BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 316/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

 

Năm 2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung, quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

        Trung tâm tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động chuyên sâu và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp định hướng, yêu cầu chỉ đạo của Sở, đặc biệt nâng cao năng lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng dự báo nhu cầu nhân lực, mở rộng quy mô chất lượng thông tin thị trường lao động, góp phần tích cực phát triển hoạt động hướng nghiệp, cân đối cung – cầu lao động của thành phố, phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Kết quả thực hiện như sau:

 

        I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

 

        1. Tổng số định biên năm 2016 được Giám đốc Sở giao là 50 CBVC. Tổng số công chức - viên chức và người lao động hiện nay là 48 người (trong đó 26 nữ), có cơ cấu như sau:

 

        - Trình độ của công chức, viên chức: 04 thạc sỹ, 33 đại học (có 01 người đang học Cao học), 05 cao đẳng (có 02 người đang học đại học), 03 trung cấp (có 02 người đang học đại học), 03 sơ cấp nghề (bảo vệ) và phục vụ.

 

        - Ngành nghề chuyên môn: Công nghệ thông tin: 10 người; Quản lý giáo dục, Kinh tế nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật, Ngoại ngữ, Xã hội học: 33 người; Hành chính – Kỹ thuật – Phục vụ: 05 người.

 

        2. Trung tâm luôn chú trọng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân sự về trình độ chính trị (02 cao cấp chính trị, 16 trung cấp) nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính dự báo nhu cầu nhân lực.

 

        II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NĂM 2016

 

        1. Khảo sát cung – cầu lao động và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

        - Thực hiện hiệu quả công tác khảo sát thường xuyên tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp, nhu cầu học nghề và việc làm của sinh viên, học sinh, người lao động từ đó cập nhật cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực và phân tích diễn biến thông tin thị trường lao động. ([1])

 

        - Thực hiện báo cáo phân tích dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động định kỳ tháng, quý, năm và tập trung nâng cao nghiên cứu, năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung - cầu nhân lực. Từ đó đưa ra giải pháp dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 

        - Thống kê, cập nhật số liệu thực hiện báo cáo thị trường lao động thành phố 2011 - 2016; dự báo nhu cầu nhân lực 2017 - 2020 đến 2025 phục vụ nhiệm vụ quản lý Dạy nghề - Việc làm của thành phố và thông tin thị trường lao động gắn kết đào tạo.

 

        - Xây dựng đề án “Thực hiện giải pháp phát triển thị trường lao động và nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025 (thực hiện theo QĐ 3907/QĐ-UBND của UBND TP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020).

 

        - Trong năm 2016, Trung tâm đã tham gia các tham luận, báo cáo chuyên đề về thị trường lao động thành phố, báo cáo nhu cầu nhân lực cho Sở và các đơn vị khác khi có yêu cầu. (Đính kèm phụ lục)

   

        2. Thông tin thị trường lao động

 

        - Tích cực mở rộng phạm vi, quy mô và hiệu quả thực hiện thông tin thị trường lao động về dự báo nhu cầu nhân lực cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo thành phố, cung cấp thông tin theo yêu cầu hoạt động của các cơ quan chức năng Trung ương, thành phố, các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp, dạy nghề, các viện, cơ quan nghiên cứu, các báo, đài và các kênh thông tin nhà nước, xã hội theo yêu cầu. ([2])

 

        - Ngoài ra, Trung tâm cũng cung cấp thông tin thị trường lao động và kỹ năng làm việc cho 150.000 sinh viên của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

 

       - Thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử có hơn 3,2 triệu lượt người truy cập trang website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”, nâng tổng lượt truy cập 9,6 triệu lượt.

 

        - Tham gia các báo cáo phân tích kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

        3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

        - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Báo Giáo dục, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Người lao động thực hiện các chương trình tư vấn hướng nghiệp chọn ngành chọn nghề năm 2017, tư vấn lao động, tư vấn mùa thi… tại hơn tại 120 trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố, cùng 22 tỉnh thành phía Nam và Trung Nam Bộ với sự tham dự trực tiếp của trên 326.000 lượt học sinh và hàng triệu phụ huynh học sinh qua các kênh thông tin truyền thông, kết hợp khảo sát nhu cầu chọn nghề, học nghề của 9.327 học sinh phổ thông, sinh viên.

 

        - Phối hợp tổ chức và tham gia 24 ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, tư vấn về thị trường lao động (học nghề - việc làm) cho trên 15.000 lượt người, tư vấn kết nối việc làm cho trên 923 người tìm được việc làm.

 

        - Phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Trung tâm tổ chức thực hiện tư vấn hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho 400 học sinh huyện Cần Giờ và 1.500 học sinh huyện Nhà Bè.

 

        4. Nghiên cứu khoa học

 

        - Đóng góp 02 đề tài của phòng Dạy nghề Sở:

 

        + Đề án "Đào tạo 500 kỹ sư, chuyên gia và 2.500 công nhân kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ”.

 

        + Đề án "Đổi mới cơ chế, chính sách giáo dục, nghề nghiệp".

 

        - Nghiên cứu đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội lao động của cộng đồng kinh tế Asean.

 

        - Tham gia báo cáo tham luận tại các hội thảo của Trung ương và thành phố chủ đề thị trường lao động hội nhập.

 

        - Thực hiện nghiên cứu 20 chuyên đề cấp Trung tâm về thị trường lao động thành phố đối với 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 09 ngành kinh tế - dịch vụ.

 

        5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

        - Hoàn thành niên giám Dân số - Lao động - Việc làm TP.HCM 2009 - 2016 (báo cáo Sở và lưu hành nội bộ).

 

        - Nghiệm thu các trang thiết bị đã lắp đặt và theo dõi tính hiệu quả của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin sau khi được trang bị từ đề án công nghệ thông tin. Báo cáo về năng lực ứng dụng công nghệ sau khi được thành phố đầu tư đề án công nghệ thông tin vào năm 2015.

 

        - Thiết lập, quản trị hệ thống mạng và lưu trữ dữ liệu của Trung tâm.

 

        - Xây dựng phương án nâng cấp phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm năm 2017 trình Sở xem xét duyệt, cấp ngân sách.

 

        6. Tổ chức – Hành chính

 

        - Thực hiện công tác quản lý nhân sự, đăng ký nhu cầu tuyển dụng năm 2016 và cập nhật, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm VPN.

 

        - Đảm bảo thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; báo cáo phòng cháy chữa cháy; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo biên chế quỹ lương, định biên nhân sự định kỳ theo quy định.

 

        - Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở và Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động về mặt bằng, di dời trụ sở làm việc và thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

        -  Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ, phổ biến pháp luật cho viên chức, người lao động của Trung tâm.

 

        - Thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC và thực hiện quy định kiểm tra ra an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định Công an quận Gò Vấp.

 

        - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin và tuyên truyền pháp luật.

 

        7. Kế toán – Tài chính

 

        - Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thanh quyết toán kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo phòng làm việc, kinh phí ghi chép hồ sơ liệt sĩ, nhập tin cung cầu lao động. Hoàn tất quyết toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng mới hạ tầng công nghệ thông tin. Giải quyết chế độ tiền lương, thu thập, chế độ ốm đau, thai sản cho viên chức đầy đủ, kịp thời. Báo cáo, công khai tài chính và kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

        - Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí dự toán ngân sách, tiền gửi tại kho bạc hàng tháng, quý, năm. Hoàn tất xây dựng dự toán ngân sách 2017. Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản năm 2016. Đánh giá tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm, phân phối thu nhập tăng thêm và chăm lo đời sống cho viên chức 2016.

 

        - Hoàn tất thủ tục bàn giao hiện trạng mặt bằng nhà đất với Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao. Lập thủ tục thanh lý tài sản các trang thiết bị bị hư hỏng của Trung tâm.

 

        8. Công tác khác

 

        - Phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở thực hiện công tác ghi chép và nhập thông tin 43.015 hồ sơ “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ” và tiếp tục thực hiện các công tác nhập thông tin theo yêu cầu của Phòng Chính sách có công.

 

        - Thực hiện các nội dung ký kết liên tịch với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020 về phối hợp hoạt động xây dựng nguồn dữ liệu – dự báo nhu cầu nhân lực – thông tin thị trường lao động – giới thiệu việc làm – thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề - kỹ năng nghề.

 

        III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

        1. Mặt đạt được.

 

        - Trung tâm luôn tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2016 Trung tâm đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; nâng cao hiệu quả báo cáo phân tích thị trường lao động định kỳ và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

        - Tình hình tư tưởng đội ngũ viên chức tại đơn vị luôn ổn định; luôn đoàn kết thống nhất cao trong các nhiệm vụ được Ban Giám đốc Sở giao; đáp ứng yêu cầu công việc. Trung tâm đã tạo điều kiện cho viên chức phát huy sở trưởng công tác nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc của đơn vị trong hiện tại và tương lai. Trong năm 2016, Trung tâm đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên tham gia báo cáo thông tin thị trường lao động theo yêu cầu.

 

        - Thường xuyên chú trọng thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu định kỳ, tạo nguồn dữ liệu và nâng cao chất lượng, nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực. Từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu phân tích dự báo nhân lực thành phố theo 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 09 ngành kinh tế - dịch vụ phục vụ chuyên môn được đào tạo.

 

        - Được sự ủng hộ phối hợp của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu nhân lực, các trường, cơ sở đào tạo, các Đoàn thể xã hội về hỗ trợ thông tin số liệu, chương trình nghiên cứu, hội thảo đánh giá số liệu dự báo nhân lực.  

 

        2. Tồn tại, hạn chế.

 

        - Chưa nghiên cứu sâu dự báo nguồn nhân lực đối với từng khu vực kinh tế, ngành kinh tế, thành phần kinh tế do Trung tâm chưa có điều kiện khảo sát thường xuyên, định kỳ với theo quy mô lớn theo yêu cầu.

 

        - Trong năm 2016 nhân sự  có biến động do nghỉ việc và chuyển công tác.

 

          - Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, hạn chế; phương tiện xe công chưa có; chưa có điều kiện cử cán bộ, viên chức tiếp cận với các chương trình đào tạo dự báo chuyên sâu của Trung ương và ngoài nước. Do vậy, Trung tâm không có điều kiện để thu hút nhân sự có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giỏi về công tác dự báo và phân tích nhu cầu nhân lực./.

Nơi nhận:                                                                                          

- Giám đốc, các  Phó Giám đốc Sở;

- VP Sở, Phòng TCCB, Phòng KHTC Sở;

- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT./.                                                                                                              

GIÁM ĐỐC

 

(Đã Ký)

 

Trần Thị Anh Đào

 


 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016
Số
TT
Nội dung Đvt Chỉ tiêu năm 2016 Kết quả đạt được năm 2016 Tỷ lệ đạt được năm 2016 Tỷ lệ thực hiện năm 2016 so với năm 2015
1 Khảo sát cầu nhân lực doanh nghiệp 25,000 25,724 103% 105%
2 Khảo sát cung nhân lực Người 90,000 118,076 131% 128%
3 Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp Lượt người 200,000 205,500 103% 103%
4 Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử Lượt truy cập 1,000,000 3,256,000 326% 215%
5 Tư vấn hướng nghiệp Lượt học sinh 150,000 326,000 217% 192%
6 Báo cáo phân tích dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM định kỳ tháng, quý, năm, chuyên đề Báo cáo 15 18 120% 106%
7 Hoạt động nghiên cứu đề tài cấp thành phố về thị trường lao động (tham gia với Sở Khoa học công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển, Các trường Đại học) Đề tài 2 2 100% 100%
8 Nghiên cứu chuyên đề của các phòng trực thuộc và cá nhân viên chức 2016 chuyên đề 20 20 100% 100%
9 Tham gia hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm Lần 10 24 240% 160%

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013007895

TRUY CẬP HÔM NAY: 3455

ĐANG ONLINE: 25