THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Thông báo
Về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 

Căn cứ Quyết định số 30634/QĐ-SLĐTBXH ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

 

Link download: https://drive.google.com/file/d/1X0ZqJTXRh97PvJaNw9Y14_nkZ1Uyjj4I/view?usp=sharing