Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và phương hướng công tác tháng 02 năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/BC-TTDBNL

Gò Vấp, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 01 và

phương hướng công tác tháng 02 năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2020. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, kết quả thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong tháng 01 năm 2020, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Thu thập thông tin cung - cầu lao động, trong đó khảo sát:

 

+ Nhu cầu nhân lực: 1.564 doanh nghiệp với  7.888 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động.

 

+ Cung nhân lực: 11.708 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

+ Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 1.521 doanh nghiệp.

 

+ Khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên: 696 sinh viên

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho 58.123 học sinh, sinh viên và người lao động[1].

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 291.701 lượt; Biên tập và đăng tải 24 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động trước Tết Nguyên đán và dự báo nhu cầu nhân lực sau Tết Nguyên đán.

 

- Liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[2].

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020.

 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý IV/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng lương niên hạn tháng 01/2020.

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định (11 báo cáo)[3].

 

- Về công tác an ninh trật tự: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động trong các dịp lễ, tết.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy của Trung tâm theo quy định Luật Phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (07 nội dung).

b. Về cải cách hành chính:

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị; thu thập, khảo sát, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

- Tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ về công tác phân tích dự báo – chuyên đề “mô hình hồi quy tổng thể” với số lượng viên chức tham dự là 15 người.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[4]

 

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra nhu cầu sử dụng lao động, thu thập thông tin cung - cầu lao động năm 2019 với 24 quận huyện và 02 Ban quản lý.

 

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước đến 30/11/2019

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2020 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực với số lượng thực hiện là 3.500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 11.600 người có nhu cầu tìm việc làm. Tìm kiếm và thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, mạng điện tử, doanh nghiệp mới thành lập; phối hợp với các trường, các đơn vị thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên, người lao động thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến.

 

- Phối hợp thông tin thị trường lao động trực tiếp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sàn giao dịch việc làm: 9.000 lượt người.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 250.000 lượt. Đa dạng hóa các nội dung thông tin đăng tải về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng nhân lực trên địa bàn thành phố, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động sau Tết nguyên đán.

 

- Thực hiện công tác chuẩn bị phối hợp tham gia chương trình “Tiếp sức người lao động năm 2020” với Trung tâm DVVL Thanh Niên.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T01/2020; lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

 

- Hoàn tất công tác thanh quyết toán kinh phí điều tra sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và thu thập thông tin cung cầu lao động cho Phòng Lao động - TBXH và Ban quản lý các KCX và  CN thành phố.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T12/2019. Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí tại kho bạc trong thời gian chỉnh lý từ 01/01/2019 đến 28/01/2020; Đối chiếu tài khoản tiền gửi T01/2019; Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với BHXH TP.HCM Qúy IV/2019.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 


[1] Tại Viện nghiên cứu và phát triển TPHCM, 02 trường Đại học và 28 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Tiếp nhận dữ liệu từ Q. 1,2,3, 10, Phú Nhuận, Huyện Củ Chi Sở Kế hoạch – Đầu tư;

[3] - Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (lần 2); Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2019; Báo cáo Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2019; Báo cáo quá trình triển khai thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị; Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019; Báo cáo công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội năm 2019; Báo cáo kiểm kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố; Báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung danh mục vị trí việc làm.

[4] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán và công khai tài chính về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức T12/2019.

- Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí Qúy IV/2019; tài khoản tiền gửi Qúy IV/2019; tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội thành phố tháng 12/2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019; dự tính kinh phí tiết kiệm, thu nhập tăng thêm + phúc lợi năm 2019, thu nhập tăng thêm theo NQ03/2019 Qúy IV/2019 cho viên chức.

- Kê khai đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2019; Hoàn tất tổng hợp thống kê báo cáo số liệu kiểm kê tài sản năm 2019.

- Báo tăng mức tham gia BHXH 02 trường hợp nâng lương niên hạn.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015423829

TRUY CẬP HÔM NAY: 5462

ĐANG ONLINE: 62