Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và phương hướng công tác tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 8 và

phương hướng công tác tháng 9 năm 2020

 

           I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8

Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với các kết quả đạt được như sau:

1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 2.246 doanh nghiệp với 14.883 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 97,22% kế hoạch năm 2020; và cung nhân lực: 9.348 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 85,67% kế hoạch năm 2020.

- Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 4.238 doanh nghiệp.

- Thực hiện giám sát công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020 tại 24 Quận – Huyện và Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố.

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động (trực tuyến) cho 13.853 lượt người[1]; đạt 70,20% kế hoạch năm 2020.

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 533.960 lượt truy cập; đạt 86% kế hoạch năm 2020. Biên tập và đăng tải 36 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

1.3. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

- Báo cáo “Thực trạng nguồn nhân lực và xu hướng việc làm ngành Bất động sản tại TP.HCM”.

- Báo cáo “Thực trạng nguồn nhân lực và chất lượng lao động của 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống tại TP.HCM”.

- Báo cáo phân tích chất lượng lao động của 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 03 chuyên đề nội bộ

+ “Nghiên cứu các chính sách của tiền lương ảnh hưởng đến năng suất lao động”.

+ "Dự báo nhu cầu nhân lực các nhóm ngành khoa học công nghệ tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0".

+ "Nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp -  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025".

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

2.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

a.  Về công tác tổ chức:

- Tổ chức đánh giá phân loại theo hiệu quả công việc trong tháng 8 năm 2020 của viên chức.

- Thực hiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Thống kê vị trí việc làm năm 2020 gửi Sở.

b.  Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở.

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày).

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2020.

- Báo cáo sơ kết giai đoạn phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII  nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 ban hành theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động trong giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo Hoạt động Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ  giai đoạn 2011 -  2020, công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới  giai đoạn 2017 – 2020 .

- Báo cáo kết quả công tác tháng 7 và phương hướng công tác tháng 8 năm 2020 của Trung tâm.

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tháng 7 năm 2020.

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

- Báo cáo rà soát, kiểm tra quỹ nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng.

- Tiếp tục rà soát và liên hệ Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi của bộ phận tham mưu của Ban chỉ đạo 167 - Sở Tài chính.

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (8 nội dung).

2.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

- Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ năm 2020.

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Rà soát, hoàn chỉnh quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

- Xây dựng bản tin thị trường lao động trực tuyến; Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

3. Công tác Tài chính

- Dự toán kinh phí thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động năm 2020 gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định và phê duyệt.

- Theo dõi, trao đổi về việc phê duyệt kinh phí mua sắm tài sản năm 2020 với Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở.

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội; tài khoản tiền gửi; thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

           II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Công chức, viên chức chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

- Tình hình dịch Covid-19 tác động đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như tổ chức thu thập khảo sát thông tin trực tiếp tại doanh nghiệp, việc phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động thông tin thị trường lao động phải tạm ngừng. Trung tâm đã thay đổi hình thức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để thực hiện bản tin thị trường lao động trực tuyến đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage nhằm đưa thông tin đến học sinh, sinh viên và người lao động.

Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020

           I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

         + Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 2.640 doanh nghiệp và 13.200 lao động tìm việc làm.

         + Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp thành lập mới (2.000 doanh nghiệp).

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 400.000 lượt.

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho học sinh, sinh viên và người lao động: 15.000 lượt.

- Tổ chức thực hiện tọa đàm trao đổi, thảo luận kiến thức về thị trường lao động: “Tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện báo cáo thị trường lao động quý III dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2020

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác ứng phó đối với dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị.

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

3. Công tác tài chính

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

          II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

- Tổ chức các hoạt động thảo luận, toạ đàm trong nội bộ để thẩm định, phản biện các nội dung nghiện cứu của đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề.

- Khuyến khích viên chức - người lao động tăng cường cải tiến, sáng tạo, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.


[1] - Thông tin thị trường lao động “Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm” tại Ngày hội việc làm Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM - Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; Ngày hội việc làm tại Trường Cao đẳng Vinatex TP.HCM

 - Hội thảo giáo dục nghề nghiệp tại Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM; Hội thảo khoa học “ Chia sẽ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển bền vững bộ phận kết nối doanh nghiệp tại cở sở Giáo dục nghề nghiệp” tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM; Hội thảo “Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam” tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Hội thảo “Tinh thần khởi nghiệp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0” tại Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM.

 - Bản tin thị trường lao động số 3 – trực tuyến.

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THÁNG 8 NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số: 431/BC-TTDBNL, ngày 5 tháng 8 năm 2020)

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2020

Kết quả
thực hiện  tháng 8 năm 2020

Kết quả
thực hiện 8 tháng đầu năm 2020

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2020 (%)

Dự kiến thực hiện tháng 9 năm 2020

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

38.500

2.246

37.429

97,22%

2.640

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

118.500

9.348

101.515

85,67%

13.200

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.700.000

533.960

3.182.080

86%

400.000

4

Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh,

sinh viên và thanh niên có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội

Người

350.000

13.853

245.693

70,20%

15.000

5

Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực và thông tin

thị trường lao động, các ngành nghề có xu hướng thu hút nhân lực

theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

3

15

83,33%

1

6

Nghiên cứu chuyên đề khoa học

Chuyên đề

10

 3

10

 100%

Hoàn thành

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động

trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch

1

 

 

 

 Hoàn thành

8

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định,

chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

9

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức và

người lao động

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được

tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Lượt người

15

 

 15

100% 

Hoàn thành

12

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố,

Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

 

 

13

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng của Sở

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

14

Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các giao dịch với các

phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và cơ quan quản lý nhà nước,

đơn vị sự nghiệp công lập bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng theo

quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra chương trình công tác kỳ tiếp theo

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo tại nội bộ

đơn vị đúng theo quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

18

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao ban định kỳ,

tổng kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

 

 

19

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

20

Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

21

Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ

346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017386269

TRUY CẬP HÔM NAY: 1983

ĐANG ONLINE: 9