BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 07 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 203/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 07 và

phương hướng công tác tháng 08 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn     

 

1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 2.629 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 2.629 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 07 tháng đạt 59,05% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 18.000 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 71,69% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 07, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 08 năm 2018.

 

- Báo cáo thực trạng nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 09 ngành kinh tế dịch vụ tại TPHCM giai đoạn 2018 – 2025 đến năm 2030. Kiến nghị giải pháp.

 

- Báo cáo thực hiện kế hoạch tăng năng suất lao động về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Báo cáo thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2010 – 2017. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2018 – 2025 đến 2030.

 

1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Trong tháng 7/2018, tham gia thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch 26.000 lượt người.

 

- Tổ chức khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo, thông tin thị trường lao động đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại 300 doanh nghiệp, 170 cơ quan - tổ chức, 100 trường đào tạo và 1.000 người trong độ tuổi lao động.

 

Trong 07 tháng đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 189.550 lượt người, đạt 75,82% kế hoạch năm 2018.

 

1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện chương trình hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Cao đẳng FPT - ARENA quận 10 và tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh THCS tại 02 tỉnh Kiên Giang và Bình Thuận với khoảng 2.000 học sinh tham gia.

 

- Báo cáo tình hình các trường khai thác thông tin thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực của Trung tâm.

 

Trong 07 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 333.800 học sinh, đạt 101% kế hoạch năm.

 

1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận và dự hội thảo khoa học:

 

+ Hội thảo đề án “Nâng cao năng lực lao động xã hội trên địa bàn TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức.

 

+ Hội thảo “Quốc tế hóa giáo dục trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp” do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức.

 

+ Hội thảo “Chủ trương chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do Đại học Mở TP.HCM tổ chức.

 

- Tổ chức thực hiện hội thảo 02 chuyên đề nghiên cứu theo nhóm cấp Trung tâm:

 

+ Thực trạng nhân lực của 04 ngành công nghiệp trọng yếu. Xu hướng và yêu cầu nhân lực của cách ngành công nghiệp đến 2020 và giai đoạn 2020-2025.

 

+ Thực trạng nhân lực 09 ngành dịch vụ. Xu hướng và yêu cầu nhân lực ngành dịch vụ đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

 

1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm quản lý thông tin cung - cầu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề án công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Đưa 40 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động, thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử 384.574 lượt. Trong 07 tháng có 2.250.337 lượt truy cập đạt 68,19% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt trên 12 triệu lượt.

 

1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016-2018; Công tác phòng không nhân dân; Kết quả thực hiện triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 tại Trung tâm; Công tác kiểm tra công vụ; kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm 2018; Biên chế quỹ lương định biên nhân sự quý II năm 2018; Số lượng chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp mới tương ứng đối với viên chức.

 

- Về công tác nhân sự: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2018 và kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Theo dõi, giám sát một số nội dung thi công công trình trụ sở mới; (dự kiến cuối tháng 7/2018 sẽ thực hiện bàn giao).

 

1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Trình Sở thẩm định, phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm năm 2018.

 

- Hoàn tất xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2018 và các công tác chuẩn bị di dời về Trung tâm mới.

 

- Thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ phục vụ công tác giao dịch dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước Gò Vấp.

 

- Hoàn tất báo cáo về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố theo chỉ đạo của Sở.

 

2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành; vận và và sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo đúng quy định.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát theo chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

THÁNG 08 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 4.100 doanh nghiệp và 13.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 8, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9 năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2030.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, kế hoạch 30.000 lượt người.

 

- Thực hiện báo cáo “Đánh giá về tình hình lao động làm việc trong doanh nghiệp, các yêu cầu về dự báo và thông tin thị trường lao động phục vụ cho phát triển của doanh nghiệp”.

 

- Chuẩn bị công tác khảo sát “Nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2019” - lần 2 tại Trung tâm;

 

- Thực hiện tổng hợp cơ sở dữ liệu, báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2018 phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động năm 2018.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tham gia sàn giao dịch và ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp -  năm 2018 tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Cập nhật phiếu khảo sát thông tin nhu cầu việc làm, nhu cầu học nghề của học sinh, sinh viên, người lao động tại các trường THPT, Cao đẳng, Đại học và các Sàn giao dịch việc làm.

 

- Phối hợp với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công cập nhật số liệu cung - cầu lao động theo định kỳ.

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận “Một số vấn đề xã hội nổi bật về cung - cầu lao động trong bối cảnh TP.HCM hiện nay” tham dự hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức tháng 7/2018.

 

- Chuẩn bị tổ chức toạ đàm: “Thực trạng giáo dục nghề nghiệp nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030”; “Yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật, thống kê số liệu lao động - việc làm năm 2017.

 

- Tiếp tục theo dõi thực hiện đánh giá hoạt động phần mềm quản lý Cung - Cầu nhân lực của Trung tâm.

 

- Tiếp tục theo dõi thực hiện đề án công nghệ thông tin phục vụ trụ sở Trung tâm mới.

 

- Cập nhật thông tin và vận hành trang thông tin điện tử “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động, dự kiến có trên 350.000 lượt truy cập.

 

- Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao;

 

- Báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự năm 2018 và xét tuyển viên chức năm 2018.

 

- Tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát các thi công công trình trụ sở mới; Thực các công tác bố trí, sắp xếp, di dời tại trụ sở mới.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

8. Công tác cải cách hành chính

 

Thường xuyên rà soát và thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm theo hướng chuyên sâu và chất lượng./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662553

TRUY CẬP HÔM NAY: 349

ĐANG ONLINE: 24