Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 9 năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 335/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 8 và

phương hướng công tác tháng 9 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 2.069 doanh nghiệp với  8.985 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 13.100 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 8 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 97,11% và cung nhân lực đạt 88,65%.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động 456.152 lượt (thông qua trang thông tin điện tử: 431.152 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường và sàn giao dịch việc làm: 25.000 lượt người)[1]. Biên tập và đăng tải 33 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 3.262.252 lượt người, đạt 88,17% kế hoạch năm 2019.

 

- Phối hợp thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường và ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm cho sinh viên - người lao động[2]. Trong 08 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 306.897 HS-SV và người lao động, đạt 90,26% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

 

+ Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 8 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9 năm 2019.

 

+ Báo cáo thực trạng nhu cầu sử dụng lao động – nhu cầu đào tạo - việc làm của người lao động tại các doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

- Tổ chức hội thảo nội bộ chuyên đề “Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và dự báo thị trường lao động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. So với kế hoạch năm 2019 về hoạt động nghiên cứu đạt tỉ lệ 87,50%.

 

- Tham gia viết bài tham luận theo đề nghị của Viện Nghiên cứu và Phát triển với nội dung “Vai trò của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân thành phố Hồ Chí Minh”.

 

- Triển khai liên hệ, trao đổi với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện về các nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Phối hợp với quận - huyện và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thu thập, ghi chép thông tin cung - cầu lao động năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiến độ thực hiện cung lao động đạt 40,29%, cầu lao động đạt 39,98%.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại công chức, viên chức trong quý III/2019 làm cơ s