Báo cáo kết quả công tác tháng 04 và phương hướng công tác tháng 05 năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 194/BC-TTDBNL

Gò Vấp, ngày 07 tháng 04 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 04 và

phương hướng công tác tháng 05 năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2020. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, kết quả thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong tháng 4 năm 2020, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Thu thập thông tin cung - cầu lao động, trong đó khảo sát:

 

+ Nhu cầu nhân lực: 1.501 doanh nghiệp với  6.392 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; đạt 30,19% kế hoạch năm 2020.

 

+ Cung nhân lực: 15.081 người có nhu cầu tìm việc làm; đạt 40,62% kế hoạch năm 2020.

 

+ Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 2.586 doanh nghiệp.

 

- Thông tin thị trường lao động trực tiếp cho 22.000 học sinh, sinh viên và người lao động[1]; đạt 40,04% kế hoạch năm 2020.

 

- Khảo sát nhanh tác động của dịch bệnh do chủng mới virus covid-19 đối với lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (tại 266 doanh nghiệp).

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 404.032 lượt; đạt 36,86% kế hoạch năm 2020. Biên tập và đăng tải 24 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động quý I và dự báo nhu cầu nhân lực quý II năm 2020; Báo cáo phân tích tác động của dịch Covid-19 đối với lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng bản tin thị trường lao động trực tuyến với chủ đề “Tổng quan nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh và những tác động của cuộc CMCN lần thứ 4 đối với thị trường lao động thành phố”

 

- Thường xuyên liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Về công tác tổ chức:

 

+ Triển khai thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị và thực hiện báo cáo kết quả hàng ngày gửi về Sở.

 

+ Phối hợp với Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an Quận Gò Vấp xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020.

 

+ Phát động và đăng ký nội dung thực hiện phong trào thi đua năm 2020 và chào mừngĐại hội đảng bộ các cấp.

 

+ Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

+ Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định (12 nội dung)[2].

 

- Liên hệ với Ban chỉ đạo 167 – Sở Tài chính về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; Báo cáo rà soát, kiểm tra quỹ nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng.

 

- Về công tác an ninh trật tự: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (6 nội dung).

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung rà soát thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị; thu thập, khảo sát, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

3. Công tác tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động[3]

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 3/2020. Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm tháng 3/2020 với Bảo hiểm xã hội; tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Quý I/2020; tài khoản tiền gửi tháng 3/2020.

 

- Báo cáo đấu thầu qua mạng Quý I/2020; báo cáo công khai dự toán năm 2020.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2020 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 2.500 doanh nghiệp và 15.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Triển khai khảo sát trực tiếp “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp – giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025” tại 1.000 doanh nghiệp.

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp thành lập mới (2.000 doanh nghiệp).

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 400.000 lượt.

 

- Thông tin thị trường lao động trực tiếp cho học sinh, sinh viên và người lao động: 23.000 lượt.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 02 chuyên đề nội bộ: “Quy trình mua sắm tài sản theo quy định Luật đấu thầu”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế mẫu phiếu, mẫu nhập dữ liệu và thống kê số liệu phục vụ báo cáo khảo sát”.

 

- Xây dựng bản tin thị trường lao động số 2 - trực tuyến với chủ đề “tổng quan về cơ hội việc làm của các ngành nghề dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế Asean và Hiệp định thương mại tự do (ECFTA) - Lời khuyên cho học sinh THPT, THCS khi lựa chọn ngành, chọn nghề”

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác ứng phó đối với dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập tháng 4/2020. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 4/2020; Báo cáo tài chính Quý I/2020.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 


[1] Hội thảo “Xu hướng mới trong Thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam” do Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức; Thông tin thị trường lao động – Chương trình tư vấn online tại Đại học Bách Khoa, Bản tin thị trường lao động số 1 - trực tuyến.

[2] - Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý I năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020; Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin Quý I năm 2020; báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020; báo cáo thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quý I năm 2020; báo cáo định biên nhân sự và biên chế quỹ lương Quý 1/2020; Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2020 – 2025; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội các chi – Đảng bộ thuộc Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[3] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 3/2020 đảm bảo tiến độ theo quy định; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán các khoản chi: thanh toán tiền điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng lao động với Quận, huyện và các khoản chi thường xuyên.

- Báo tăng lao động đối với 02 trường hợp hết thời gian nghỉ thai sản, tăng mới lao động 01 trường hợp ,báo giảm lao động đối với 02 trường hợp chuyển công tác.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 07 tháng 4 năm 2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THÁNG 4 NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số: 194  /BC-TTDBNL, ngày 07  tháng 4 năm 2020)

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2020

Kết quả
thực hiện  tháng 4 năm 2020

Kết quả
thực hiện đến thời điểm báo cáo

Tỷ lệ đạt được đến thời điểm báo cáo so với chỉ tiêu năm 2020 (%)

Dự kiến thực hiện tháng 5 năm 2020

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

38.500

1.501

11.624

30,19%

2.500

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

118.500

15.081

48.136

40,62%

15.000

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.700.000

404.032

1.363.727

36,86%

400.000

4

Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho

học sinh, sinh viên và thanh niên

có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội

Người

350.000

22.000

140.137

40,04%

35.000

5

Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực và thông tin

thị trường lao động, các ngành nghề có xu hướng

thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

2

4

22%

2

6

Nghiên cứu chuyên đề khoa học

Chuyên đề

10

 

Đang triển khai

 

2

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong

các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch

1

 

Đang triển khai

 

 

8

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng

và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

9

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức

và người lao động

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn

cập nhật kiến thức bình đẳng giới,

vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Lượt người

15

 

 

 

 

12

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố,

Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

 

 

13

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng của Sở

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

14

Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các giao dịch với

các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở

và cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng

theo quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra

chương trình công tác kỳ tiếp theo

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo tại

nội bộ đơn vị đúng theo quy định; không để

xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

18

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao ban định kỳ,

tổng kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

 

 

19

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

20

Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

21

Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ

346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

               
 

Người lập biểu

(Đã ký)




Đỗ Hồng Nam

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)




Trần Lê Thanh Trúc

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016105999

TRUY CẬP HÔM NAY: 2117

ĐANG ONLINE: 19