BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 133/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 04 và

phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 05 năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực của 4.306 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với  9.326 việc làm trống (trong đó, thực hiện khảo sát gián tiếp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới là 2.615 doanh nghiệp); Cung nhân lực với 5.586 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 04 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 36,6% và cung nhân lực đạt 22,3%.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động 466.090 lượt (thông qua trang thông tin điện tử: 441.090 lượt truy cập, thông tin trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm của thành phố, quận - huyện: 25.000 lượt người)[1]. Biên tập và đăng tải 20 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 04 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện cung cấp thông tin thị trường lao động là 1.395.001 lượt người, đạt 37,7% kế hoạch năm 2019.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 25 trường THPT với 38.900 học sinh tham dự và 03 trường đại học, cao đẳng với 23.500 học sinh tham dự. Trong 04 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 266.900 học sinh, đạt 78,5% so với kế hoạch năm 2019.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 4 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 5 năm 2019.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Quy trình thực hiện xây dựng dự toán ngân sách hàng năm tại đơn vị”; “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị cơ sở Trung tâm”.

 

- Hoàn thành công tác  “Khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”  đợt 1 tại 978 doanh nghiệp.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đơn vị.

 

- Lập hồ sơ, thủ tục cử viên chức tham dự lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; hồ sơ nâng lương niên hạn quý 1/2019; văn bản đăng ký thi đua năm 2019.

 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy trình thi đua khen thưởng; Đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định[2].

 

- Xây dựng Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại đơn vị trình Lãnh đạo Sở.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[3]

 

- Thực hiện báo cáo giá trị tài sản cố định năm 2018; báo cáo về việc triển khai thực hiện công khai và báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước gửi P.KH-TC Sở.

 

- Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 2019 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Viên chức - người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; triển khai thực hiện các nội dung đăng ký cải tiến, sáng tạo và ứng dụng nội dung đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong tháng đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm.

 

- Trung tâm được Ban Giám đốc Sở quan tâm, tạo điều kiện để viên chức thực hiện tốt công tác thu thập, khảo sát tình hình lao động tại doanh nghiệp phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 3.400 doanh nghiệp và 13.500 lao động tìm việc làm.

 

+ Triển khai khảo sát trực tiếp đợt 2 về “Khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại 1.000 doanh nghiệp (trong đó, 400 doanh nghiệp thuộc 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ).

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thành lập mới (1.000 doanh nghiệp).

 

+ Phối hợp với trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 459.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội: phối hợp thực hiện chương trình Tư vấn Hướng nghiệp năm 2018 – 2019, dự kiến 27.000 học sinh phổ thông trung học.

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 5 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 6 năm 2019.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho SVHS”. Tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ từ các nội dung đăng ký cải tiến, đột phá trong bảng đăng ký kế hoạch cá nhân định kỳ hàng tháng của từng viên chức.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và Quốc tế lao động (01/5).

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương T04/2019, tiền làm thêm giờ, thu nhập tăng thêm Quý I/2019 cho viên chức. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T04/2019.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động.

 


[1] - Tham gia tư vấn, thông tin thị trường lao động - hướng nghiệp tại Tỉnh Bình Dương; “Ngày hội tư vấn chọn nghề” tại thành phố Đà Lạt với sự tham dự của 4.500 lượt sinh viên, học sinh.

   - Tham gia thông tin TTLĐ “Kiến thức, nghiệp vụ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2019” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với sự tham dự của 500 cán bộ đoàn.

   - Tham gia sàn giao dịch việc làm “Tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm năm 2019” do Trung tâm DVVL Thanh niên tổ chức với sự tham dự của 15.000 lượt người; “Ngày hội việc làm Cao đẳng kinh tế Tp.HCM năm 2019” do Trường Cao đẳng kinh tế TP.HCM tổ chức với sự tham dự của 4.000 lượt người; ngày hội “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” do Trường Hermann Gmeiner phối hợp Trường Cao đẳng nghề TP.HCM và Trường giáo dục thường xuyên Gia định tổ chức với sự tham dự của 1000 sinh viên, học sinh.

[2] - Kế hoạch phát động phong trào “Chống chất thải nhựa” (nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần); Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính ngành LĐ –TBXH năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”; Kế hoạch về thực hiện NQ số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và KH số 198-KH/TU ngày 25/6/2018 của Thành ủy thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu lực.

    - Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý 1/2019, Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin Quý I năm 2019; Biên chế quỹ lương định biên nhân sự quý 1/2019.

[3] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập T03/2019; Thanh toán kinh phí chi cho người cung cấp thông tin khảo sát - Đợt 1/2019; Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

   - Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ T03/2019.

  - Lập hồ sơ báo tăng lao động đối với 03 trường hợp; Bổ sung hồ sơ (phiếu cung cấp thông tin) gửi cơ quan bảo hiểm về giải quyết chế độ hưu trí cho Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366503

TRUY CẬP HÔM NAY: 7638

ĐANG ONLINE: 17