Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 540/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác năm 2019 và

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2019 như sau:

 

- Kế hoạch số 31/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về về kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ tại Trung tâm.

 

- Kế hoạch số 32/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

 

- Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019.

 

- Kế hoạch số 44/KH-TTDBNL ngày 29 tháng 01 năm 2019 khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

- Kế hoạch số 160/KH-TTDBNL ngày 09 tháng 4 năm 2019 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019.

 

- Kế hoạch số 218/KH-TTDBNL ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019.

 

- Kế hoạch 376/KH-TTDBNL ngày 21 tháng 8 năm 2019 về triển khai điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019.

 

- Kế hoạch 406/KH-TTDBNL ngày 17/09/2019 “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp – giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025”.

 

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực, định hướng thị trường lao động, nâng cao chất lượng công tác dự báo:

 

2.1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực:

 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực của 40.551 doanh nghiệp, với 204.818 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 145.789 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện đối với cầu nhân lực đạt 115,86% và cung nhân lực đạt 126,77%.

 

- Thu thập thông tin và phân tích nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025 tại 3.000 doanh nghiệp và 6.000 người lao động.

 

- Tổng hợp, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu 39.925 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm 2019 và báo cáo chuyên đề liên quan đến năng suất lao động, 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ và 08 nhóm nghề dịch chuyển trong khối AEC trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Tổng hợp, thống kê, tạo lập số liệu dân số, lao động - việc làm, các chỉ số cung - cầu nhân lực giai đoạn 5 năm phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh.

 

2.2. Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn với 4.937.597 lượt người[1], đạt 133,45% kế hoạch năm 2019.

 

- Biên tập và đăng tải 346 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động.

 

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường[2] cho 349.745 học sinh, đạt 102,87% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.[3]

 

2.3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dự báo nhân lực:

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ với 08 chuyên đề do các phòng nghiệp vụ đăng ký thực hiện và ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động[4]. So với kế hoạch năm 2019 về hoạt động nghiên cứu đạt tỉ lệ 100%.

 

- Phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học: hoàn thành các nội dung có liên quan đến lĩnh vực lao động – việc làm, thị trường lao động được phân công thực hiện, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm 2019[5].

 

- Tham gia viết bài tham luận theo đề nghị của Viện Nghiên cứu và Phát triển với nội dung “Vai trò của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân thành phố Hồ Chí Minh”; “Thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh – Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” và của Học viện cán bộ với chuyên đề “Dự báo nhu cầu thị trường lao động qua đào tạo, việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp – liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu nhân lực, số liệu thống kê trong lĩnh vực lao động - việc làm; mở rộng ứng dụng các phương pháp, mô hình cho hoạt động phân tích dự báo. Theo dõi và vận hành phần mềm quản lý cung cầu; xây dựng các phương án nâng cấp giao diện website, duy trì hệ thống bảo mật tại Trung tâm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu[6].

 

2.4. Thực hiện các nội dung khảo sát, điều tra do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao:

 

- Thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019:

 

+ Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên và cán bộ chuyên trách của Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội Quận - Huyện, BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp, BQL Khu Công nghệ cao (thời gian tổ chức: ngày 11/6/2019 với 99 người tham dự).

 

+ Chuyển giao dữ liệu cung lao động để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhập tin vào phần mềm quản lý cung lao động.

 

+ Phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận - huyện và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thu thập, ghi chép thông tin cung - cầu lao động năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến ngày 02/12/2019, các đơn vị đã thực hiện ghi chép cung lao động đạt: 25.926 tổ dân phố/ tổ nhân dân, cầu lao động: 55.010 doanh nghiệp.

 

- Điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019:

 

+ Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và cán bộ chuyên trách của Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội Quận - Huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (thời gian tổ chức: ngày 20/8/2019 với 78 người tham dự).

 

+ Tham gia cùng với quận - huyện thực hiện điều tra tại 500 doanh nghiệp.

 

+ Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện điều tra tại 2.236 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến ngày 02/12/2019, các đơn vị đã thực hiện khảo sát, điều tra 2.221/2.236 doanh nghiệp.

 

2.5. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018, tổng số ứng viên tham dự là 11 người.

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020.

 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I, II, III/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm chuẩn bị và tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

 

- Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2018 (04 Trường hợp); hồ sơ nâng lương niên hạn quý 1/2019 (01 trường hợp), quý 2/2019 (03 trường hợp); quý 3/2019 (03 trường hợp); quý 4 (03 trường hợp); Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (07 trường hợp).

 

 - Thực hiện các hồ sơ thủ tục giải quyết thôi việc cho viên chức theo quy định (03 trường hợp); Thông báo về việc thôi trả lương đối với công chức (01 trường hợp); Thực hiện các hồ sơ thủ tục giải quyết nghỉ hưu cho viên chức theo quy định (01 trường hợp); rà soát, báo cáo hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (02 trường hợp).

 

- Lập danh sách, hồ sơ thủ tục cử viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng, trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (42 trường hợp).

 

- Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (số lượng viên chức tham dự là 34 người); tập huấn về kỹ năng thực hiện tư vấn hướng nghiệp với nội dung “Nghệ thuật diễn thuyết và tương tác người nghe” (số lượng viên chức tham dự là 14 người); tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác tạo lập kiểm tra, mã hóa dữ liệu và xây dựng biểu mẫu, báo cáo phân tích số liệu (số lượng viên chức tham dự là 15 người).

 

- Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm (17/7/2009-17/7/2019) trên tinh thần tiết kiệm, giản đơn để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới với việc nâng cao chất lượng hoạt động.

 

- Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019 điểm vào ngày 17/10/2019 với 100 đại biểu tham dự.

 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại đơn vị.

 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy trình thi đua khen thưởng; Quản lý văn bản, tuyển dụng nhân sự; Đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức; Thống kê tiêu chuẩn lãnh đạo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm, danh mục vị trí việc làm.

 

- Triển khai thực hiện đăng ký các hoạt động, nội dung phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn nghiệp vụ cũng như từng viên chức tại đơn vị trong đợt thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng số nội dung đăng ký thi đua là 50 nội dung, trong đó: tập thể: 08 nội dung (01 nội dung đăng ký cấp Sở, 07 nội dung đăng ký cấp cơ sở), cá nhân: 42 nội dung.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định với số lượng 69 báo cáo (đính kèm phụ lục).

 

- Về công tác an ninh trật tự: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động trong các dịp lễ, tết.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy của Trung tâm theo quy định Luật Phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổng số nội dung tuyên truyền là 73 nội dung.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thực hiện tinh thần chỉ đạo về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII, Trung tâm xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả trong năm 2019.

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.

 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức thông qua tham gia các khoá học bồi dưỡng về lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức năm 2019 đầy đủ kịp thời theo quy định; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán qua kho bạc Nhà nước.[7]

 

- Thực hiện công khai tài chính về chế độ tiền lương, thu nhập, tình hình thực hiện kinh phí định kỳ hàng tháng, công khai xét duyệt quyết toán năm 2018 theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ năm 2019. Khóa sổ kế toán cuối năm 2019.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tài khoản tiền gửi tại kho bạc; Báo cáo tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2019 và hoàn tất xây dựng dự toán ngân sách 2020.

 

- Tham mưu thực hiện kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 đảm bảo theo quy định; Tham mưu kinh phí tiết kiệm chi TNTT năm 2019, tham mưu xây dựng quy chế 2020.

 

- Tổ chức kiểm kê tài sản năm 2019. Đánh giá và ghi chép tình hình tăng giảm tài sản vào sổ theo dõi tài sản cố định đầy đủ theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán định kỳ quý, năm theo quy định; báo báo định kỳ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Sở.[8]

 

- Khai báo tăng giảm lao động, giải quyết chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản cho viên chức.[9]

 

- Thực hiện ký kết hợp đồng, quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện cung, cầu lao động năm 2019; kinh phí điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 với Sở và 24 phòng lao động Quận huyện và 02 Ban quản lý.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ngay từ đầu năm 2019, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 2019 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng đối với hoạt động dự báo nhân lực. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát và rút kinh nghiệm đối với từng nội dung hoạt động. Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; đề xuất, đăng ký các nội dung đăng ký cải tiến, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

 

- Trong năm 2019, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị trong và ngoài Sở để thực hiện một số nội dung chuyên môn phát sinh cũng như nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm đề ra thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm chú trọng công tác tạo lập cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; tìm hiểu, nghiên cứu các định hướng chiến lược về lao động, việc làm và phát triển kỹ năng, các tác động của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 đến chất lượng việc làm phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá, nhận định nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời gian tới.

 

- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm vẫn còn gặp một số khó khăn như:

 

+ Công tác thu thập thông tin từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp: Theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm sẽ trao đổi với các đơn vị để thu thập thông tin số liệu phục vụ hoạt động phân tích dự báo, bên cạnh một số đơn vị đã cung cấp thông tin nhưng vẫn còn những đơn vị không tiếp nhận được thông tin, dữ liệu mặc dù đã liên hệ nhiều lần. Việc thu thập thông tin nhân lực tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp không phối hợp cung cấp thông tin hoặc thông tin cung cấp không chính xác.

 

+ Năng lực chuyên môn về công tác dự báo của một số viên chức còn hạn chế, cần phải được bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

VỀ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

 VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Nhiệm vụ, chỉ tiêu đối với các hoạt động chuyên môn:

 

1.1. Thu thập thông tin cung - cầu lao động:

 

- Khảo sát thông tin cung lao động: 118.500 người, tập trung đối tượng sinh viên, học sinh chuẩn bị tốt nghiệp, người lao động chưa có việc làm.

 

- Khảo sát thông tin cầu lao động: 38.500 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động.

 

1.2. Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử:

 

Cung cấp thông tin thị trường lao động trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 3.700.000 lượt.

 

1.3. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh, sinh viên và thanh niên có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội:

 

Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp về dự báo nhu cầu việc làm và chọn nghề, học nghề, việc làm cho 350.000 học sinh - sinh viên trên địa bàn thành phố.

 

1.4. Hoạt động nghiên cứu:

 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu cá nhân và tập thể nâng cao năng lực nghiên cứu của viên chức: 10 chuyên đề.

 

- Báo cáo chuyên đề phân tích dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động, các ngành nghề có xu hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội: 18 báo cáo.

 

2. Nhiệm vụ đối với các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ:

 

- Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

- Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Sở cho viên chức, người lao động tại đơn vị.

 

- Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động tại đơn vị theo quy định. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ: chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ dự báo.

 

- Đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nội bộ đơn vị theo đúng theo quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

 

- Công tác tài chính: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công.

 

II. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2020

 

1. Thu thập thông tin cung cầu lao động:

 

- Đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin, tìm kiếm các nguồn thông tin tin cậy, chính thống từ hệ thống các trường, các cơ quan nhà nước, các đơn vị có chương trình phối hợp, hợp tác với Trung tâm để tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 

2. Cung cấp thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn, thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến thị trường lao động, các quy định pháp luật về lĩnh vực lao động - việc làm, các báo cáo phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực các lĩnh vực, ngành nghề và các bài viết về thị trường lao động trong và ngoài nước.

 

3. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh, sinh viên và thanh niên có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với các trường và Báo giáo dục nghề nghiệp thực hiện tư vấn hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động.

 

- Lồng ghép công tác hướng nghiệp, khảo sát nhu cầu đào tạo, việc làm của đối tượng sinh viên, học sinh để nhận định, đánh giá và gắn kết cung - cầu xã hội.

 

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ viên chức, tổ chức nghiên cứu theo cấp phòng các chuyên đề phục vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm. Nội dung nghiên cứu được chọn lọc, ứng dụng phù hợp với nhiệm vụ cơ quan về phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực và công tác quản trị hành chính, tài chính.

 

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học, các chuyên đề nghiên cứu liên quan đến lao động - việc làm, thị trường lao động, dự báo nhân lực.

 

- Nghiên cứu, phân tích, xây dựng các sản phẩm kết quả dự báo như báo cáo định kỳ về phân tích thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực; nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế, xu hướng nhân lực khi tiến đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn:

 

- Nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các phần mềm dự báo, mô phỏng dự báo tiên tiến phục vụ cho công tác tính toán, xử lý thông tin, dữ liệu dự báo kịp thời, chuyên nghiệp và khoa học.

 

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong các nội dung đảm bảo hoạt động thường xuyên tại đơn vị./.[1] Thông qua trang thông tin điện tử: 4.831.637 lượt truy cập, thông tin thị trường lao động trực tiếp tại 10 trường đại học, 05 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 21 sàn giao dịch - ngày hội việc làm với tổng số 205.345 lượt người (với 92.645 học sinh - sinh viên và 112.700 người lao động tham gia)

[2] Phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục Nghề nghiệp thành phố) thực hiện chương trình tư vấn – hướng nghiệp, tư vấn – tuyển sinh tại 183 trường THPT và các Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Hutech, Cao đẳng Kinh tế, Cao đẳng Hoa sen; Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM, Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường; Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Cao đẳng  Nghề, Trường đại học Công nghiệp 4.

[3] Đã tiếp nhận cơ sở dữ liệu từ Viện Nghiên cứu và Phát triển, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và phòng LĐ - TBXH các Quận: Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, 5, 9,10,11,12, 8, Huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

[4] 8 chuyên đề thực hiện nghiên cứu: “Quy trình thực hiện xây dựng dự toán ngân sách hàng năm tại đơn vị”; “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị cơ sở Trung tâm”; “Xu hướng tiếp nhận lao động Việt Nam tại thị trường lao động một số nước”; “Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho SVHS”; “Tìm hiểu các chỉ số về lao động - việc làm, thị trường lao động, phương pháp tính toán phục vụ công tác tổng hợp, thống kê dữ liệu”; “Hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực năm 2018; đề xuất nâng cấp những năm tiếp theo”, “Dự báo nhu cầu nhân lực những ngành nghề có xu hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập”; “Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và dự báo thị trường lao động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

[5] - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  phục vụ khu vực trọng điểm phía Nam - Hoàn thành công tác khảo sát phục vụ đề tài nghiên cứu;

- Viện Nghiên cứu và phát triển: Giải pháp phát triển ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Đóng góp của lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2025 – 2030. Phân tích và kiến nghị giải pháp.

[6] - Thực hiện “Giải pháp an toàn thông tin cho trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh", nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật toàn diện hệ thống công nghệ thông tin năm 2019 tại trụ sở làm việc mới.

- Phương án duy trì hệ thống bảo mật của Trung tâm (hệ thống tường lửa, các phần mềm diệt virus, bản quyền phần mềm hỗ trợ cho hệ thống mạng máy tính của Trung tâm).

- Phương án nâng cấp giao diện website. Phối hợp cùng các phòng chuyên môn rà soát bổ sung các tính năng nhằm nâng cao sự tương tác với người dùng, đảm bảo sự bảo mật, vận hành website xuyên suốt.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) và các đơn vị tư vấn xây dựng dự án “Nâng cấp và triển khai cổng thông tin điện tử tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh” thực hiện trong năm 2020.

[7] Tiền lương, bảo hiểm, tiền lương làm thêm giờ, TNTT từ kinh phí tiết kiệm năm 2018; Thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03; tiền trợ cấp Tết Kỷ Hợi năm 2019; Kinh phí thực hiện điều tra viên khảo sát năm 2019; kinh phí đào tạo nghiệp vụ dự báo năm 2019;  kinh phí mua sắm tivi, máy ảnh, thang nhôm phục vụ công tác; kinh phí photo phiếu khảo sát; chi mua sắm văn phòng phẩm, mua phân bón, vệ sinh máy lạnh, tiền rác vệ sinh, tiền nước uống viên chức Trung tâm, tiền điện; điện thoại; nạp mực máy in; sửa chữa, bảo trì máy photo; mua báo các loại; bánh, nước uống phục vụ Hội nghị; vật dụng, dụng cụ bộ phận phục vụ, tạm ứng 50% kinh phí điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 cho 23 Quận Và 02 Ban quản lý.

[8] Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2018 với cơ quan thuế; Báo cáo nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện chi quà Tết 2019; báo cáo danh mục tài sản đăng ký mua sắm theo phương thức tập trung năm 2019; báo cáo rà soát đối chiếu để chuẩn hóa số liệu tài sản nhà nước trong cơ sở dữ liệu quốc gia; báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo giá trị tài sản cố định năm 2018; báo cáo về việc triển khai thực hiện công khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018; báo cáo bổ sung thông tin tài chính phục vụ xét duyệt quyết toán năm 2018; báo cáo tình hình xử lý số dư tạm ứng năm 2017, 2018; công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hang quý; Báo cáo rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính; báo cáo rà soát, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện số thu năm 2019 và dự kiến số thu năm 2020.

[9]+ Báo tăng lao động: 01 trường hợp, 03 trường hợp tăng mới

+ Báo tăng mức đóng: 09 trường hợp nâng lương niên hạn, 04 trường hợp nâng lương trước hạn

+ Báo giảm lao động: 03 trường hợp nghỉ việc, 01 trường hợp chuyển công tác

+ Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản: 07 trường hợp

+ Giải quyết chế độ hưu trí: 01 trường hợp

+ Lập hồ sơ phiếu giao nhận 626 về kiểm tra rà soát, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu để in tờ rời quá trình đóng bảo hiểm xã hội đối với 04 trường hợp

+ Bàn giao tờ rời sổ bảo hiểm đã chốt với 02 trường hợp, bàn giao thẻ BHYT 01 trường hợp

+ Hồ sơ báo thay đổi chức danh: 01 trường hợp

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

 

PHỤ LỤC

Tổng hợp các báo cáo thực hiện trong năm 2019

(Đính kèm Báo cáo số:        /BC-TTDBNL ngày      tháng 12 năm 2019)

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai tháng hành động quốc gia, phòng chống HIV-AIDS năm 2018;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, 06 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố năm 2018;

 

- Báo cáo định biên nhân sự và biên chế quỹ lương hàng quý; Báo cáo Các trường hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ;

 

- Báo cáo Kết quả tổ chức chăm lo tết Nguyên đán năm 2019 cho toàn thể viên chức;

 

- Báo cáo việc xây dựng các tiêu chí, thang điểm cụ thể chi tiết về đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo hiệu quả công việc hàng quý;

 

- Báo cáo tình hình biên chế năm 2018 và quý 1,2,3,4 tại Trung tâm theo yêu cầu của Sở;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 01, 06 tháng, 09 tháng, năm 2019; Báo cáo về thực hiện kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2019. Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý 1, 2, 3,4/2019; Báo cáo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quý 1, 06 tháng, 9 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai tại đơn vị  quý 1,2,3,4/2019;

 

- Báo cáo kết quả rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi – đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gửi về văn phòng sở theo quy định;

 

- Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung tâm trong năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2019;

 

- Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện thi hành pháp luật năm 2019;

 

- Báo cáo về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm năm 2019.

 

- Báo cáo về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính quý 1, 06 tháng, 9 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ 06 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia 06 tháng, 9 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo hoạt động Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 06 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng không nhân dân 06 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước 06 tháng, năm 2019;

 

- Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019;

 

- Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng năm 2019;

 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng hàng quý năm 2019;

 

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng quý năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2019;

 

- Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X;

 

- Báo cáo Về việc nâng cao chất lượng dự báo thông tin thị trường lao động phục vụ công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết cung lao động với nhu cầu xã hội;

 

- Báo cáo Về việc rà soát, kiểm tra quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang được giao quản lý, tạm quản lý;

 

- Báo cáo về việc chủ động tăng cường các biệp pháp ngăn ngừa, phòng, chống, ứng phó thiên tai và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa, bão;

 

- Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 (2014 -2019);

 

- Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.

 

- Báo cáo Triển khai, tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Trung tâm năm 2019.

 

- Báo cáo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ngày toàn dân phong cháy và chữa cháy” ngày 04 tháng 10 năm 2019;

 

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2019;

 

- Báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công năm 2019;

 

- Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an nin kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế;

 

- Báo cáo về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

 

- Báo cáo kết quả hoạt động tuần, tháng, quý và phướng hướng công tác tuần, tháng, quý năm 2019 của Trung tâm và các báo cáo chuyên đề định kỳ khác.

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2019
(Đính kèm báo cáo số: 540/BC-TTDBNL, ngày 03  tháng 12 năm 2019)

 

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2019

Thực hiện năm 2019

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2019 (%)

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

35.000

40.551

115,86%

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

115.000

145.789

126,77%

3

Cung cấp thông tin thị trường lao động

(trực tiếp và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm)

Lượt người

3.700.000

4.937.597

133,45%

4

Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực

cho thanh niên và người lao động

Người

340.000

349.745

102,87%

5

Báo cáo phân tích về dự báo nhu cầu

nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM

định kỳ tháng, quý, năm và chuyên đề

Báo cáo

17

27

158,82%

6

Tổ chức thực hiện chuyên đề nghiên cứu nội bộ

Chuyên đề

8

8

100%

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát,

thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Doanh nghiệp

3.000

3.000

100%

8

Phối hợp tham gia nghiên cứu đề tài

cấp Thành phố về nguồn nhân lực và

phát triển thị trường lao động

Chuyên đề

3

3

100%

9

Thường xuyên tuyên truyền đường lối,

chủ trương của Đảng và quy định, chính sách,

pháp luật của Nhà nước về công tác

chuyên môn cho viên chức, người lao động tại đơn vị

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

10

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ,

chính sách đối với viên chức và người lao động tại đơn vị

Theo quy định pháp luật

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức,người lao động được tập huấn cập nhật kiến

thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới:


- Luật Bình đẳng giới


- Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực

trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH

ngày 08/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 03/02/2017

của Uỷ ban nhân dân Thành phố về “Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020”

Chuyên đề

3

100%
công chức, viên chức, người lao động tham gia

100%

12

Xét cử 13 viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn,nghiệp vụ

trong năm 2019

Lượt người

13

63

485%

13

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ

thời gian quy định

Theo chỉ đạo cấp trên

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

14

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng của Sở để chuyển, phát hành và nhận các loại

văn bản theo đúng quy định.

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Sử dụng thư điện tử Thành phố để thực hiện toàn bộ các giao dịch với các phòng chuyên môn, cơ quan,

đơn vị thuộc Sở và cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bên ngoài qua hệ thống thư

điện tử của Thành phố

Số hộp thư

5

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính (PAPI, PCI, PAR-INDEX)đúng quy định.

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định, có đánh giá nhận xét,

đề ra chương trình công tác kỳ tiếp theo

Báo cáo

12

84

700%

18

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo tại nội bộ đơn vị đúng theo quy định;

không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

19

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao ban định kỳ, tổng kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

20

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

21

Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

 

                            Người lập biểu
                              Đỗ Hồng Nam

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366860

TRUY CẬP HÔM NAY: 8000

ĐANG ONLINE: 22