Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và phương hướng công tác tháng 12 năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 489/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 11 và

phương hướng công tác tháng 12 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, kết quả thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

Thu thập thông tin cung - cầu lao động, trong đó khảo sát:

 

+ Nhu cầu nhân lực: 1.548 doanh nghiệp với  8.288 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; đạt 111,53% kế hoạch năm 2019.

 

+ Cung nhân lực: 9.836 người có nhu cầu tìm việc làm; đạt 118,29% kế hoạch năm 2019.

 

+ Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 6.394 doanh nghiệp.

 

+ Khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên: 1.199 sinh viên

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động: 451.384 lượt; trong 11 tháng năm 2019, thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 4.635.187 lượt người, đạt 125,28% kế hoạch năm 2019. Biên tập và đăng tải 37 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp năm học 2019-2020[1], thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 20.494 học sinh. Trong 11 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 340.391 học sinh, đạt 100,12% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động tháng 10/2019 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 11/2019.

 

- Liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[2].

 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao:

 

+ Thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019: đến ngày 30/10/2019, các đơn vị đã thực hiện ghi chép cung lao động đạt 97,89%, cầu lao động đạt 87,42%.

 

+ Điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019: đến ngày 30/10/2019, các đơn vị đã hoàn thành 1.482/2.236 doanh nghiệp[3].

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính

 

- Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019 điểm vào ngày 17/10/2019 với 100 đại biểu tham dự. Lập hồ sơ 01 trường hợp nâng lương niên hạn tháng 11/2019.

 

- Lập danh sách cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (03 trường hợp).

 

-  Rà soát tình hình sử dụng biên chế năm 2019 và kế hoạch biên chế năm 2020; rà soát, báo cáo số liệu phục vụ thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

 

- Rà soát và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của viên chức Trung tâm.

 

- Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định[4].

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (10 nội dung).

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

b. Về cải cách hành chính

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.

 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức thông qua tham gia các khoá học bồi dưỡng về lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[5]

 

- Báo cáo rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính; báo cáo rà soát, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện số thu năm 2019 và dự kiến số thu năm 2020; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Quý III/2019.

 

- Triển khai ký kết hợp đồng với 24 quận huyện và 02 Ban quản lý về điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 và thu thập thông tin cung - cầu lao động; theo dõi hồ sơ quyết toán kinh phí.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ: trong 11 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Trung tâm cơ bản hoàn thành trên 95% khối lượng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động.

 

- Đối với công tác phối hợp thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp: tiến độ thực hiện tại các quận - huyện còn chậm so với tiến độ đề ra trong kế hoạch; Trung tâm luôn chủ động đôn đốc, theo sát để nắm tình hình và có báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Theo dõi công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 và điều tra tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 tại 24 quận - huyện và 02 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ghi chép thông tin, nhập tin vào phần mềm cung - cầu lao động và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019 theo theo kế hoạch số 218/KH-TTDBNL ngày 27/5/2019 về việc triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 của Trung tâm.

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực với số lượng thực hiện là 1.500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 9.600 người có nhu cầu tìm việc làm. Tìm kiếm và thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, mạng điện tử, doanh nghiệp mới thành lập; phối hợp với các trường, các đơn vị thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên, người lao động thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 401.000 lượt. Đa dạng hóa các nội dung thông tin đăng tải về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng nhân lực trên địa bàn thành phố, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp; bên cạnh đó, chú trọng phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sàn giao dịch việc làm.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 6.622 lượt học sinh, sinh viên.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

 

+ Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020;

 

+ Báo cáo phân tích thị trường lao động trước Tết Nguyên đán và dự báo nhu cầu nhân lực sau Tết Nguyên đán;

 

+ Báo cáo “Đánh giá thị trường lao động giai đoạn 2015 – 2019. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn TP.HCM”;

 

+ Báo cáo định kỳ theo Kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/7/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về các giải pháp thực hiện tăng năng suất lao động xã hội năm 2019; 

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020.

 

- Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng, triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2019.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý IV/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm chuẩn bị và tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T11/2019; lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T11/2019. Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách Quý IV/2019; tài khoản tiền gửi T11/2019; tình hình trích nộp BHXH, YT, TN với bảo hiểm xã hội TP.HCM T11/2019.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện cung, cầu; điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 với các Quận, Huyện và 02 Ban quản lý.

 

- Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho viên chức Quý IV/2019.

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm kê tài sản cố định năm 2019; kiểm kê và báo cáo kết quả thực hiện.

 

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra Nhu cầu sử dụng lao động; kinh phí thực hiện cung - cầu lao động với Sở và các quận huyện.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 


[1] Tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình, Bình Phú, Võ Trường Toản, Sương Nguyệt Ánh, Thạnh Lộc, Tây Thạnh, Diên Hồng, Trí Đức – CS1 – CS3, Nhân Việt, Bà Điểm.

[2] Tiếp nhận dữ liệu từ Viện Nghiên cứu và Phát triển, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ.

[3] Trung tâm thực hiện: 500 doanh nghiệp; P.LĐ-TBXH, BQL: 1.716 doanh nghiệp

[4] - Báo cáo kết quả phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10/2019; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của BTV Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019; Báo cáo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ngày toàn dân phong cháy và chữa cháy” ngày 04/10/2019; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Tham luận ứng dụng CNTT trong hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động.

[5] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức T10/2019; Tạm ứng kinh phí thực hiện điều tra nhu cầu lao động.

- Thực hiện công khai tài chính về chế độ tiền lương, thu nhập, tình hình thực hiện theo quy định, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 3/2019; công khai xét duyệt quyết toán năm 2018. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T10/2019.

- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí tại kho bạc 11 tháng; tài khoản tiền gửi T10/2019; tình hình trích nộp BHXH, YT, TN với bảo hiểm xã hội TP.HCM T10/2019.

- Báo tăng mức đóng bảo hiểm đối với chức danh Giám đốc và 02 trường hợp nâng lương niên hạn; hoàn tất giải quyết chế độ thai sản 01 trường hợp.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366888

TRUY CẬP HÔM NAY: 8030

ĐANG ONLINE: 17