BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/BC-TTDBNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 01 và

phương hướng công tác tháng 02 năm 2019

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn     

 

1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 1.531 doanh nghiệp đạt 4,37% kế hoạch năm 2019; thu thập thông tin 5.898 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 5,13% kế hoạch năm 2019.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 01, tháng 02 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 03 năm 2018 (Trước và sau Tết)

 

- Cập nhật báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 – 2018. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 – 2025 đến 2030”.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

 

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 về tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 – 2020 về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

1.2. Thông tin thị trường lao động

       

- Thông tin thị trường lao động trực tiếp tại 02 trường Đại học, 01 trường Trung cấp, 01 ngày Hội việc làm cho 25.000 lượt người và trên hệ thống điện tử là 283.312 lượt truy cập đạt 8,33% kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

 

- Tham dự tọa đàm “Cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh đại học” tại trường Đại học Sư phạm với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia và 150 em học sinh.

 

- Tham dự “Ngày hội việc làm năm 2018 - Trao học bổng” với sự phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các Hiệp hội nghề nghiệp, các khu Chế xuất - Công nghiệp và trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực gắn kết với doanh nghiệp.

 

- Tham gia thông tin thị trường lao động “Hội nghị đối tác và kết nối đào tạo với các doanh nghiệp nghề Kỹ thuật Chế biến Món ăn và Chăm sóc Sắc đẹp” tại Trường Trung cấp Lê Thị Riêng, Quận 9.

 

1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

Phối hợp với Báo Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, Trung tâm Hướng nghiệp (Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 94 trường THPT cho 85.400 học sinh, đạt 25,12% kế hoạch năm 2019.

 

1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thực hiện tổng hợp, rà soát và lưu trữ các chuyên đề nghiên cứu khoa học của các cá nhân, các nhóm về nội dung cải tiến thư viện nghiên cứu khoa học trên trang thông tin điện tử.

 

- Xây dựng đề cương nghiên cứu chuyên đề cấp phòng về “Xu hướng tiếp nhận lao động Việt Nam tại thị trường lao động một số nước”.

 

- Xây dựng kế hoạch hội thảo các chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2019.

 

1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Quản trị hệ thống máy tính, bảo mật, lưu trữ, quản lý nguồn cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 34 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử là 283.312 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt hơn 12 triệu lượt.

 

1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019; Tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018; Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018.

 

- Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động, bình xét thi đua khen thưởng năm 2018.

 

- Rà soát thông báo về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đối Trung tâm.

 

- Xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động Tết Nguyên Đán 2019. Bố trí lịch trực vào các ngày nghỉ Tết, đảm bảo an toàn, trật tự tại đơn vị.

 

1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho viên chức, người lao động.

 

- Hoàn tất xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018; điều chỉnh phương án giao quyền tự chủ của đơn vị theo kiến nghị của Sở Tài chính.

 

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

Cập nhật thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật; vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo quy định.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động tích cực xây dựng kế hoạch năm 2019 thông qua Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM phê duyệt theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng.

       

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động theo nhu cầu tại 3.000 doanh nghiệp và 5.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động quý I và dự báo nhu cầu nhân lực quý II/2019.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

- Thông tin thị trường lao động trực tiếp tại Đại học Công nghệ Hutech cho 10.000 sinh viên.

 

- Triển khai, chuẩn bị các nội dung về biểu mẫu điều tra, danh sách doanh nghiệp khảo sát nhu cầu nhân lực trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 và dự báo nhu cầu lao động giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối Thực hiện chương trình Tư vấn Hướng nghiệp năm 2018 – 2019 tại các trường THPT Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh phía Nam (dự kiến 20.000 học sinh THPT).

 

- Tư vấn Ngày hội Hướng nghiệp năm 2019 Báo Giáo dục thành phố tổ chức ngày 12/01/2019 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, dự kiến tham dự 20.000 học sinh THPT; Ngày hội hướng nghiệp trường Đại học Công nghệ Sài gòn tổ chức ngày 13/01/2019 dự kiến tham dự 8.000 học sinh THPT; Ngày hội hướng nghiệp Báo Phụ Nữ tổ chức tại Đại học Đồng Nai ngày 20/01/2019 dự kiến 20.000 học sinh; Ngày hội hướng nghiệp Báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 25/01/2019 tại Đại học Bách Khoa dự kiến 30.000 học sinh THPT.

 

- Liên hệ với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong công tác phối hợp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên và thu hồi phiếu khảo sát, thống kê và cập nhật.

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung hội thảo các chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2019.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Quản trị website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”, thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử.

 

- Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo công tác tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2019.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC, giữ gìn tài sản toàn cơ quan, phân công trực Tết theo quy định.

 

- Tổ chức Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Thanh toán tiền thu nhập tăng thêm và phúc lợi năm 2018; thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc Qúy II+III/2018 cho viên chức; thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập tháng 02/2019 cho viên chức, người lao động.  

 

- Hoàn tất báo cáo quyết toán năm 2018. Khóa sổ kế toán cuối năm 2018. Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

8. Công tác cải cách hành chính

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong thời gian tới./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015382294

TRUY CẬP HÔM NAY: 1720

ĐANG ONLINE: 29