BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2018


 

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 259/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 08 và

phương hướng công tác tháng 09 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn     

 

1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 5.028 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 14.472 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 08 tháng đạt 73,68% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 18.655 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 88,65% kế hoạch năm 2018.

 

- Thực hiện khảo sát “Nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018” do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao với số lượng khảo sát là 500 doanh nghiệp.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 08, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 09 năm 2018.

 

- Báo cáo “Thực trạng và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030”.

 

- Báo cáo thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2010 – 2017. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2018 – 2025 đến 2030.

 

- Báo cáo hệ thống đào tạo năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Tham gia thông tin thị trường lao động trực tiếp tại ngày hội việc làm, ngày hội nghề nghiệp của 01 trường đại học và 02 trường cao đẳng, cụ thể như sau:

 

+ Ngày Hội việc làm và kết nối Doanh nghiệp -  năm 2018 tại trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh với 32 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 2.000 vị trí việc làm và trên 1.000 sinh viên tham gia.

 

+ Ngày hội việc làm tại trường Cao đẳng Viển Đông Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh với 50 Doanh nghiệp tham gia với 3.000 vị trí tuyển dụng và hơn 2.500 học sinh tham dự.

 

+ Ngày hội Nghề nghiệp năm 2018 của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh với 57 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 5.000 vị trí tuyển dụng và hơn 3.500 sinh viên tham gia.

 

- Trong 08 tháng đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 215.550 lượt người, đạt 86,22% kế hoạch năm 2018.

 

1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Viễn Đông thực hiện tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên phù hợp với thị trường lao động thông qua ngày hội việc làm, ngày hội nghề nghiệp của các trường.

 

- Trong 08 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 337.300 học sinh, đạt 102% kế hoạch năm.

 

1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Chuẩn bị công tác tổ chức toạ đàm về “Thực trạng giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên” và “Yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động”; mời các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến buổi toạ đàm.

 

- Tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập và tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0” phục vụ hội nghị do Trung tâm tổ chức.

 

1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Kết xuất biểu mẫu, báo cáo nội dung khảo sát “Nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”.

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt động thông tin thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực.

 

- Đưa 41 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động, thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử 395.503 lượt. Trong 08 tháng có 2.645.840 lượt truy cập đạt 80,18% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt trên 12 triệu lượt.

 

1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Hoàn thành việc di chuyển cơ quan về trụ sở xây dựng mới tại 346A Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp. Theo dõi, giám sát, nghiệm thu các hạng mục thi công trụ sở mới.

 

- Rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm tại trung tâm; báo cáo kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

 

- Hoàn thành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở xem xét, ban hành.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Phối hợp phòng Tổ chức - Hành chính rà soát, báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.

 

- Thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm tài sản năm 2018 theo kinh phí được Sở phê duyệt; thanh lý tài sản hư hỏng theo danh mục đề xuất được Giám đốc phê duyệt.

 

- Thanh quyết toán kinh phí điều tra khảo sát thực trạng giáo dục nghề nghiệp và khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo theo Kế hoạch 364, 365 của Trung tâm.

 

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành; vận và và sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo đúng quy định.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, theo sát chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.

 

- Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn kết hợp với việc di dời trang thiết bị phục vụ công tác về trụ sở mới xây dựng, nhanh chóng ổn định công việc. 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

THÁNG 09 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 6.100 doanh nghiệp và 20.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 9, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 10 năm 2018.

 

- Tổng hợp số liệu thu thập từ khảo sát tình hình sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực năm 2019-2021 phục vụ kế hoạch khảo sát doanh nghiệp đợt 2 của Trung tâm.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động đợt sinh hoạt chuyên đề thông tin thị trường lao động cho sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, dự kiến kế hoạch thông tin cho 30.000 lượt người.

 

- Thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp mới thành lập phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động năm 2018.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trên website www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ nội dung tra cứu thông tin của các đối tượng có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Triển khai phối hợp với Báo Giáo dục Thành phố về tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp năm học 2018 – 2019. Dự kiến thực hiện tháng 10/2018 đến tháng 4/2019 với 180 trường THPT tại thành phố.

 

- Tạo lập thông tin nhu cầu việc làm, nhu cầu học nghề của học sinh, sinh viên, người lao động tại các trường THPT, Cao đẳng, Đại học và các sàn giao dịch việc làm thông qua phiếu khảo sát, ghi chép thông tin.

 

- Phối hợp với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công cập nhật số liệu cung - cầu lao động theo định kỳ.

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tổ chức toạ đàm: “Thực trạng giáo dục nghề nghiệp nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030”; “Yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật, thống kê số liệu lao động - việc làm năm 2017.

 

- Theo dõi, đánh giá tính năng hoạt động của phần mềm quản lý Cung - Cầu nhân lực tại Trung tâm.

 

- Tiếp tục theo dõi thực hiện đề án công nghệ thông tin phục vụ trụ sở Trung tâm mới.

 

- Cập nhật thông tin và vận hành trang thông tin điện tử “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động, dự kiến có trên 380.000 lượt truy cập.

 

- Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và các báo cáo chuyên đề định kỳ theo quy định.

 

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự năm 2018 và xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

8. Công tác cải cách hành chính

 

Thường xuyên rà soát và thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phân tích, đánh giá nhu cầu nhân lực thuộc các ngành nghề trên địa bàn thành phố.

 

- Ổn định hoạt động và triển khai nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 


 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662801

TRUY CẬP HÔM NAY: 598

ĐANG ONLINE: 19