Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 109/BC-TTDBNL

Gò Vấp, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quý I năm 2020 và

phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

Căn cứ Thông báo số 45963/TB-SLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm trong năm như sau:

 

- Kế hoạch số 30/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020;

 

- Kế hoạch số 31/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020;

 

- Kế hoạch số 39/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2020 thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh;

 

- Kế hoạch số 68/KH-TTDBNL ngày 17 tháng 02 năm 2020 về tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020;

 

- Kế hoạch số 75/KH-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2020 triển khai “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025”.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

2.1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực:

 

- Thu thập thông tin cung - cầu lao động, trong đó khảo sát:

 

+ Nhu cầu nhân lực: 10.123 doanh nghiệp với  22.959 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; đạt 26,29% kế hoạch năm 2020.

 

+ Cung nhân lực: 33.055 người có nhu cầu tìm việc làm; đạt 27,89% kế hoạch năm 2020.

 

+ Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 5.523 doanh nghiệp.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động trước và sau Tết nguyên đán; Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 – 2019. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030”.

 

- Liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[1].

 

2.2. Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho 118.137 học sinh, sinh viên và người lao động[2]; đạt 33,75% kế hoạch năm 2020; thực hiện tài liệu “Cẩm nang hướng nghiệp năm 2020”.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 959.695 lượt; đạt 25,94% kế hoạch năm 2020. Biên tập và đăng tải 71 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

2.3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dự báo nhân lực:

 

- Triển khai kế hoạch Nghiên cứu chuyên đề và tổ chức Hội thảo năm 2020 (10 chuyên đề).

 

- Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu nhân lực, số liệu thống kê trong lĩnh vực lao động - việc làm; mở rộng ứng dụng các phương pháp, mô hình cho hoạt động phân tích dự báo. Theo dõi và vận hành phần mềm quản lý cung cầu, duy trì hệ thống bảo mật tại Trung tâm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu.

 

2.4. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Về công tác tổ chức:

 

+ Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.

 

+ Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng lương niên hạn tháng 01/2020.

 

+ Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

 

+ Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020;

 

+ Rà soát các trường hợp đề nghị nâng lương trước hạn năm 2019 (04 người), nâng lương niên hạn Quý 1/2019 (01 người); Rà soát, báo cáo về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2019; Thông báo về nghỉ và trực Tết Nguyên Đán Canh tý năm 2020 từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020.

 

+ Xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

 

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại đơn vị.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định (19 nội dung)[3].

 

- Liên hệ với Ban chỉ đạo 167 – Sở Tài chính về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; Báo cáo quá trình và tiến độ giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị.

 

- Về công tác an ninh trật tự: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (11 nội dung).

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung rà soát thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị; thu thập, khảo sát, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

- Tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ về công tác phân tích dự báo – chuyên đề “mô hình hồi quy tổng thể” với số lượng viên chức tham dự là 15 người; Tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2020 với số lượng viên chức tham dự là 18 người.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[4]

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Quý I/2020.

 

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước đến 30/11/2019; Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công; tình hình hoạt động và tình hình vay nợ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2022; Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính năm 2019.

 

- Đăng ký kê khai biên chế quỹ tiền lương, tiền khoán cước phí điện thoại, khoán công tác phí năm 2020 với Kho bạc Gò Vấp; Đăng ký bổ sung mã số thuế chứng thư số của Trung tâm và đăng ký thay đổi người quản lý chứng thư số; kê khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2019; tổng hợp thống kê báo cáo số liệu kiểm kê tài sản năm 2019; tổng hợp thu nhập công chức, viên chức, người lao động tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2020 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Trong Quý I năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm. Đồng thời,  chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 14.500 doanh nghiệp và 45.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Triển khai khảo sát trực tiếp “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp – giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025” tại 2.000 doanh nghiệp.

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thành lập mới (6.000 doanh nghiệp).

 

+ Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 1.300.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho học sinh, sinh viên và người lao động: 130.000 lượt.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động: Báo cáo đánh giá thị trường lao động Quý I, dự báo nhu cầu nhân lực Quý II năm 2020; Báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dự báo nhu cầu nhân lực - thông tin thị trường lao động - hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên định kỳ 06 tháng đầu năm 2020.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 02 chuyên đề nội bộ: “Quy trình mua sắm tài sản theo quy định Luật đấu thầu”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế mẫu phiếu, mẫu nhập dữ liệu và thống kê số liệu phục vụ báo cáo khảo sát”

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý II/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức - hành chính.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức quý II/2020. Công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Quý II/2020.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc Quý I/2020, đối chiếu tài khoản tiền gửi Quý II/2020, tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Quý I/2020.

 

- Thực hiện các chế độ báo cáo tài chính định kỳ về Sở; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, quý; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu về nhu cầu nhân lực, ứng dụng hiệu quả các phương pháp, mô hình dự báo nhân lực để xây dựng các sản phẩm kết quả hoạt động như báo cáo thông tin định kỳ về phân tích thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực, xu hướng ngành nghề phục vụ công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn nhân lực, định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên và người lao động cũng như đăng tải trên hệ thống trang thông tin điện tử của Trung tâm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của các cá nhân, tổ chức, đơn vị.

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 


[1] Tiếp nhận dữ liệu từ Q. 1, 2, 3, 4, 10, Q. Phú Nhuận, Q. Tân Bình, H. Củ Chi, Sở Kế hoạch – Đầu tư.

[2] Tại Viện nghiên cứu và phát triển TPHCM; Hội thảo khoa học: “Báo cáo phát triển Việt Nam. Kết nối vì phát triển và thịnh vượng chung”; 02 trường Đại học, 01 trường Cao đẳng và 28 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đăng tải thông tin thị trường lao động trên hệ thống bảng LED điện tử của Trung tâm.

[3] - Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (lần 2); Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2019; Báo cáo Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2019; Báo cáo quá trình triển khai thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị; Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019; Báo cáo công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội năm 2019; Báo cáo kiểm kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố; Báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung danh mục vị trí việc làm; Báo cáo cơ sở công tác văn thư, lưu trữ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 1,2 và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01 năm 2020; Báo cáo Sơ bộ công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020; Công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020; Tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020; Công văn về việc đánh giá về một số nội dung trong công tác mua sắm tập trung năm 2018; Công văn về rà soát các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Báo cáo tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp trong giai đoạn 2021 – 2030: Báo cáo CCHC Quý I năm 2020.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020; Kế hoạch Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Kế hoạch về việc triển khai công tác phòng cháy và chữa cháy cao điểm Lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý và năm 2020; Kế hoạch nhiệm vụ chương trình công tác Quý I năm 2020; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH ban hành Kế hoạch hành động về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

[4] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức Quý I/2020 đầy đủ, kịp thời theo quy định. Thanh toán tiền làm thêm giờ Quý IV/2019; truy lãnh nâng lương niên hạn T11->T12/2019 (01 trường hợp); truy lãnh thu nhập tăng thêm theo NQ03 viên chức tập sự Quý II/2019; tạm ứng 50% hợp đồng cung cầu Quận 8, 12, Huyện Nhà Bè; tiền điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 của Ban Quản lý khu công nghệ cao; kinh phí còn lại thực hiện cung cầu lao động năm 2019 cho 24 quận huyện và Ban Quản lý Khu chế xuất, tiền lương truy lãnh nâng lương niên hạn T12/2019; lương khoán bảo vệ T12/2019; thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 Qúy IV/2019, thu nhập tăng thêm, phụ cấp trách nhiệm đoàn thể, phúc lợi, khen thưởng năm 2019 theo quy chế chi tiêu nội bộ, tiền trợ cấp Tết Canh Tý năm 2020 và các khoản chi thường xuyên.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Gò Vấp, ngày 02 tháng 03 năm 2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU QUÝ I NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số: 109/BC-TTDBNL, ngày 02  tháng 03 năm 2020)

 

Stt Nội dung Đvt Chỉ tiêu
năm 2020
Kết quả
thực hiện  Quý I năm 2020
Tỷ lệ đạt được đến thời điểm báo cáo so với chỉ tiêu năm 2020 (%) Dự kiến thực hiện Quý II năm 2020
  Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn          
1 Tổ chức khảo sát cầu nhân lực Doanh nghiệp 38,500 10,123 26.29% 14,500
2 Tổ chức khảo sát cung nhân lực Người 118,500 33,055 27.89% 45,000
3 Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử Lượt người 3,700,000 959,695 25.94% 1,300,000
4 Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh, sinh viên và thanh niên có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội Người 350,000 118,137 33.75% 130,000
5 Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động, các ngành nghề có xu hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội Báo cáo 18 2 11% 4
6 Nghiên cứu chuyên đề khoa học Chuyên đề 10 Đang triển khai   2
7 Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025” Kế hoạch 1 Đang triển khai    
8 Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước   Thường xuyên thực hiện Thường xuyên thực hiện Thường xuyên thực hiện Thường xuyên thực hiện
9 Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo
đúng quy định
Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
10 Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
11 Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ Lượt người 15 15 100% Hoàn thành 
12 Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
  Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ hội họp, báo cáo, …          
13 Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng của Sở   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
14 Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các giao dịch với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
15 Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
16 Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra chương trình công tác kỳ tiếp theo   Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
17 Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo tại nội bộ đơn vị đúng theo quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp   Đảm bảo đúng quy định Tham dự
đầy đủ
Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
18 Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao ban định kỳ, tổng kết năm do Sở tổ chức   Tham dự
đầy đủ
Tham dự
đầy đủ
Tham dự
đầy đủ
Tham dự
đầy đủ
  Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính          
19 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công % 6 Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định Đảm bảo đúng quy định
20 Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định   Đảm bảo
đúng quy định
Đảm bảo
đúng quy định
Đảm bảo
đúng quy định
Đảm bảo
đúng quy định
21 Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   Thường xuyên thực hiện Thường xuyên thực hiện Thường xuyên thực hiện Thường xuyên thực hiện

 

                            Người lập biểu
                              Đỗ Hồng Nam

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc
 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015423238

TRUY CẬP HÔM NAY: 4869

ĐANG ONLINE: 49