Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 9 năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 335/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 8 và

phương hướng công tác tháng 9 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 2.069 doanh nghiệp với  8.985 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 13.100 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 8 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 97,11% và cung nhân lực đạt 88,65%.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động 456.152 lượt (thông qua trang thông tin điện tử: 431.152 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường và sàn giao dịch việc làm: 25.000 lượt người)[1]. Biên tập và đăng tải 33 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 3.262.252 lượt người, đạt 88,17% kế hoạch năm 2019.

 

- Phối hợp thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường và ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm cho sinh viên - người lao động[2]. Trong 08 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 306.897 HS-SV và người lao động, đạt 90,26% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

 

+ Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 8 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9 năm 2019.

 

+ Báo cáo thực trạng nhu cầu sử dụng lao động – nhu cầu đào tạo - việc làm của người lao động tại các doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

- Tổ chức hội thảo nội bộ chuyên đề “Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và dự báo thị trường lao động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. So với kế hoạch năm 2019 về hoạt động nghiên cứu đạt tỉ lệ 87,50%.

 

- Tham gia viết bài tham luận theo đề nghị của Viện Nghiên cứu và Phát triển với nội dung “Vai trò của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Triển khai liên hệ, trao đổi với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện về các nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Phối hợp với quận - huyện và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thu thập, ghi chép thông tin cung - cầu lao động năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiến độ thực hiện cung lao động đạt 40,29%, cầu lao động đạt 39,98%.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại công chức, viên chức trong quý III/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Quyết định công nhận sáng kiến tại Trung tâm và công văn đề nghị công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của Trung tâm phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng năm 2019 gửi Ban thi đua khen thưởng Sở (01 cá nhân, 06 tập thể).

 

- Thực hiện các hồ sơ thủ tục giải quyết thôi việc cho viên chức theo quy định (01 trường hợp); Thông báo về việc thôi trả lương đối với công chức (01 trường hợp).

 

- Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm (17/7/2009-17/7/2019) trên tinh thần tiết kiệm, giản đơn để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới với việc nâng cao chất lượng hoạt động.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (9 nội dung).

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định[3].

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[4]

 

- Triển khai và thực hiện mua sắm tài sản theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Tiếp tục theo dõi kinh phí đào tạo nghiệp vụ dự báo năm 2019; kinh phí thực hiện cung, cầu lao động năm 2019 với phòng Việc làm Sở; tờ trình trình Sở về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019; tờ trình trình Sở về cân đối kinh phí mua sắm, sửa chữa năm  2019 để thực hiện tập huấn nâng cao nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Ban Giám đốc Trung tâm tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong tháng đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm.

 

- Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; Trong tháng 8/2019 trên tinh thần chủ động, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký thi đua vào các hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

 

- Trung tâm được Ban Giám đốc Sở quan tâm, tạo điều kiện để viên chức thực hiện tốt công tác thu thập, khảo sát tình hình lao động tại doanh nghiệp phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Theo dõi công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 tại 24 quận - huyện và 02 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố;

 

Giải pháp thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ghi chép thông tin, tiến độ nhập tin vào cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo kết thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019.

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực: Thu thập thông tin 1.750 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 13.500 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

Giải pháp thực hiện: Thực hiện thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, mạng điện tử, doanh nghiệp mới thành lập; phối hợp với các trường, các đơn vị thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên, người lao động thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 471.000 lượt.

 

Giải pháp thực hiện: đa dạng hóa các nội dung thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của trung tâm về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng nhân lực trên địa bàn thành phố, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp (450.000 lượt truy cập); phối hợp với các trường, các đơn vị cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sàn giao dịch việc làm (21.000 lượt người).

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động Quý III và dự báo nhu cầu nhân lực Quý IV năm 2019.

 

- Tổ chức hội thảo nội bộ chuyên đề “Tìm hiểu các phương pháp tính toán phục vụ công tác tổng hợp và thống kê dữ liệu trong hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn hiện nay và đang áp dụng tại Trung tâm”.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T8/2019; lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc nhà nước Gò Vấp.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T8/2019.

 

- Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách với kho bạc nhà nước Quý III/2019, tài khoản tiền gửi T7/2019; Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định. Đối chiếu tình hình trích nộp BHXH, YT, TN với BHXH TP.HCM T7/2019.

 

- Thực hiện mua sắm tài sản theo kinh phí được Sở phê duyệt; Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh quyết toán kinh phí với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận - Huyện, 02 Ban Quản lý các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí có liên quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 


[1] Thông tin thị trường lao động “Ngày hội việc làm tại Trường Cao đẳng Viễn đông TP.HCM”, Sàn giao dịch – ngày hội việc làm tại Trường Đại học Mở TP.HCM.

[2] Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường; Trường Đại học Mở TP.HCM; Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM; Sàn giao dịch việc làm tại chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận 12,9,4,6.

[3] - Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2019; Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

[4] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T7/2019; thu nhập tăng thêm cho viên chức theo kinh phí tiết kiệm; theo hiệu quả công việc Nghị quyết 03 Qúy II/2019, truy lãnh thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc Nghị quyết 03 (từ T9/2018 - T3/2019) cho viên chức Trung tâm; truy lãnh nâng lương niên hạn cho 01 viên chức (C.Trúc) từ T01/2019 -> T6/2019; thanh toán kinh phí chi cho người cung cấp thông tin khảo sát đợt 2+3/2019; rút kinh phí tạm ứng Qúy III/2019 tại kho bạc nhà nước Gò Vấp.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T7/2019.

 

- Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách với kho bạc nhà nước Quý II/2019, tài khoản tiền gửi T6/2019; đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội TP. HCM T6/2019; lập báo cáo tài chính Qúy II/2019.

 

- Báo tăng mức đóng 01 trường hợp nâng lương niên hạn; báo giảm nghỉ không hưởng lương 01 trường hợp.

 

- Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin Chủ tài khoản với Kho bạc Nhà nước Gò Vấp, Ngân hàng Đông á theo Thông báo phân công phụ trách đơn vị của Giám đốc Sở; lập hồ sơ bàn giao các công tác có liên quan của phòng Kế toán - Tài chính phục vụ công tác bàn giao.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; - Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014622087

TRUY CẬP HÔM NAY: 1305

ĐANG ONLINE: 38