Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và phương hướng công tác tháng 11 năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 444/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10 và

phương hướng công tác tháng 11 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, kết quả thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong tháng 10 năm 2019, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Thu thập thông tin cung - cầu lao động, trong đó khảo sát:

 

+ Nhu cầu nhân lực: 1.640 doanh nghiệp với  8.127 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; đạt 107,11% kế hoạch năm 2019.

 

+ Cung nhân lực: 10.520 người có nhu cầu tìm việc làm; đạt 109,74% kế hoạch năm 2019.

 

+ Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 8.047 doanh nghiệp.

 

+ Khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên: 2.003 sinh viên

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động: 461.455 lượt (thông qua trang thông tin điện tử: 458.905 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường là 2.550 lượt người)[1]. Trong 10 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 4.183.839 lượt người, đạt 113,08% kế hoạch năm 2019.

 

Biên tập và đăng tải 21 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2019-2020[2], thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 8.542 học sinh. Trong 10 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 319.897 học sinh, đạt 94,09% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

 

+ Báo cáo phân tích thị trường lao động quý 3/2019 và dự báo nhu cầu nhân lực quý 4/2019.

 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 đối với hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

+ Báo cáo nhu cầu đào tạo và việc làm của sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

 

- Liên hệ, trao đổi với các Sở - ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[3].

 

- Thực hiện công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao:

 

+ Thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019: đến ngày 25/9/2019, các đơn vị đã thực hiện ghi chép cung lao động đạt 73,08%, cầu lao động đạt 71,23%.

 

+ Điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019: đến ngày 03/10/2019, các đơn vị đã thực hiện khảo sát, điều tra 1.358./2.236 doanh nghiệp[4], trong đó Trung tâm đã nghiệm thu 912/1.358 doanh nghiệp.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Lập danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (01 trường hợp); rà soát, báo cáo hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (02 trường hợp).

 

- Tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thông tin thị trường lao động và tạo lập, kiểm tra, mã hóa dữ liệu và xây dựng biểu mẫu, báo cáo phân tích số liệu.

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII (thời gian: ngày 15/10/2019).

 

- Thực hiện đánh giá, phân loại quý 3/2019 theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức; trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 20 người (chiếm 50%), hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20 người (chiếm 50%).

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (7 nội dung)

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định[5].

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[6

 

- Hoàn tất công tác thẩm tra, xét duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài chính; nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 năm 2020. Triển khai và thực hiện mua sắm tài sản theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Thực hiện ký kết hợp đồng điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 với các đơn vị phối hợp thực hiện; theo dõi hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện điều tra lao động giữa Cục, Sở Lao động và Trung tâm. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện cung - cầu lao động năm 2019 với các quận - huyện và Ban quản lý KCX-CN.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ: trong 10 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Trung tâm cơ bản hoàn thành trên 90% khối lượng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động.

 

- Đối với công tác phối hợp thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp: tiến độ thực hiện tại các quận - huyện còn chậm so với tiến độ đề ra trong kế hoạch; Trung tâm luôn chủ động đôn đốc, theo sát để nắm tình hình và có báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Theo dõi công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 và điều tra tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 tại 24 quận - huyện và 02 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ghi chép thông tin, nhập tin vào phần mềm cung - cầu lao động và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019 theo theo kế hoạch số 218/KH-TTDBNL ngày 27/5/2019 về việc triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 của Trung tâm.

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực với số lượng thực hiện là 1.500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 9.600 người có nhu cầu tìm việc làm. Tìm kiếm và thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, mạng điện tử, doanh nghiệp mới thành lập; phối hợp với các trường, các đơn vị thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên, người lao động thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 401.000 lượt. Đa dạng hóa các nội dung thông tin đăng tải về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng nhân lực trên địa bàn thành phố, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp; bên cạnh đó, chú trọng phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sàn giao dịch việc làm.

 

- Thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 lượt học sinh, sinh viên.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động: Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 11 và năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020;

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T10/2019; lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T10/2019. Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí tại kho bạc 11 tháng; tài khoản tiền gửi T10/2019; tình hình trích nộp BHXH, YT, TN với bảo hiểm xã hội TP.HCM T10/2019.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

- Hoàn tất hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện cung, cầu; điều tra nhu cầu sử dụng lao động năm 2019 với các Quận, Huyện và 02 Ban quản lý

 

- Tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho viên chức Quý III/2019; kế hoạch kiểm kê tài sản cố định năm 2019.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 


[1] Thông tin thị trường lao động cho tân sinh viên khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo “Trao đổi, kết nối việc làm cho sinh viên” tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; Ngày hội việc làm trường đại học Công nghiệp thành phố.

[2] Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp của Báo Giáo dục tại trường THPT Lương Thế Vinh.

[3] Đã tiếp nhận cơ sở dữ liệu từ Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và phòng LĐ - TBXH các Quận: Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, 5, 9,10,11,12.

[4] Trung tâm tham gia cùng với quận - huyện thực hiện điều tra tại 500 doanh nghiệp

[5] - Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Báo cáo Triển khai, tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Báo cáo các nội dung về thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị Quý III/2019; Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo CCHC và ứng dụng CNTT 9 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 3/2019; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý 3/2019; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý 3/2019; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 9 năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện thi hành pháp luật năm 2019; Báo cáo thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia 09 tháng năm 2019; Báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự quý 3/2019.

[6] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức T9/2019;.

   - Thực hiện công khai tài chính về chế độ tiền lương, thu nhập, tình hình thực hiện kinh phí 9 tháng định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T9/2019.

   - Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Qúy 3/2019, tài khoản tiền gửi T9/2019 với kho bạc nhà nước Gò Vấp; đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội TP. HCM T9/2019..

  - Báo tăng mức đóng bảo hiểm nâng lương niên hạn (04 trường hợp); báo giảm lao động nghỉ thai sản (02 trường hợp); gửi hồ sơ rà soát quá trình đóng bảo hiểm xã hội và báo thay đổi chức danh (01 trường hợp); giải quyết chế độ thai sản (01 trường hợp).

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015367112

TRUY CẬP HÔM NAY: 8260

ĐANG ONLINE: 25