BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 69/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quý I và

phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm trong năm như sau:

- Kế hoạch số 31/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về về kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ tại Trung tâm.

 

- Kế hoạch số 32/KH-TTDBNL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

 

- Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24 tháng 01 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2019.

 

- Kế hoạch số 44/KH-TTDBNL ngày 29 tháng 01 năm 2019 khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  •  

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

2.1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực:

 

- Khảo sát nhu cầu nhân lực của 8.506 doanh nghiệp, với 29.017 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 20.010 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong quý I đối với cầu nhân lực đạt 24,3% và cung nhân lực đạt 17,4%.

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát 1.000 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp đợt 1 năm 2019 phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó, 400 doanh nghiệp thuộc 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ).

 

- Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thành lập mới (4.181 doanh nghiệp).

 

- Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động:

 

+ Đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 - 2018. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 - 2025 đến 2030.

 

+  Phân tích thị trường lao động tháng 01, tháng 02 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 03 năm 2018 (Trước và sau Tết); phân tích thị trường lao động quý I và dự báo nhu cầu nhân lực quý II/2019.

 

+ Kết quả về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2018.

 

+ Kết quả thực hiện kế hoạch Tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020[1] đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2018.

 

2.2. Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội:

 

- Cung cấp tin thị trường lao động là 928.911 lượt người, đạt 25,1% kế hoạch năm 2019; trong đó thông qua hệ thống trang thông tin điện tử là 863.911 lượt truy cập và trực tiếp tại trường đại học, cao đẳng với 65.000 người tham dự.

 

- Biên tập và đăng tải 96 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ thông tin thị trường lao động.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 128 trường THPT với 123.100     học sinh tham dự và 13 ngày hội việc làm, trường đại học, cao đẳng với 81.400 học sinh tham dự. Trong quý I năm 2019, đã thực hiện hướng nghiệp và tư vấn nhân lực cho 204.500 học sinh, đạt 60,1% so với kế hoạch năm 2019.

 

2.3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dự báo nhân lực:

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ về “Hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý cung, cầu năm 2018; đề xuất nâng cấp trong những năm tiếp theo”.

 

- Nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá và báo cáo về “Nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên của hộ chính sách có công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”[2].

 

2.4. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

a. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

- Tổ chức kiểm tra sát hạch đợt xét tuyển viên chức năm 2018, tổng số ứng viên tham dự là 11 người; hoàn chỉnh hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2018 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Tổ chức đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức quý IV năm 2018 và quý I năm 2019.

 

- Thực hiện đo vẽ bản đồ nhà đất phục vụ công tác lập chủ quyền quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ: Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề; xây dựng kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho toàn thể viên chức và bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

 

b. Về cải cách hành chính:

 

- Nhằm hướng đến thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Khóa XII, Trung tâm nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả tại Trung tâm trong năm 2019 trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

 

- Thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ.

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo chuyên đề năm theo quy định.[3]

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu nhân lực, số liệu thống kê trong lĩnh vực lao động - việc làm; theo dõi và vận hành phần mềm quản lý cung cầu; xây dựng các phương án nâng cấp giao diện website, duy trì hệ thống bảo mật tại Trung tâm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu[4].

 

3. Công tác Tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động.[5]

 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về Sở; Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

 

- Rà soát, đăng ký mã số thuế cá nhân cho viên chức mới; tổng hợp thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân trong năm 2018.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 2019 ngay từ đầu năm làm cơ sở để các phòng chuyên môn nghiệp vụ cụ thể hóa các nội dung thực hiện theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng .

 

- Viên chức - người lao động chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn; ứng dụng các nội dung đăng ký cải tiến, sáng tạo vào các nội dung nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019).

 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong quý I đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 10.000 doanh nghiệp và 40.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Triển khai khảo sát trực tiếp đợt 2 về “Khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại 1.000 doanh nghiệp (trong đó, 400 doanh nghiệp thuộc 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ); Báo cáo kết quả “Nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đợt 1.

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thành lập mới (2.000 doanh nghiệp).

 

+ Phối hợp với trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp và trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn: 1.370.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội: phối hợp thực hiện chương trình Tư vấn Hướng nghiệp năm 2018 – 2019, dự kiến 80.000 học sinh phổ thông trung học.

 

- Thực hiện báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 4,5, quý II và dự báo nhu cầu nhân lực quý III năm 2019; Báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”; Báo cáo “Thực trạng và nhu cầu nhân lực 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 09 nhóm ngành kinh tế dịch vụ”.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề nội bộ:

 

+ Chuyên đề “Quy trình thực hiện xây dựng dự toán ngân sách hàng năm tại đơn vị”.

 

+ Chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị cơ sở Trung tâm”.

 

+ Chuyên đề “Nghiên cứu mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên học sinh”.

 

+ Chuyên đề “Tìm hiểu các chỉ số về lao động - việc làm, thị trường lao động, phương pháp tính toán phục vụ công tác tổng hợp, thống kê dữ liệu”.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý II/2019 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức quý II năm 2019. Công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc Quý I/2019, đối chiếu tài khoản tiền gửi Quý II/2019, tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Quý I/2019.

 

- Triển khai thực hiện mua sắm tài sản năm 2019 theo kinh phí được Sở phê duyệt.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

1. Giải pháp thực hiện:

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Thường xuyên nâng cao trình độ, nghiệp vụ phân tích dự báo cho đội ngũ viên chức thông qua công tác tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng và các buổi trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động.

 

2. Kiến nghị, đề xuất:

 

Trong quý II năm 2019, Trung tâm sẽ triển khai các hoạt động khảo sát để tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu và tiếp tục thực hiện tư vấn hướng nghiệp, đề nghị Ban Giám đốc Sở, các phòng chuyên môn của Sở quan tâm hỗ trợ Trung tâm trong việc tiếp cận với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để thu thập thông tin tại doanh nghiệp cũng như liên hệ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin thị trường lao động và thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho đối tượng sinh viên - học sinh.

 


[1] - Thực hiện theo Kế hoạch số 18333/KH-SLĐTBXH ngày 17/07/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện kế hoạch Tăng  năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

  - Thực hiện theo Kế hoạch số 32546/KH-SLĐTBXH ngày 30/12/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Triển khai thực hiện Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thức X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 -2020.

[2] Thực hiện theo Thông báo kết luận số 28679/TB-SLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động - TBXH tại buổi làm việc với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM.

[3]  Báo cáo kết quả tổ chức triển khai tháng hành động quốc gia, phòng chống HIV-AIDS năm 2018; Kết quả thực hiện Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; kết quả thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố năm 2018; Định biên nhân sự và biên chế quỹ lương quý IV năm 2018; Các trường hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Kết quả tổ chức chăm lo tết Nguyên đán năm 2019 cho toàn thể viên chức; Báo cáo việc xây dựng các tiêu chí, thang điểm cụ thể chi tiết về đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo hiệu quả công việc hàng quý; Tình hình biên chế năm 2018 và quý I tại Trung tâm theo yêu cầu của Sở; Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019.

[4] - Thực hiện “Giải pháp an toàn thông tin cho trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh", nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật toàn diện hệ thống công nghệ thông tin năm 2019 tại trụ sở làm việc mới.

  - Phương án duy trì hệ thống bảo mật của Trung tâm (hệ thống tường lửa, các phần mềm diệt virus, bản quyền phần mềm hỗ trợ cho hệ thống mạng máy tính của Trung tâm).

  - Phương án nâng cấp giao diện website. Phối hợp cùng các phòng chuyên môn rà soát bổ sung các tính năng nhằm nâng cao sự tương tác với người dùng, đảm bảo sự bảo mật, vận hành website xuyên suốt.

[5] - Tiền lương, thu nhập quý I/ 2019; thu nhập tăng thêm theo NQ03 quý II, III, IV/2018; thu nhập tăng thêm, phúc lợi năm 2018. Báo cáo nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện chi quà Tết 2019; báo cáo danh mục tài sản đăng ký mua sắm theo phương thức tập trung năm 2019; báo cáo rà soát đối chiếu để chuẩn hóa số liệu tài sản nhà nước trong cơ sở dữ liệu quốc gia; báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo NQ03 quý IV/2018; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và lập công văn trình Sở phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện khảo sát, thu thập thông tin nhân lực và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366806

TRUY CẬP HÔM NAY: 7945

ĐANG ONLINE: 26