BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 191/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2017 và

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

 1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng tháng, quý, 06 tháng, năm và ra quyết định giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, 02 đoàn thể triển khai thực hiện. Thường xuyên, theo dõi, giám sát nội dung chỉ tiêu.

 

- Trên cơ sở đó từng cán bộ viên chức của Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, xây dựng nội dung phấn đấu đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm 2017.

 

- Hàng tuần Giám đốc chủ trì giao ban kiểm điểm  đánh giá thực hiện nhiệm vụ và xác định chương trình công tác tuần tiếp theo.

 

- Hàng tháng và quý tổ chức tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ từng thời gian và năm 2017.

 

Với các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017.

 

 2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

 2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn   

    

 2.1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 2.1.1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong 06 tháng đầu năm 2017 thực hiện khảo sát 18.511 doanh nghiệp đạt 61,7% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 60.421 người đạt 60.4% kế hoạch năm. Trong đó 52% lao động nữ và trên 85% trong độ tuổi thanh niên.

 

 2.1.1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích và dự báo thị trường lao động năm 2017, hàng tháng, hàng quý và 06 tháng đầu năm 2017 và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2017. Tổng số thực hiện 12 báo cáo đạt 70,6% kế hoạch năm 2017.

 

- Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM.

 

- Soạn thảo báo cáo những căn cứ, số liệu thực hiện dự báo nhân lực và công bố thông tin thực tiễn ứng dụng phương pháp dự báo giai đoạn năm 2009 – 2017.

 

- Báo cáo tham luận nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017 – 2025 tại TP.HCM; Việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp tại TP.HCM. Báo cáo đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động, các giải pháp tại TP.HCM.

 

- Thực hiện tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế mũi nhọn trọng điểm tại TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025, đề xuất kiến nghị giải pháp.

 

- Báo cáo “Nhân lực chất lượng cao thị trường lao động TP.HCM. Dự báo dịch chuyển 08 ngành trong cộng đồng kinh tế ASIAN”.

 

- Thực hiện trả lời kiến nghị cử tri thanh niên về công tác hoạt động và các biện pháp nâng cao hiệu quả - dự báo nguồn nhân lực cho thanh niên Thành phố.

 

 2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Trong 06 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện cho 155.216 người đạt 67,5% kế hoạch năm, trong đó 55% lao động nữ và trên 70% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Hoàn thành khảo sát nhu cầu sử dụng lao động đợt 1 năm 2017 tại 2.000 doanh nghiệp (đạt 100%), thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo kết quả. Thực hiện khảo sát đợt 2 năm 2017 tại 3.000 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động năm 2018.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động cho các chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm” do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tổ chức; Chương trình tư vấn trực tuyến thông tin thị trường lao động năm 2017 tại Đại học Tài chính Marketing; Chương trình đào tạo việc làm trực tuyến cho phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức và phối hợp hoạt động thông tin thị trường lao động với các Đài, Báo, cơ quan truyền thông và các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp tại TP.HCM cho hàng trăm nghìn sinh viên, học sinh, người lao động.

 

 2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

Trong 06 tháng đầu năm 2017 thực hiện tư vấn hướng nghiệp tại 185 trường Trung học phổ thông cho 293.500 học sinh đạt 98% kế hoạch, trong đó 58% học sinh nữ và 100% trong tuổi thanh niên.

 

- Tham gia 15 sàn giao dịch, ngày hội việc làm đạt 100% kế hoạch.

 

- Tập huấn công tác hướng nghiệp cho 500 cán bộ Đoàn Thanh niên tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và GTVL Thanh niên chủ đề “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ Thanh niên về học nghề và việc làm”.

 

- Phối hợp với Báo giáo dục TP.HCM thực hiện 02 đợt hướng nghiệp vào quý I và quý II năm 2017 tại 150 trường THPT với sự tham dự của trên 200.000 học sinh lớp 12.

 

- Tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi trẻ tại ĐH Bách Khoa TP.HCM với quy mô tham dự 60 trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp và trên 30.000 học sinh THPT tham dự. Tham dự chương trình online tư vấn hướng nghiệp năm 2017 và tư vấn trực tiếp “Hướng dẫn thi THPT và xét tuyển Đại học – Cao đẳng năm 2017” do Báo Người Lao động và Thanh niên tổ chức với 40.000 lượt người tham gia trực tuyến.

 

- Hoàn thành tập huấn 10 đợt “Kỹ năng làm việc” cho trên 3.000 sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, kết hợp khảo sát phiếu nhu cầu việc làm. Tập huấn kỹ năng hướng nghiệp chương trình Sở giáo dục và đào tạo cho 600 giáo viên 02 tỉnh Tây Ninh và Bình Dương.

 

 2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: Đánh giá kết quả đào tạo Đại học trên địa bàn TP.HCM theo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025. Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM - Thực trạng và giải pháp. Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế TPHCM – Thực trạng và hướng hoàn thiện. Đạt 100% kế hoạch năm 2017.

 

- Tham luận Hội nghị “Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế, thực trạng và giải pháp” tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

Tham luận 02 Hội thảo “Kỹ năng cần có khi làm việc trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Nhật Bản, Hàn Quốc” và “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập ASEAN”.

 

Tham luận để tài “Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch, xu hướng phát triển tại đồng bằng sông Cửu Long – Tỉnh An Giang – Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2025, kiến nghị giải pháp. Báo cáo tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm tại TP.HCM giai đoạn 2017 – 2025, đề xuất kiến nghị giải pháp”.

 

- Chủ trì Hội thảo khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức về “Đào tạo Đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội TP.HCM đến năm 2025”.

 

Tham luận Hội thảo khoa học “Giải pháp kinh tế tạo bước đột phá cho TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM – Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM tổ chức.

 

Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM”.

 

Hội thảo đơn vị nghiệm thu 17 chuyên đề nghiên cứu khoa học tại Trung tâm, đạt 77,3% kế hoạch năm 2017.

 

 2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật niên giám Dân số - Lao động – Việc làm 2017.

 

- Xây dựng phần mềm quản lý cung – cầu lao động theo công văn trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, Sở Tài chính duyệt đầu tư yêu cầu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu mới và lựa chọn nhà thầu gói thầu.

 

- Hoàn thành nhập phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên phần mềm của Cục Lao động Thương binh và Xã hội.

 

- Quản trị hệ thống máy tính, thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 308 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 06 tháng đầu năm 2017 có 1.912.413 lượt truy cập đạt 63,7% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay gần 11 triệu lượt.

 

 2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị 06 tháng đầu năm 2017.

 

- Thực hiện đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ Sở về danh sách viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; giải quyết thôi việc đối với 08 viên chức; nâng lương trước hạn năm 2016 đối với 05 viên chức.

 

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự 06 tháng đầu năm 2017, xây dựng, đăng ký nhu cầu tuyển dụng 06 tháng cuối năm 2017 theo định biên được giao.

 

- Báo cáo quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Chi bộ đến năm 2025.

 

- Làm việc với Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng công trình, Phòng Kế hoạch tài chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM và Trung tâm Kiểm định an toàn lao động về các thủ tục tiến hành thanh lý cơ sở cũ và xây dựng trụ sở mới của Trung tâm. Thực hiện công tác di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về nơi làm việc mới tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định.

 

 2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức 06 tháng đầu năm 2017. Thanh toán tiền phúc lợi Quý I/2017 cho viên chức. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ 06 tháng đầu năm 2017.

 

- Thực hiện các thủ tục về tài chính đầu tư phần mềm, đầu tư di dời mặt bằng và các hoạt động tài chính theo quy định nhà nước.

 

 2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị:

 

- Công tác chỉ đạo, tuyên truyền

 

 + Tập trung tuyên truyền trong viên chức, người lao động về các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 32099/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

 

- Đảm bảo phân công thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại đơn vị và đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố, Sở.

 

 - Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Thường xuyên nâng cao và thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Trong 06 tháng đầu năm 2017 không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt cơ quan đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn bám sát các nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện đảm bảo hoàn thành có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

- Viên chức, người lao động tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

- Tiền lương thu nhập viên chức, người lao động quá thấp so với đời sống nên liên tục có viên chức, người lao động xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng đến ổn định sự phát triển nhiệm vụ chuyên môn và công tác đào tạo, bố trí nhân sự.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

 

Mục tiêu chung phấn đấu vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Sở giao từ 5% đến 10% cụ thể như sau:

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

- Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm. Kế hoạch 12.800 doanh nghiệp và 47.500 lao động.

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 2 nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2018 của 3.000 doanh nghiệp; thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo kết quả khảo sát và triển khai khảo sát đợt 3 (tháng 10) tại 4.000 doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017 – 2020 đến 2030.

 

 1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Dự báo nhu cầu nhân lực tháng, quý và báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2017, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố năm 2018.

 

- Cập nhật báo cáo dự báo thị trường lao động giai đoạn 2017 – 2020 đến 2030.

 

- Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM.

 

- Báo cáo việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp tại TP.HCM; Thực trạng và xu hướng nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM;

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường , sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 80.000 lượt người.

 

- Báo cáo kết quả khảo sát cung – cầu thị trường lao động đợt 2 năm 2017 tại 3.000 doanh nghiệp.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

  • Tổng hợp báo cáo phân tích nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm tại TP.HCM.
  •  
  • Xây dựng đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp 2017.
  •  
  • Phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2018 (vào tháng 10/2017) kết hợp khảo sát thông tin nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm sinh viên và người lao động. Dự kiến 50.000 học sinh.
  •  

- Hoàn thành cẩm nang 2017 về tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên theo hình thức hỏi - đáp.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn hoàn chỉnh các đề tài khoa học cấp Thành phố, chuẩn bị bước kế tiếp nghiên cứu năm 2018.

 

- Thực hiện đánh giá nghiệm thu 100% các chuyên đề nghiên cứu khoa học của CBVC Trung tâm.

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm năm 2017.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Hoàn thành niên giám Dân số - Lao động – Việc làm 2017.

 

- Quản lý, vận hành hệ thống mạng của Trung tâm.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2017.

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Dự kiến kế hoạch trên 1.400.000 lượt truy cập trong 06 tháng cuối năm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác tổ chức hành chính, tuyển dụng nhân sự theo biên chế được giao năm 2017, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm và định biên nhân sự 06 tháng cuối năm 2017, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ.

 

- Triển khai chương trình hành động của tập thể, cá nhân đóng góp thành tích cụ thể chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Tổng kết và khen thưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể chào cờ và kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Thực hiện công tác di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về nơi làm việc mới tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng, chương trình, kế hoạch năm 2018.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ theo quy định.

 

- Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi tăng thu nhập viên chức hàng quý theo quy định.

 

- Thực hiện xây dựng gói thầu phần mềm quản lý cung - cầu lao động.

 

- Thực hiện thủ tục thanh lý và di dời trụ sở làm việc của Trung tâm về nơi làm việc mới.

 

- Đánh giá thực hiện ngân sách 2017 và xây dựng dự toán ngân sách 2018; xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện. Tổ chức kiểm kê tài sản năm 2017.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

- Nghiên cứu xây dựng “Những căn cứ, số liệu thực hiện dự báo nhân lực và công bố thông tin; ứng dụng phương pháp dự báo giai đoạn năm 2016 – 2017”. Tổ chức quán triệt trong cán bộ - viên chức và triển khai nghiên cứu cải cách hành chính nâng cao hiệu quả dự báo nhân lực năm 2018 – 2020.

 

- Nghiên cứu mở rộng quy mô khảo sát cung – cầu thực hiện phương pháp “Thu thập thông tin qua báo cáo hành chính và hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm”.

 

- Thực hiện nghiên cứu những phương pháp ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong dự báo nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2020.

 

- Nghiên cứu cải tiến quy trình hướng nghiệp, quy trình lưu trữ cơ sở dữ liệu, quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản trị nhân sự - hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

 1. Giải pháp thực hiện

 

- Nâng cao chất lượng khảo sát cung – cầu lao động thường xuyên phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung – cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu phát triển. 

 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất CBVC trung tâm.

 

 2. Kiến nghị, đề xuất: không có./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013246873

TRUY CẬP HÔM NAY: 5514

ĐANG ONLINE: 23