Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 8 năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 300/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 7 và

phương hướng công tác tháng 8 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 6.557 doanh nghiệp với  11.812 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 18.864 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 07 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 91,19% và cung nhân lực đạt 77,26%.

 

- Triển khai thu thập thông tin nhân lực và nhu cầu lao động tại 464 doanh nghiệp và 928 người lao động phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động 476.217 lượt (thông qua trang thông tin điện tử: 453.217 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường và sàn giao dịch việc làm: 23.000 lượt người)[1]. Biên tập và đăng tải 23 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 07 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 2.806.100 lượt người, đạt 75,84% kế hoạch năm 2019.

 

- Phối hợp thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường và ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm với 12.100 sinh viên - người lao động tham gia[2]. Trong 07 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 298.700 HS-SV và người lao động, đạt 87,85% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện khảo sát thông tin lao động gián tiếp tại các doanh nghiệp thành lập mới (4.376 doanh nghiệp); Khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm kiếm việc làm (1.092 sinh viên - người lao động).

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

 

+ Báo cáo phân tích tỷ lệ lao động đang làm việc phân theo 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ và 08 nhóm nghề dịch chuyển lao động trong khối AEC năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

+ Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng tháng cuối năm.

 

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về triển khai thực hiện Kế hoạch Tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

 

- Tổ chức hội thảo nội bộ với 02 chuyên đề nghiên cứu do các phòng nghiệp vụ đăng ký thực hiện và ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động[3]. So với kế hoạch năm 2019 về hoạt động nghiên cứu đạt tỉ lệ 75%.

 

- Triển khai liên hệ, trao đổi với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện về các nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Phối hợp với quận - huyện và Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thu thập, ghi chép thông tin cung - cầu lao động năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại công chức, viên chức trong quý II/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Thực hiện thủ tục đề nghị nâng lương niên hạn quý II/2019 đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định (03 Trường hợp); Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (07 Trường hợp).

 

- Lập danh sách viên chức được cử tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý – chương trình lãnh đạo cấp phòng (30 Trường hợp).

 

- Triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung về kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 10 năm Ngày thành lập Trung tâm (17/7/2009 - 17/7/2019) theo kế hoạch 209/KH-TTDBNL ngày 16/5/2019 của Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng chuyên môn nghiệp vụ cũng như từng viên chức tại đơn vị.

 

- Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn ngiệp vụ thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 cho các cán bộ chuyên trách của Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội Quận - Huyện, BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp, BQL Khu Công nghệ cao (thời gian tổ chức: ngày 11/6/2019);

 

- Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (thời gian tổ chức: 04 ngày 8,9/6/2019 và 15, 16/6/2019, số lượng viên chức tham dự: 34 người).

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định[4].

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[5]

 

- Triển khai mua sắm tài sản theo kinh phí được Sở phê duyệt; Hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Điều chỉnh nguồn kinh phí chi trợ cấp Tết Kỷ Hợi năm 2019 với Kho bạc Gò vấp theo Quyết định bổ sung dự toán năm 2019 của Sở.

 

- Liên hệ Sở về kinh phí thực hiện cung, cầu lao động và chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác thanh quyết toán kinh phí, các mẫu biểu hợp đồng ký kết, biên bản nghiệm thu, thanh lý với 24 Phòng Lao động Quận – Huyện và 02 Ban Quản lý.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc Trung tâm tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong tháng đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm.

 

- Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; triển khai thực hiện các nội dung đăng ký chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm cải tiến, các ngày kỷ niệm trong tháng 7/2019 trên tinh thần chủ động, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký thi đua vào các hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

 

- Trung tâm được Ban Giám đốc Sở quan tâm, tạo điều kiện để viên chức thực hiện tốt công tác thu thập, khảo sát tình hình lao động tại doanh nghiệp phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Theo dõi công tác thu thập thông tin cung - cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2019 tại 24 quận - huyện và 02 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố;

 

Giải pháp thực hiện: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ghi chép thông tin, tiến độ nhập tin vào cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo kết thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2019.

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực: Thu thập thông tin 5.500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 19.000 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

- Giải pháp thực hiện: Thực hiện thu thập thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống báo, đài, mạng điện tử, doanh nghiệp mới thành lập; phối hợp với các trường, các đơn vị thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và tìm việc làm của sinh viên, người lao động thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 472.000 lượt.

 

- Giải pháp thực hiện: đa dạng hóa các nội dung thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của trung tâm về thị trường lao động, xu hướng tuyển dụng nhân lực trên địa bàn thành phố, các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực lao động - việc làm - giáo dục nghề nghiệp (450.000 lượt truy cập); phối hợp với các trường, các đơn vị cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sàn giao dịch việc làm (22.000 lượt người).

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 7 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2019; Báo cáo thực trạng nhu cầu sử dụng lao động – nhu cầu đào tạo - việc làm của người lao động tại các doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và dự báo thị trường lao động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; “Tìm hiểu các chỉ số về lao động - việc làm, thị trường lao động, phương pháp tính toán phục vụ công tác tổng hợp, thống kê dữ liệu”; tham gia viết bài tham luận theo đề nghị của Viện Nghiên cứu và Phát triển với nội dung “Vai trò của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân thành phố Hồ Chí Minh”

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm (17/7/2009-17/7/2019) trên tinh thần tiết kiệm, giản đơn để nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới với việc nâng cao chất lượng hoạt động.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T07/2019; truy lãnh nâng lương niên hạn cho viên chức; thanh toán thu nhập tăng thêm theo kinh phí tiết kiệm và thu nhập tăng thêm theo NQ03 Qúy II/2019; Ứng dụng giao dịch điện tử trong thực hiện thanh toán qua KBNN trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T07/2019.

 

- Thực hiện mua sắm tài sản năm 2019 theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Triển khai ký kết hợp đồng công việc với Sở về thực hiện cung cầu lao động năm 2019 và triển khai hướng dẫn các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận – Huyện, 02 Ban Quản lý các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí có liên quan.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động.

 


[1] - Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho Thanh niên nông thôn 2019” với sự tham dự của 23.000 lượt sinh viên, học sinh và người lao động.

[2] Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường (1.000 sinh viên năm 4); Trường Đại học Mở TP.HCM (5.000 sinh viên); Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM (1.500 sinh viên); Trường Đại học Công nghiệp (3.000 sinh viên); Sàn giao dịch việc làm tại chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận 6,12, Tân bình (1.600 người lao động).

[3] Chuyên đề: “Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho SVHS”; “Hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực năm 2018; đề xuất nâng cấp những năm tiếp theo”, “Dự báo nhu cầu nhân lực những ngành nghề có xu hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập”.

[4] - Kế hoạch triển khai, tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Kế hoạch tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống, ứng phó thiên tai và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa, bão; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2019.

 

- Báo cáo thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Báo cáo Hoạt động Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng không nhân dân 06 tháng đầu năm; Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019; Báo cáo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2019; Báo cáo về việc chủ động tăng cường các biệp pháp ngăn ngừa, phòng, chống, ứng phó thiên tai và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa, bão.

 

[5] - Thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập  tháng 06/2019; truy lãnh nâng lương niên hạn và nâng lương trước hạn cho viên chức T3/2018 -> T5/2019; thanh toán kinh phí khảo sát doanh nghiệp đối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên; rút kinh phí tạm ứng Qúy II/2019 tại kho bạc nhà nước Gò Vấp.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T06/2019.

 

- Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách với kho bạc nhà nước Qúy II/2019, tài khoản tiền gửi T6/2019; đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội TP. HCM T5/2019; lập báo cáo tài chính Quý II/2019.

 

- Báo tăng mức đóng đối với 04 trường hợp nâng lương trước hạn , 01 trường hợp nâng lương niên hạn.  Lập hồ sơ phiếu giao nhận 626 về kiểm tra rà soát, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu để in tờ rời quá trình đóng bảo hiểm xã hội đối với 04 trường hợp.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366569

TRUY CẬP HÔM NAY: 7706

ĐANG ONLINE: 38