Báo cáo Kết quả công tác tháng 04 năm 2021 và phương hướng công tác tháng 05 năm 2021


BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 04 năm 2021 và

phương hướng công tác tháng 05 năm 2021

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4

 

Trong tháng 4 năm 2021, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các kết quả đạt được như sau:

 

1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

 

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu

 

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 3.221 doanh nghiệp với 3.800 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 29,06% kế hoạch năm 2021; và cung nhân lực: 3.023 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 24,04% kế hoạch năm 2021.

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

1.2. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 364.806 lượt truy cập; đạt 27,64% kế hoạch năm 2021. Biên tập và đăng tải 27 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm tại 10 trường cao đẳng, trung cấp (6 cao đẳng, 4 trung cấp); đạt 12,5% kế hoạch năm 2021.

 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021; Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin Cung lao động năm 2021.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo việc làm tại Trường Cao đẳng Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thủ đức; khảo sát và thu hồi trên 1000 phiếu khảo sát nhu cầu học tập và việc làm của Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Thủ đức.

 

1.3. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

 

Thực hiện Báo cáo tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

1.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 02 chuyên đề nội bộ:

 

+ Đề xuất các giải pháp cải tiến thang điểm thi đua tại Trung tâm;

 

+ Hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước tại Trung tâm;

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

2.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Tổ chức đánh giá phân loại theo hiệu quả công việc trong tháng 4 năm 2021 của viên chức.

 

- Xây dựng các kế hoạch:

 

+ Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021;

 

+ Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2021;

 

+ Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020;

 

+ Kế hoạch Thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”;

 

+ Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021;

 

+ Kế hoạch hoạt động khối thi đua 5;

 

- Thực hiện các công văn:

 

+ Công văn về rà soát, thống kê trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quý 1 năm 2021;

 

+ Công văn về đề nghị phúc đáp hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của Trung tâm;

 

+ Công văn về việc đăng ký thi đua năm 2021 của Trung tâm;

 

+ Công văn về đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021;

 

+ Công văn về đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021;

 

+ Công văn về triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính Phủ;

 

+ Công văn về ký kết giao ước thi đua khối 5;

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

 

- Thực hiện chuẩn bị tài liệu tiếp Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị theo Kế hoạch số 8337/KH-SLĐTBXH ngày 24 tháng 3 năm 2021.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở.

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày).

 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

 

- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý 01 và phương hướng, nhiệm vụ quý 02 năm 2021 của Trung tâm.

 

- Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình tiếp công dân và công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3 năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu thập lần đầu năm 2020.

 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

2.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội; tài khoản tiền gửi; thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Liên hệ, đôn đốc Quận, Huyện hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng lao động năm 2021 của Cục Việc Làm gửi về Trung tâm.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2021 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 6.000 doanh nghiệp và 9.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Truy xuất dữ liệu doanh nghiệp đang hoạt động trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 350.000 lượt.

 

- Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện ghi vốn triển khai dự án “Nâng cấp và triển khai cổng thông tin điện tử tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh”

 

- Thực hiện liên hệ “thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm” tại 25 trường cao đẳng, trung cấp (trong đó 15 cao đẳng, 10 trung cấp); Tham gia chương trình “Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm” năm 2021.

 

- Thực hiện báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”; Báo cáo phân tích tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề theo ngành, lĩnh vực đào tạo – Đánh giá sự phù hợp của lao động đối với cơ cấu ngành kinh tế của TP.HCM năm 2020.

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Tổ chức Hội nghị giao ban Quý I năm 2021 của Trung tâm; Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối 5.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác ứng phó đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 

- Tổ chức các hoạt động thảo luận, toạ đàm trong nội bộ để thẩm định, phản biện các nội dung nghiện cứu của đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề.

 

- Khuyến khích viên chức - người lao động tăng cường cải tiến, sáng tạo, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THÁNG 4 NĂM 2021
(Đính kèm báo cáo số: 138/BC-TTDBNL, ngày 5 tháng 4 năm 2021)

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 202
1

Kết quả
thực hiện  tháng
4 năm 2020

Kết quả
thực hiện
đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2021 (%)

Dự kiến thực hiện tháng 5 năm 2021

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Lượt doanh nghiệp

70.000

3.221

20.341

29,06%

6.000

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

122.000

3.023

29.334

24,04%

9.000

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.800.000

364.806

1.050.308

27,64%

350.000

4

Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn

nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm: 80 trường

cao đẳng, trung cấp

Trường

80

10

10

12,50%

 25

5

Thực hiện 18 báo cáo chuyên đề phân tích dự báo

nhân lực và thông tin thị trường lao động, các ngành nghề

có xu hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

2

4

22,22%

2

6

Tổ chức 10 hoạt động chuyên đề nghiên cứu cá nhân và

tập thể nâng cao năng lực nghiên cứu của viên chức

Chuyên đề

10

2

2

20%

 

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát chất lượng lao động

đã qua đào tạo trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021”:

2.000 doanh nghiệp

Kế hoạch

1

 

Đang triển khai

 

 

8

Cử 13 viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo,

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong năm

Lượt người

13

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

9

Thực hiện Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch triển khai thực hiện công

tác Cải cách hành chính (PCI): mức độ hài lòng của người

dân, viên chức, người lao động và doanh nghiệp đạt trên 95%

 

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Tiếp nhận và xử lý 100% các ý kiến phản ánh, thắc mắc,

kiến nghị, khiếu nại của viên chức, người lao động tại

đơn vị và của đối tượng cùng doanh nghiệp đúng theo quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Thực hiện xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

tại địa chỉ 346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp

, thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, liên hệ với Sở Tài nguyên – Môi trường

 

Đảm bảo đúng quy định

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017198346

TRUY CẬP HÔM NAY: 106

ĐANG ONLINE: 42