THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023