BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.232 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, kết quả thực hiện 02 tháng đạt 12% kế hoạch năm 2018 và 7.989 chỗ làm việc; 4.954 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 10,7% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2018 thu thập thông tin 2.723 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đạt 8,3% kế hoạch năm 2018 và 11.265 chỗ làm việc; 6.816 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 6,2% kế hoạch năm 2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2017

Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2017 thu thập thông tin 2.909 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.857 chỗ làm việc trống và 6.024 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 11 tháng đã thực hiện khảo sát 33.234 doanh nghiệp đạt 110,8% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC VỤ VÀ CHỮ KÝ

Căn cứ Quyết định số 24952/QĐ-SLĐTBXH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 10/2017 thu thập thông tin 1.563 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 13.087 chỗ làm việc trống và 8.097 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 10 tháng đã thực hiện khảo sát 30.325 doanh...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ 4 NĂM 2017

- Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 8/2017 thu thập thông tin 1.100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 11.374 chỗ làm việc trống và 3.379 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 08 tháng đã thực hiện khảo sát 25.433 doanh nghiệp đạt 84,4% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 7/2017 thu thập thông tin 4.333 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 44.679 chỗ làm việc trống và 11.295 người có nhu cầu tìm việc làm. Tính trong 07 tháng đã thực hiện khảo sát...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 5/2017 thu thập thông tin 3.881 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 40.679 chỗ làm việc trống và 7.757 người có nhu cầu tìm việc làm. Tính chung trong 05 tháng thực hiện khảo sát...

THÔNG BÁO VỀ TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện thông báo số 62/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Gỉai phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc Tế Lao động năm 2017; Sở Lao động - Thương...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

Khảo sát cung, cầu lao động các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại Thành phố. Trong tháng 4/2017 thu thập thông tin 2.225 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 17.944 chỗ làm việc và 25.878 người có nhu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2017

- Trong quý I năm 2017, Trung tâm đã triển khai, chỉ đạo quán triệt đến Trưởng các Phòng, viên chức về dự thảo chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện năm 2017; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.623 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.960 chỗ làm việc và 2.497 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.729 chỗ làm việc và 4.950 người có nhu cầu tìm việc làm.

Dự báo nhân lực và thị trường lao động trong tương lai

Một trong số các hoạt động nổi bật của FALMI là tư vấn thông tin thị trường lao động cho các đối tượng có nhu cầu, ông có thể cho biết thêm về hoạt động này?

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung, quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung - cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong tháng 10 năm 2016 thu thập thông tin 1.480 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng - 13.629 chỗ làm...

Đầu « 1 2 3 4 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013768976

TRUY CẬP HÔM NAY: 123

ĐANG ONLINE: 37