cầu tuyển dụng yêu cầu từ 02 năm đến 05 năm kinh nghiệm chiếm 22,65% và trên 05 năm kinh nghiệm chiếm 3,24% ở các vị trí như Giám sát công trình, Họa viên triển khai bản vẽ, Kỹ sư QS (kỹ sư khảo sát số lượng), kỹ sư dự toán đấu thầu, kỹ sư thiết kế cấp thoát nước, nhân viên kỹ thuật thi công công trình…Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 68,24%.


  2. Nhu cầu nhân lực


    Dự kiến thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2017 có 22.000 chỗ làm việc trống. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng theo trình độ cụ thể như là: lao động phổ thông 27%; Sơ cấp nghề - CNKT: 23%, Trung cấp: 20%; Cao đẳng – Đại học – Trên đại học: 30%. Các doanh nghiệp chú trọng xu hướng tuyển dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc.


 
Biểu đồ 08: Nhu cầu nhân lực theo trình độ lao động tháng 8/2017


    Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tập trung chủ yếu ở các vị trí như bảo vệ, giúp việc nhà, các vị trí nhân viên bán hàng – giao hàng, các vị lễ tân – phục vụ nhà hàng…


    Nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Sơ cấp nghề - CNKT ở các nhóm ngành như: Nhựa – bao bì, Dệt may – Giày da, Mộc – mỹ nghệ - Tiểu thủ công nghiệp, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Dịch vụ thông tin tư vấn chăm sóc khách hàng…


    Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Trung cấp - Cao đẳng – Đại học – Trên đại học tập trung ở các nhóm ngành: Hành chính văn phòng, Công nghệ thông tin, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng; Tài chính – Tín dụng - Ngân hàng, Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản; Cơ khí – Tự động hóa, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh – bán hàng, Marketing – Quan hệ công chúng, Giáo dục đào tạo, Quản lý điều hành, Vận tải – Kho bãi – xuất nhập khẩu, Kinh doanh tài sản – Bất động sản…


 
Biểu đồ 09: Xu hướng cơ cấu nhu cầu nhân lực theo ngành nghề tháng 8/2017

 

Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm;
- Phòng Dạy nghề;
- Phòng Lao động - Tiền Công – Tiền Lương;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa – Xã hội – UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013100802

TRUY CẬP HÔM NAY: 176

ĐANG ONLINE: 17