Năm 2019: TPHCM phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% đến 8,5%


(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Theo đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2019 là triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8 - 8,5%; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường quốc phòng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng…

Về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách TP năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 – 2021, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; thực hiện cơ cấu lại ngân sách gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; rà soát lồng ghép các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí; tăng cường quản lý thu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực công.

Đối với thu ngân sách, dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) thì tăng bình quân tối thiểu 12% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Đối với chi ngân sách thì ưu tiên bố trí vốn chi phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo , y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên bố trí cho một số lĩnh vực quan trọng theo các Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND TP.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các dự án đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán; ưu tiên bố trí vốn để hoàn ứng trước; ưu tiên dự án dự kiến hoàn thành năm 2019.

 

VH.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013265767

TRUY CẬP HÔM NAY: 17010

ĐANG ONLINE: 15