CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2010


Trong 06 tháng đầu năm 2010, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phát triển chức năng, nhiệm vụ và các công tác trọng tâm đạt kết quả như sau:

 

 SỞLAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 TRUNG TÂM DỰ BÁO
NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

Số: 118/BC-TTDB&TTLĐ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

TP. HCM , ngày 10 tháng 6 năm 2010
 

 
  BÁO CÁO  CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2010

 

Trong 06 tháng đầu năm 2010, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phát triển chức năng, nhiệm vụ và các công tác trọng tâm đạt kết quả như sau:


I.     VỀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHIỆM VỤ. 

 

   1.     Triển khai đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ chú trọng tạo nguồn cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực và xây dựng các mối quan hệ phối hợp thu thập thông tin và nghiên cứu về nguồn nhân lực.


   2.     Phát triển tương đối ổn định về số lượng, chất lượng cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và hoạt động Công đoàn, thanh niên làm nòng cốt chính trị và xây dựng phong trào thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.


   3.     Năm 2010 nhân sự định biên Trung tâm được Sở Lao động – TBXH giao là 34 người; tổng số cán bộ  - viên chức hiện nay là 31 người, bao gồm:


      - Trình độ Đại học: 12 người; Cao đẳng: 08 người; Trung cấp: 06 người; Sơ cấp nghiệp vụ: 05 người (trong đó 03 bảo vệ và 01 phục vụ).


      - Ngành chuyên môn Công nghệ thông tin: 08 người; Kinh tế nguồn nhân lực – quản trị kinh doanh – tài chính – luật: 16 người; hành chính – kỹ thuật – phục vụ: 07 người.


II.     KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010


  1.     Công tác Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động.


   1.1 Tạo nguồn cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, đã đạt được.

 

            - Thu thập thông tin diễn biến thị trường lao động và nhu cầu nhân lực định kỳ hàng tháng; trong 06 tháng qua thường xuyên thực hiện khảo sát thông tin tại các tổ chức giới thiệu việc làm, Trường Đại học – Cao đẳng – Dạy nghề; các mạng thông tin việc làm. Kết quả thu thập thông tin 6.826 doanh nghiệp – 99.263 chỗ làm việc trống – 22.456 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

            - Thực hiện tham gia 09 Sàn giao dịch việc làm; ngày hội việc làm – nghề nghiệp, với tổng số 433 doanh nghiệp – 58.276 nhu cầu tuyển dụng và 44.000 lượt người lao động tham gia. Theo yêu cầu, Trung tâm đã tư vấn thông tin thị trường lao động, xu hướng ngành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh cho trên 20.000 lượt người; đồng thời tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 1.000 người.


            Mục đích chính của Trung tâm tham gia các hoạt động Sàn giao dịch việc làm và ngày hội việc làm – nghề nghiệp, nhằm xây dựng quan hệ thông tin với trên 400 doanh nghiệp và khảo sát thông tin trên 10.000 người về thực trạng việc làm, bổ sung nguồn cơ sở dữ liệu.


            -  Thực hiện tham gia 07 ngày hội tư vấn tuyển sinh tại các trường Đại học, Cao đẳng và 03 đợt giao lưu trực tuyến tại báo Tuổi Trẻ, báo Pháp luật TP, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố về thông tin thị trường lao động.


            - Tiếp nhận, khai thác lập cơ sở dữ liệu 6.000 doanh nghiệp đăng ký khai trình sử dụng lao động (do văn phòng Sở chuyển giao).


            Từ các hoạt động thu thập, khảo sát, tổng hợp cơ sở dữ liệu hiện có, được cập nhật gồm 10.000 doanh nghiệp và 25.000 người có nhu cầu việc làm.

 

   1.2. Thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, 06 tháng về phân tích thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực. Cung cấp thông tin cho các đơn vị có yêu cầu bao gồm một số trường Dạy nghề; Quận – Huyện; Doanh nghiệp, cơ quan thông tin – nghiên cứu và phòng, ban của Sở.


    1.3. Thống kê tổng hợp cơ sở dữ liệu từ nguồn khảo sát thực trạng lao động của 6.588 doanh nghiệp; trong đó khảo sát trực tiếp tại 1.130 doanh nghiệp theo văn bản của Sở Lao động –TBXH. Từ đó xây dựng những nhận định về tổng quan nhu cầu nhân lực thành phố năm 2010 và giai đoạn 2011 – 2015, báo cáo phục vụ nghiên cứu của Sở về “Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.


   1.4. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề về dự báo nhu cầu nhân lực đã hoàn tất cơ bản:


      - Tham gia đề tài “Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin năm 2010-2015 và 2020” của Tiến sỹ Cao Hào Thi – Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.


      - Phương án “Tổ chức Trạm quan sát nhu cầu nghề nghiệp – việc làm”


      - Phương án “Khảo sát Cung – Cầu lao động năm 2010”, nghiên cứu thực hiện Thông tư 25/2009/TT-BLĐ-TBXH.


      - Đề tài “Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ứng dụng dự báo nhu cầu nhân lực”.


      - Phương án “Lưu trữ cơ sở dữ liệu theo hệ thống nghiệp vụ và hệ thống điện tử”.


   1.5. Ứng dụng phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực và công nghệ để cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu, phân tích và nhận định nhu cầu nhân lực theo cơ cấu ngành nghề: Cơ khí, Xây dựng – kiến trúc, Hóa –hóa chất, Điện –điện tử, Chế biến lương thực thực phẩm, Công nghệ thông tin (đã hoàn thành đề cương cơ bản).


   1.6. Nhận định xu hướng nhu cầu việc làm 06 tháng đầu năm 2010 dựa trên nguồn cung đã được khảo sát (báo cáo chuyên đề).

   1.7. Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện và vận hành website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”. Đã nghiên cứu và thông tin trên 1.500 nội dung về nhân lực, đào tạo, việc làm. Tổng truy cập đến nay trên 1.100.000 lượt người, bình quân 5.000 lượt truy cập/ngày. Website của Trung tâm từng bước mở rộng phục vụ trực tuyến cho nhu cầu các doanh nghiệp, trường dạy nghề và người có nhu cầu tìm hiểu nguồn nhân lực thành phố. Là điều kiện hỗ trợ Trung tâm phát triển theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


   1.8. Soạn thảo kế hoạch, nội dung khảo sát cơ cấu trình độ lao động và nhu cầu  nhân lực (Phối hợp với phòng Dạy nghề theo văn bản số 1550/BC-DDUSS ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Đảng Ủy Sở Lao động – TBXH).


   1.9. Tham gia các hoạt động hội thảo, tọa đàm về vấn đề nhân lực do Sở Giáo dục đào tạo thành phố; Viện nghiên cứu phát triển thành phố; Sở Khoa học công nghệ, Báo người lao động thành phố tổ chức để thu thập ý kiến chuyên gia.


      Ngày 27/3/2010 Trung tâm là thành viên Hội Dạy nghề thành phố và Xây dựng chương trình phối hợp hoạt động năm 2010 với các thành viên Hội Dạy nghề, chú trọng kết nối thông tin đào tạo – việc làm và nghiên cứu khoa học.


      Trong tháng 6/2010 đã cử 02 cán bộ tham gia đoàn công tác của Sở nghiên cứu thực hiện Thông tư 25/2009/TT-BLĐ-TBXH tại tỉnh Long An và Bến Tre. Cử 01 cán bộ tham gia tập huấn, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu và điều tra thị trường lao động năm 2010 của Cục Việc làm tổ chức.


  2.     Công tác Tổ chức – Hành chính – Kế toán và công tác khác

 

   2.1. Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, chính sách tiền lương – bảo hiểm xã hội và công tác báo cáo nhân sự định kỳ theo quy định của Sở.


    2.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ - viên chức năm 2010, cụ thể kết quả trong 06 tháng:


         -  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo, thị trường lao động cho 22 cán bộ - viên chức nghiệp vụ; 19 viên chức học nghiệp vụ công đoàn năm 2010; 05 viên chức học kỹ năng giao tiếp; 10 viên chức học các chương trình nghiệp vụ ngắn hạn.


         - Tạo điều kiện cán bộ viên chức học tập nâng cao trình độ chính trị - chuyên môn. Hiện đang học cao học: 01 người; Cao cấp lý luận chính trị: 01 người; trung cấp lý luận chính trị: 03 người; cao đẳng liên thông đại học: 05 người; bằng hai đại học: 02 người; học đại học và trung cấp liên thông đại học: 05 người; trung cấp: 01 người;


    2.3. Quan hệ, tổ chức chuyên gia, cộng tác viên: hiện có 03 tiến sỹ, 05 thạc sỹ thường xuyên tư vấn hỗ trợ, phối hợp khi Trung tâm có nhu cầu nghiên cứu chuyên môn.


    2.4. Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2010, báo cáo quyết toán thực hiện thu chi tài chính năm 2009 và các chế độ thanh toán tài chính theo quy định của Sở.


    2.5. Tham dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và tập huấn công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế năm 2010 do Sở tổ chức.


   2.6. Hoàn chỉnh phương án tự chủ và quy chế chi tiêu nội bộ gởi Phòng Kế hoạch tài chính Sở.


    2.7. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách và tạm ứng kinh phí hàng quý. Báo cáo thực hiện và nhu cầu mua sắm tài sản trong năm 2009 và năm 2010.


    2.8. Trình Sở phê duyệt dự toán; hồ sơ thiết kế sửa chữa mái nhà, khu vực làm việc 490m và triển khai sửa chữa trong tháng 06 năm 2010.


    2.9. Tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức năm 2010, Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010; triển khai thực hiện tháng lao động giỏi năm 2010. phối hợp công tác tổ chức Đại hội Chi bộ, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ I của Trung tâm.


III.     ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN


   Với sự cố gắng, tích cực và nỗ lực; tập thể cán bộ - viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm 2010. Những mặt làm được và hạn chế như sau:

 

  1.     Mặt đạt được:


   1.1. Cán bộ - viên chức Trung tâm đã chú trọng nghiên cứu xác định các quy trình nghiệp vụ, chế độ khai thác, xử lý cơ sở dữ liệu nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, tích cực nghiên cứu xây dựng một số chuyên đề nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2010.


    1.2. Trung tâm đã vận dụng và tổ chức phối hợp với các Sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm – nghề nghiệp; các chương trình hoạt động của các trường dạy nghề, doanh nghiệp, Quận – Huyện để khảo sát thông tin nhân lực, kết hợp với các tổ chức giới thiệu việc làm, các cơ quan thông tin khai thác nhu cầu nhân lực; tích cực và thường xuyên các hoạt động khảo sát trực tiếp nhằm tạo những điều kiện ban đầu về cơ sở dữ liệu, nội dung chuyên môn nghiệp vụ; chương trình công tác và triển khai thực hiện được kết quả, phục vụ cho việc hình thành, công tác dự báo từng bước được hoàn thiện và nâng cao hơn.


    1.3. Đã đạt được những yêu cầu ban đầu về xử lý thông tin tổng hợp số liệu thu thập Cung – Cầu lao động định kỳ hàng tháng và từ kết quả khảo sát trực tiếp và phân tích thị trường lao động trên địa bàn thành phố, đưa ra nhận định cơ bản và dự báo về thị trường lao động định kỳ.


    1.4. Cán bộ - viên chức Trung tâm đã tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng lao động giỏi trong 6 tháng đầu năm 2010. Công tác đoàn thể luôn được chú trọng và triển khai đồng bộ tạo tinh thần yên tâm làm việc trong cán bộ - viên chức.


    1.5. Tinh thần học tập, nâng cao trình độ của từng cán bộ viên chức là điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung tâm năm 2010.


  2.     Mặt hạn chế:


   2.1. Công tác dự báo nhu cầu nhân lực quá mới và chưa có nhiều tư liệu, viên chức nghiệp vụ đều rất ít kinh nghiệm nên đa số chưa thật sự chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp và khai thác thông tin để đạt được mục tiêu yêu cầu hiệu quả cao.


    2.2. Do thiếu tư liệu về thực trạng lao động, cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu nguồn lao độngvà sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, vì vậy các báo cáo chưa đầy đủ; chưa chuyên nghiệp cao.


   2.3. Các điều kiện làm việc còn hạn chế , phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu nhất là còn thiếu máy vi tính cho viên chức làm việc.


   2.4. Công tác thu thập thông tin thị trường lao động còn hạn chế, từ đó cơ sở dữ liệu cho hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực còn quá ít, chưa phục vụ được yêu cầu nghiên cứu sâu về dự báo trung hạn và dài hạn.


   2.5. Mặt bằng Trung tâm dù được Sở đầu tư nâng cấp, nhưng vẫn cần tiếp tục nâng cấp phần còn lại để mở rộng các phòng làm việc bố trí nhân sự, phát triển nhiệm vụ được giao năm 2010 – 2011.


IV.     KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2010


  1.     Công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin giao dịch thị trường lao động.


   1.1. Nâng cao năng lực Trung tâm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cụ thể :


      - Dữ liệu về doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thực trạng sử dụng lao động. Khai thác cụ thể thông tin về tiền lương – thu nhập.


      - Dữ liệu về các cơ sở đào tạo nghề Đại học – Cao đẳng – Trung cấp – Trung tâm, trường dạy nghề. Khai thác thông tin năng lực, ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo.


      - Dữ liệu về nguồn lực lao động có nhu cầu tìm việc làm; khai thác thông tin ngành nghề đào tạo. Khả  năng thích nghi làm việc.


      - Dữ liệu về chuyên ngành kinh tế, khai thác thông tin qua Sở, ngành quản lý sản xuất; các dự án phát triển thu hút lao động giai đoạn 2011 – 2015 đến 2020.


   1.2 Xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu theo phương pháp thống kê truyền thống và công nghệ điện tử. Thiết lập cơ cấu lưu trữ, truy xuất, phân tích dữ liệu nhân lực. Phát triển website www.dubaonhanluchcm.gov.vnphục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động về chiến lược nhân lực của thành phố.


   1.3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phương pháp và chuỗi dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn, trung hạn kết hợp phương pháp chuyên gia và phân tích nhân lực theo cơ cấu kinh tế thành phố; nghiên cứu phương pháp so sánh năng lực đào tạo và năng lực thị trường lao động Cung – Cầu tạo tiền đề; cơ sở cho công tác dự báo nhân lực năm 2011.


   1.4 Tổ chức khảo sát 2000 doanh nghiệp về cơ cấu trình độ lao động, xu hướng nhu cầu nhân lực qua đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 (phối hợp với phòng Dạy nghề Sở).


   1.5 Tham gia thực hiện theo chỉ đạo của Sở về tổ chức điều tra thực trạng sử dụng lao động năm 2010 và tổ chức hệ thống thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động.


   1.6 Nâng cao năng lực Cán bộ - Viên chức về nghiên cứu dự báo nhân lực theo ngành nghề; xây dựng các báo cáo nhận định về xu hướng phát triển các nhóm ngành nghề chủ lực của thành phố: cơ khí, công nghệ thông tin, xây dựng, kiến trúc, hóa chất, du lịch, lương thực – thực phẩm, điện – điện tử. Đồng thời triển khai nghiên cứu nhu cầu nhân lực theo khu vực kinh tế.


   1.7 Tham gia công tác điều tra thực trạng lao động khu vực nông thôn (phối hợp với phòng Dạy nghề).


   1.8  Mở rộng phạm vi khảo sát thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động qua các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp cụ thể tham gia trong 06 tháng cuối năm 2010:


      -     Ngày Hội việc làm Hoa Ngữ (tổ chức tháng 6/2010).


      -     Sàn giao dịch việc làm Thanh Niên (tổ chức tháng 7/2010).


      -     Sàn giao dịch việc làm Phụ Nữ (tổ chức tháng 8/2010).


      -     Các ngày Hội việc làm trường Đại Học Mở, Đại Học Tôn Đức Thắng, Cao Đẳng  Nguyễn Tất Thành; Đại học Bách Khoa …(tổ chức quý IV/2010).


   1.9.     Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 06 năm 2010 và nhận định xu hướng nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2010 – Chuẩn bị các điều kiện tư liệu để báo cáo nhận định thị trường lao động thành phố năm 2011 về xu hướng nhân lực, ngành nghề, các chính sách hỗ trợ thị trường lao động phát triển.


  2.     Công tác tổ chức hành chánh và các công tác khác:


   2.1      Tổ chức thực hiện theo kế hoạch nhân sự định biên năm 2010; tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho CBVC, công tác nâng lương, đánh giá cán bộ - viên chức hàng năm, thi đua khen thưởng năm 2010.


   2.2. Tiếp tục kiến nghị với Sở và các ngành chức năng về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm.


   2.3.      Hoàn tất việc sửa chữa và mua sắm tài sản, thiết bị theo kế hoạch năm 2010. Lập hồ sơ và trình Sở phê duyệt dự toán; hồ sơ thiết kế sửa chữa khu vực phía sau để bố trí phòng làm việc.


   2.4. Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2011, báo cáo quyết toán thực hiện thu chi tài chính năm 2010 và các chế độ thanh toán tài chính theo quy định của Sở.


   2.5. Hoàn chỉnh và thực hiện các thủ tục theo quy định để được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định 43/CP và quy chế chi tiêu nội bộ. Triển khai thực hiện.


   2.6. Xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; trong đó tập trung về công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, nâng lương, thi đua – khen thưởng, tài chánh, …


   2.7. Tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm; tập trung các biện pháp hoàn thành kế hoạch năm 2010. Phát động phong trào thi đua và tổ chức kỷ niệm 01 năm ngày công bố thành lập trung tâm (ngày 17/7).


   2.8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết theo chuyên đề. Xây dựng chương trình công tác năm 2011.


   2.9. Phối hợp các hoạt động công đoàn, thanh niên theo chương trình công tác của 02 đoàn thể 06 tháng cuối năm 2010. Tạo điều kiện tổ chức đại hội Chi đoàn thanh niên (Đầu tháng 7 năm 2010).
 

Nơi nhận:   
- Ban Giám đốc Sở, thường trực Đảng Ủy Sở;   
- Văn phòng Sở, các phòng thuộc Sở;   
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;   
- Hội dạy nghề thành phố;   
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    Trương Lê Mỹ Ngọc
- Lưu.
GIÁM ĐỐC
Trương Lê Mỹ Ngọc

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013572708

TRUY CẬP HÔM NAY: 1653

ĐANG ONLINE: 18