Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2020 và phương hướng công tác tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 11 và

phương hướng công tác tháng 12 năm 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11

 

Trong tháng 11 năm 2020, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các kết quả đạt được như sau:

 

1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

 

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu

 

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 6.442 doanh nghiệp với 26.187 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 145,70% kế hoạch năm 2020; và cung nhân lực: 14.247 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 132,87% kế hoạch năm 2020.

 

- Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 3.353 doanh nghiệp.

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

1.2. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động (trực tuyến) cho 1.080 lượt người[1]; đạt 102,21% kế hoạch năm 2020.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 260.285 lượt truy cập; đạt 115,46% kế hoạch năm 2020. Biên tập và đăng tải 16 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

1.3. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

Báo cáo nhanh thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 11 năm 2020.

 

1.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

 

- Tổ chức thực hiện tọa đàm trao đổi, thảo luận kiến thức về thị trường lao động: “Công tác tuyển sinh đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Tp.HCM - Kết nối cung cầu đáp ứng nhu cầu xã hội”.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

2.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Tổ chức đánh giá phân loại theo hiệu quả công việc trong tháng 11 năm 2020 của viên chức; Rà soát các quy chế, quy định của đơn vị đã ban hành để bổ sung, điều chỉnh.

 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

- Thực hiện các công văn: Về đề nghị nâng lương tháng 11/2020; Về đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện chế độ tuần làm việc 48 giờ tại đơn vị; Về việc báo cáo, lập kế hoạch biên chế, số lượng lao động theo hợp đồng Nghị định số 68/200/NĐ-CP.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở.

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày).

 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 10 và phương hướng  nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 của Trung tâm.

 

- Báo cáo kết quả tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

 

- Báo cáo thực hiện 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X năm 2020.

 

- Báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tháng 10 năm 2020.

 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

 

- Tiếp tục rà soát và liên hệ Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi của bộ phận tham mưu của Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

2.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

 

- Báo cáo kết quả thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

 

- Xây dựng bản tin thị trường lao động trực tuyến; Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội; tài khoản tiền gửi; thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Liên hệ, đôn đốc, hướng dẫn Quận, Huyện hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện cung - cầu lao động và thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, tìm kiếm việc làm năm 2020 với 24 Quận huyện và BQL KCX-KCN hoàn tất hồ sơ quyết toán gửi về Trung tâm.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Viên chức chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

- Tình hình dịch Covid-19 tác động đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như tổ chức thu thập khảo sát thông tin trực tiếp tại doanh nghiệp, việc phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động thông tin thị trường lao động phải tạm ngừng. Trung tâm đã thay đổi hình thức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để thực hiện bản tin thị trường lao động trực tuyến đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage nhằm đưa thông tin đến học sinh, sinh viên và người lao động.

 

- Tính đến nay, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành 21 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 do Sở giao.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

          

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 2.000 doanh nghiệp và 2.000 lao động tìm việc làm.

          

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp thành lập mới (2.000 doanh nghiệp).

 

- Thực hiện điều tra khảo sát 2.700 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 400.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho học sinh, sinh viên và người lao động: 2.500 lượt.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2020 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2021.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội thi đua yêu nước lần thứ X trong ngành Lao động – Thương binh Xã hội.

 

- Phối hợp Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác ứng phó đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2020, kiểm kê và báo cáo kết quả thực hiện; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.

 

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra Nhu cầu sử dụng lao động; kinh phí thực hiện cung - cầu lao động với Sở và các quận huyện.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 

- Tổ chức các hoạt động thảo luận, toạ đàm trong nội bộ để thẩm định, phản biện các nội dung nghiện cứu của đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề.

 

- Khuyến khích viên chức - người lao động tăng cường cải tiến, sáng tạo, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

 


[1] - Hội thảo “Giải pháp quản lý, nâng cao đến chất lượng dân số, đời sống của người nhập cư và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh".

 - Bản tin thông tin thị trường lao động lần 4 “Xu hướng tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm 2020”.

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THÁNG 11 NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số: 639 /BC-TTDBNL, ngày 5 tháng 11 năm 2020)

 

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2020

Kết quả
thực hiện  tháng
11 năm 2020

Kết quả
thực hiện
11 tháng đầu năm 2020

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2020 (%)

Dự kiến thực hiện tháng 12 năm 2020

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

38.500

6.442

56.094

145,70%

2.000

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

118.500

14.247

157.448

132,87%

2.000

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.700.000

260.285

4.272.181

115,46%

400.000

4

Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh,

sinh viên và thanh niên có nhu cầu học nghề - việc làm theo

nhu cầu xã hội

Người

350.000

1.080

357.746

102,21%

2.500

5

Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực và thông

tin thị trường lao động, các ngành nghề có xu hướng thu hút

nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

1

18

100%

1

6

Nghiên cứu chuyên đề khoa học

Chuyên đề

10

1

10

 100%

1

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất lượng

lao động trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch

1

 

 

 

 Hoàn thành

8

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng

và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

9

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với

viên chức và người lao động

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến

bộ phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về

chuyên môn, nghiệp vụ

Lượt người

15

 

 15

100% 

Hoàn thành

12

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân

Thành phố, Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ

hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

 

 

13

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

qua mạng của Sở

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

14

Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các giao

dịch với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở

và cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng

quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và

chất lượng theo quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra

chương trình công tác kỳ tiếp theo

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại,

tố cáo tại nội bộ đơn vị đúng theo quy định; không để xảy

ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

18

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị

giao ban định kỳ, tổng kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

 

 

19

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng

ngân sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

20

Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

21

Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất tại địa chỉ 346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4,

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302917

TRUY CẬP HÔM NAY: 401

ĐANG ONLINE: 9