Từ 15/7 áp dụng quy định mới về trách nhiệm báo cáo tình hình lao động


Áp dụng quy định mới về trách nhiệm báo cáo tình hình lao động

 

Theo đó, Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

 

Cụ thể, về báo cáo sử dụng lao động, định kỳ 6 tháng (trước ngày 5 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 5 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở LĐ-TB&XH và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở LĐ-TB&XH, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

 

Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Về trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, cũng theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Sở LĐTB&XH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng thời báo cáo Sở LĐTB&XH và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại lao động về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

 

Nguồn: dantri - Quang Phong

Link: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tu-157-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-trach-nhiem-bao-cao-tinh-hinh-lao-dong-20220619120514134.htm

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025510419

TRUY CẬP HÔM NAY: 715

ĐANG ONLINE: 19