Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 251/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019

 

         I. Quá trình hình thành, phát triển và kết quả hoạt động (2009 - 2019)

 

         1. Quá trình hình thành và phát triển

 

       Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố và công bố hoạt động vào ngày 17/7/2009. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm, nhu cầu lao động và dạy nghề để dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, phục vụ công tác quản lý nhà nước định hướng đào tạo nguồn nhân lực và quản lý thị trường lao động địa bàn thành phố.

 

        Trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển (giai đoạn 2009 - 2019), Trung tâm đã từng bước hoàn thiện chức năng nhiệm vụ; tổ chức hoạt động chuyên sâu và nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, góp phần tích cực phát triển hướng nghiệp, cân đối cung - cầu lao động của thành phố, phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội.

 

        - Về cơ cấu, bộ máy hoạt động: Năm 2009, cơ cấu bộ máy tổ chức của Trung tâm có 04 phòng chuyên môn nghiệp  vụ với tổng số  cán bộ, viên chức, người lao động là 22 người. Năm 2013, Trung tâm có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ với tổng số cán bộ viên chức, người lao động là 49 người. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm có 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ với định biên được Sở giao là 50 người,  tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay: 43 người (16 nam, 27 nữ).

 

       - Về trình độ chuyên môn: 03 thạc sĩ, 34 đại học, 03 cao đẳng, 02 trung cấp, 01 sơ cấp nghề. Theo ngành nghề chuyên môn: Công nghệ thông tin: 08 người, nhóm ngành Kinh tế: 14 người; nhóm ngành Tài chính: 04 người; nhóm ngành Xã hội: 14 người; Hành chính – Kỹ thuật – phục vụ: 03 người.

  •  

       - Về hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể:

 

      + Tổ chức đảng: Trong năm 2009, Chi bộ Trung tâm được thành lập với 03 đồng chí. Trong 10 năm hoạt động, tổng số đảng viên có mặt tại Chi bộ là 33 đồng chí: trong đó, kết nạp đảng viên mới là 25 đồng chí, chuyển đến sinh hoạt 8 đồng chí. Hiện nay, tổng số đảng viên đang sinh hoạt: 20 đồng chí, gồm 07 nam, 13 nữ, trong đó: chính thức 17 đồng chí, dự bị 03 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: cử nhân – cao cấp: 02 người, trung cấp: 13 người.

 

      + Tổ chức đoàn thể:

 

      - Công đoàn cơ sở: Tổng số 40 đoàn viên (15 nam, 25 nữ). Công đoàn cơ sở luôn quán triệt chương trình, chủ trương, chỉ đạo và đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công đoàn Sở và Chi bộ. Thể hiện vai trò tập hợp, đại diện đội ngũ đoàn viên, người lao động phối hợp cùng chính quyền tổ chức phong trào, thi đua, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho công chức - viên chức, tích cực đề xuất đóng góp hoàn thành nhiệm vụ đơn vị.

 

      - Chi đoàn thanh niên: Tổng số 13 đoàn viên (05 nam, 08 nữ). Chi đoàn thanh niên đã thu hút được đoàn viên thanh niên, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị, nâng cao kỹ năng chuyên viên, ý thức chính trị - xã hội, tạo tính xung kích, tham gia đóng góp phong trào Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

       

        2. Kết quả hoạt động

 

        Qua 10 năm hoạt động (2009 - 2019), Trung tâm đã từng bước hoàn thiện chức năng nhiệm vụ; tổ chức hoạt động chuyên sâu và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp định hướng, yêu cầu chỉ đạo của Sở, đặc biệt nâng cao năng lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng dự báo nhu cầu nhân lực, mở rộng quy mô chất lượng thông tin thị trường lao động, góp phần tích cực phát triển hướng nghiệp, cân đối cung - cầu lao động của thành phố, phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội. Trung tâm đã tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm về dự báo nhu cầu nhân lực thành phố như sau:

 

        2.1. Khảo sát, thu thập thông tin và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

       Thường xuyên thực hiện khảo sát tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp, nhu cầu học nghề và việc làm của sinh viên, học sinh, người lao động từ đó cập nhật cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực và phân tích diễn biến thông tin thị trường lao động. Bình quân mỗi năm khảo sát 30.000 doanh nghiệp và 110.000 người có nhu cầu việc làm.

 

       Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Trung tâm tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường lao động định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm về “Phân tích thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh - Nhận định - Dự báo nhu cầu nhân lực” với những nội dung cơ bản như: Phân tích chỉ số cung - cầu theo cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ nghề; chú trọng phân tích sâu 04 nhóm ngành công nghiệp chủ yếu, 09 nhóm ngành kinh tế dịch vụ và những ngành nghề thu hút nhiều lao động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Nhận định nhu cầu nhân lực và xu hướng tuyển dụng lao động theo nhóm ngành nghề và cơ cấu trình độ nghề; xu hướng chọn nghề, nhu cầu việc làm của thanh niên…

 

         2.2. Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

        Thực hiện thông tin thị trường lao động về dự báo nhu cầu nhân lực cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ đào tạo thành phố, cung cấp thông tin theo yêu cầu hoạt động của các cơ quan chức năng trung ương, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, các cơ quan nghiên cứu, các báo, đài và các kênh thông tin nhà nước, xã hội theo yêu cầu. Tổ chức hiệu quả kênh thông tin dự báo nhu cầu nhân lực tại website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”. Bình quân mỗi năm thực hiện thông tin thị trường lao động trực tiếp cho trên 200.000 lượt người và gián tiếp cho hàng triệu lượt người.

 

        Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh gắn kết đào tạo theo nhu cầu xã hội thông qua công tác phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Giáo dục - Nghề nghiệp thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp để triển khai thực hiện, giúp học sinh, sinh viên có thể định hướng chính xác hơn về nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội. Bình quân mỗi năm thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho hơn 200.000 lượt học sinh, sinh viên, người lao động.

 

        2.3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dự báo nhân lực

 

       Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhân lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện các đề tài, chuyên đề nghiên cứu, báo cáo tham luận hội thảo khoa học liên quan đến nguồn nhân lực, thị trường lao động, năng suất lao động...Ứng dụng các nội dung nghiên cứu phục vụ công tác phân tích, dự báo nhân lực và nhận định xu hướng phát triển ngành nghề trên thị trường lao động.

 

       Nghiên cứu “Hệ thống chỉ số thống kê - phân tích - nhận định xu hướng nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động”; thường xuyên rà soát xu hướng phát triển ngành nghề và thiết lập các nhóm ngành nghề có nhu cầu thu hút nhiều lao động tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện phân tích dự báo xu hướng nhu cầu việc làm và đào tạo theo thực tiễn xã hội.

 

       Xây dựng bộ số liệu thống kê lao động - việc làm hàng năm trên cơ sở tổng hợp từ nguồn số liệu của Tổng Cục Thống kê, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát do Trung tâm thực hiện.

 

        Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu cung - cầu nhân lực, số liệu thống kê trong lĩnh vực lao động - việc làm; đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và duy trì tính ổn định đối với trang thông tin điện tử đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ các đối tượng tra cứu, tìm hiểu thông tin liên quan đến thông tin thị trường lao động.

 

        2.4. Công tác Tổ chức – Hành chính – Tài chính

 

        Trong 10 năm hoạt động, Trung tâm đã xây dựng, sắp xếp, tổ chức cơ cấu bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả:

 

        + Năm 2009 – 2013: thành lập 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Dự báo và Cơ sở dữ liệu, Phòng Thông tin và Tư vấn thị trường lao động, Phòng Quan hệ và Cung ứng dịch vụ lao động – việc làm, Phòng Tổ chức - Hành chính – Kế toán.

 

        + Năm 2013 – 2015: thành lập 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Phân tích dự báo, Phòng Thông tin thị trường lao động, Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực, Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán.

 

        + Năm 2015 đến nay: thành lập 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Phân tích dự báo, Phòng Thông tin thị trường lao động, Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính.

 

        Phối hợp, ký kết chương trình hợp tác với nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các KCX – KCN đối với các hoạt động dự báo nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống giáo dục.

 

       Chủ động thiết lập quan hệ công tác với các cơ quan, Sở, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan; các phòng, đơn vị thuộc Sở; các Trường, cơ sở đào tạo, các tổ chức giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

        Tham mưu Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

       

        Đến tháng 7/2017, Trung tâm được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới với diện tích sử dụng đất 720,4m2; tổng diện tích sàn xây dựng 1.858,5m2 bao gồm 01 trệt, 05 tầng và tầng mái kỹ thuật với tổng mức đầu tư (làm tròn) là 20.090.415.000 đồng. Trong tháng 8 năm 2018, Trung tâm đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở và thực hiện di dời về trụ sở mới; khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn dự báo theo chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

       

        Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả tại Trung tâm.

 

        Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, Sơ kết, Tổng kết theo chỉ đạo của Sở. Hàng năm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Công tác chuyên môn, Đoàn thể, triển khai chương trình công tác và Hội nghị cán bộ viên chức.

 

         Xây dựng bộ máy nhân sự ổn định, phát triển phù hợp nhiệm vụ. Đào tạo và sử dụng cán bộ viên chức đảm bảo hiệu quả theo thực tế công tác chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, định biên nhân sự; công tác tài chánh đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

 

        Trong các năm qua đã chủ động thực hiện nâng cao năng lực cán bộ viên chức về công tác điều tra, khảo sát thị trường lao động, công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Trung tâm. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên để thực hiện công tác thông tin thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT, Đại học, Cao đẳng….

 

        Thường xuyên tổ chức các buổi báo cáo chuyên môn về dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp hàng tuần, tháng, quý; các lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ, phổ biến pháp luật cho Cán bộ - Viên chức của Trung tâm.

 

        2.5. Các hình thức thi đua khen thưởng (2009-2019)

 

        - Tập thể lao động xuất sắc: năm 2010 – 2018.

 

        - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: năm 2013.

 

       - Bằng khen Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: năm 2010 – 2018.

 

         II. Đánh giá chung:

 

        Trong các năm qua, Trung tâm luôn tích cực nghiên cứu, nâng cao hiệu quả báo cáo phân tích thị trường lao động định kỳ và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực thị trường lao động.

 

        Thường xuyên chú trọng thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu định kỳ, tạo nguồn dữ liệu và nâng cao chất lượng, nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực. Với yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động dự báo nhân lực, Trung tâm đã chú trọng đến công tác tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu và chủ động tham mưu nguồn dữ liệu qua cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin từ các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở tham mưu, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đây là điều thuận lợi cho Trung tâm trong việc tạo lập thông tin, dữ liệu trong thời gian sắp tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dự báo.

 

        Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ viên chức của Trung tâm cũng luôn đặt lên hàng đầu và chủ động thực hiện thông qua nhiều hình thức như nghiên cứu văn bản quy định về lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẽ thông tin về yêu cầu đối với dự báo nhân lực gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giải pháp nâng cao năng lực dự báo nhân lực; tham gia các hội thảo về nguồn nhân lực, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội... Và trong năm 2019, Trung tâm chủ động thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động cho viên chức của đơn vị nhằm bổ sung kiến thức, ứng dụng các mô hình dự báo phù hợp với tình hình phát triển thị trường lao động và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

        III. Định hướng và giải pháp tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố trong thời gian tới

 

        1. Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn, dự báo trung hạn và lập kế hoạch dự báo nhu cầu nhân lực mang tính dài hạn phục vụ công tác định hướng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm theo nhu cầu xã hội phù hợp định hướng của thành phố. Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhu cầu nhân lực toàn diện.

 

        2. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu về nhu cầu nhân lực, thực hiện hiệu quả phương pháp chuyên gia, hội thảo chuyên đề tạo nguồn lực và tri thức thúc đẩy hoàn thiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động. Xây dựng các sản phẩm kết quả hoạt động như chế độ báo cáo thông tin định kỳ về phân tích thị trường lao động; dự báo nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; các hoạt động thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử và cung cấp trực tiếp.

 

        3. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; tổ chức thường xuyên hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, kết hợp việc thu thập, khảo sát thông tin thị trường lao động, mở rộng phạm vi thu thập thông tin thị trường lao động về nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu bố trí sử dụng lao động.

 

       4. Hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các Sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động.

 

        5. Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin thực hiện hiệu quả công tác dự báo nhu cầu nhân lực. Cải tiến, nâng cấp phần mềm thu thập thông tin cung - cầu đáp ứng khả năng tích hợp, kết nối dữ liệu với các nguồn dữ liệu thu thập được thông qua cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin.

 

        6. Đề xuất chính sách thu hút nhân sự có trình độ chuyên môn cao, am hiểu kỹ năng nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động.

 

       7. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của Chi bộ Đảng, Ban Giám đốc, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên và Công chức - Viên chức Trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển nhiệm vụ và hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Chi bộ Trung tâm DBNCNL&TTTTLĐ;
- Ban Giám đốc;   
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366899

TRUY CẬP HÔM NAY: 8041

ĐANG ONLINE: 25