BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 177/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2018 và

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Xây dựng kế hoạch chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm theo Thông báo số 1512/TB-SLĐTBXH-KH của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 và Nghị quyết Chi bộ năm 2018 theo từng tháng, quý, 06 tháng, năm.

 

- Ra quyết định giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, 02 đoàn thể triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó từng phòng chuyên môn và cán bộ viên chức của Trung tâm xây dựng kế hoạch phòng, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, chỉ tiêu phấn đấu đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm 2018.

 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát nội dung chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Hàng tuần Giám đốc chủ trì giao ban kiểm điểm  đánh giá thực hiện nhiệm vụ và xác định chương trình công tác tuần tiếp theo. Hàng tháng và quý tổ chức tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ từng thời gian và năm 2018.

 

Với các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn    

 

2.1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

2.1.1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Trong 06 tháng đầu năm 2018, thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại 17.271 doanh nghiệp đạt 52,2% kế hoạch năm 2018, khảo sát nhu cầu việc làm của 68.864 người lao động đạt 56,53% kế hoạch năm 2018.

 

2.1.1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích và dự báo thị trường lao động năm 2018, hàng tháng, hàng quý và 06 tháng đầu năm 2018 và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2018. Số báo cáo đã thực hiện là 16 báo cáo đạt 94,12% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017; dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn giai đoạn 2018 - 2025 và đến năm 2030.

 

 - Báo cáo thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2025 và dự báo nhu cầu nhân lực đến 2030.

 

- Báo cáo kết quả 3 tháng đầu năm 2018 thực hiện Quyết định số 5880/QĐ-UBND về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 về công tác dự báo, định hướng thông tin thị trường lao động.

 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu dự báo và thông tin thị trường lao động – việc làm năm 2017.

 

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2021 về hoạt động thông tin thị trường lao động – dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tăng năng suất lao động của Thành phố về lĩnh vực phát triển công tác dự báo nhu cầu nhân lực định hướng thông tin thị trường lao động.

 

- Báo cáo tình hình các trường khai thác thông tin thị trường lao động và dự báo nhân lực của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Báo cáo quản lý nhà nước về công tác tác dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên 06 tháng đầu năm.

 

- Báo cáo hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tiếp đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2018.

 

2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Trong 06 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 163.550 người đạt 65,42% kế hoạch năm 2018, trong đó 55% lao động nữ và trên 70% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 1 năm 2018 về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của 2.500 doanh nghiệp và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

- Hoàn thành “Khảo sát thực trạng và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030” theo Kế hoạch 365/KH-TTDBNL. Thực hiện tổng hợp số liệu và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Trong 06 tháng đầu năm 2018, Trung tâm phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (thuộc Hội Giáo dục Nghề nghiệp thành phố) và một số trường Đại học, Cao đẳng như: Đại học Hoa Sen, Đại học FPT, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ - HUTECH, Đại học Kinh tế tài chính - UEF, Cao đẳng kinh tế TPHCM, Cao đẳng Viễn Đông, Hệ thống đào tạo FPT-ARENA,v.v…thực hiện chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho 331.800 học sinh đạt 100,55% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018[1], trong đó 55% lao động nữ và trên 90% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Khảo sát 19.438 phiếu nhu cầu học nghề của học sinh và phiếu nhu cầu việc làm của sinh viên[2].

 

2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tham gia báo cáo tham luận tại 06 hội thảo khoa học tập trung của cấp Trung ương và thành phố với các chuyên đề:

 

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập thuộc Chương trình Quốc gia – Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức.

 

+ Nghiên cứu chủ trương chính sách của Việt Nam tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do trường Đại học Mở Thành phố phối hợp với Ban kinh tế Trung ương tổ chức.

 

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận, phương pháp luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu quốc tế về giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp do Đại học kinh tế TPHCM tổ chức.

 

+ Giáo dục trong thời đại công nghiệp 4.0 “Nhận định - Cơ hội - Thách thức - Nắm bắt” do Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức.

 

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã hội và Tọa đàm về chiều thiếu hụt trình độ nghề của hộ nghèo và cận nghèo năm 2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

 

+ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của Thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở tham mưu xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “ Đóng góp của lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2025 - 2030. Phân tích và kiến nghị giải pháp”.

 

- Nghiên cứu đóng góp dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến năm 2025” về nội dung cân đối nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo và quy hoạch hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

 

- Tham gia hoạt động nghiên cứu đề tài cấp Thành phố về thị trường lao động (phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố):

 

+ Xây dựng hệ thống thông tin 05 loại thị trường  đề án của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

+ Giải pháp phát triển ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (đã hoàn thành tháng 5/2018 và đang tiến hành nghiệm thu).

 

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TPHCM. Thực trạng và giải pháp (đã hoàn thành nghiệm thu).

 

- Tổ chức 05 hội thảo chuyên đề cấp Trung tâm:

 

+ Chuyên đề “Phân tích nhu cầu chất lượng cao tại TP. HCM theo yêu cầu hội nhập (của Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu báo cáo).

 

+ Chuyên đề “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động – Các giải pháp nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”

 

+ Chuyên đề "Đánh giá và nhận định sự thay đổi các ngành nghề tại VN trong thời đại kỷ nguyên số".

 

+ Chuyên đề “Thực trạng nhân lực của 04 ngành công nghiệp trọng yếu. Xu hướng và yêu cầu nhân lực của các ngành công nghiệp đến năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025”.

 

+ Chuyên đề “Thực trạng nhân lực của 09 ngành kinh tế - dịch vụ. Xu hướng và yêu cầu nhân lực của các ngành kinh tế - dịch vụ đến năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025”.

 

2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật số liệu thống kê Lao động – Việc làm năm 2017.

 

- Đánh giá hiệu quả phần mềm quản lý cung – cầu lao động được đầu tư xây dựng năm 2017 và đề xuất phương án nâng cấp phù hợp trong giai đoạn tới. Quản lý, kiểm tra, hiệu chỉnh các nguồn cơ sở dữ liệu thu thập của Trung tâm.

 

- Tham mưu phương án nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử của Trung tâm, rà soát bổ sung các tính năng nhằm nâng cao tính bảo mật, dễ dàng tương tác với người sử dụng trong việc tham khảo, tìm kiếm thông tin về dự báo, thông tin thị trường lao động.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử là 1.865.763 lượt truy cập đạt 56,53%. Dự kiến trong 06 tháng cuối năm 2018 đạt 1.600.000 lượt truy cập

 

2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

- Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động, bình xét thi đua khen thưởng năm 2017.

 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. 

 

- Thực hiện công tác sơ tuyển 03 viên chức năm 2017   theo hướng dẫn của Sở, kiểm tra năng lực chuyên môn của 02 người lao động sau thời gian thử việc theo quy định. Thực hiện giảm 02 nhân sự không phù hợp công việc.

 

-  Thực hiện các thủ tục nâng lương trước hạn năm 2017 cho 04 viên chức và nâng lương niên hạn cho 04 viên chức theo hướng dẫn của Sở.

 

- Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Sở. Rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định của Trung tâm.

 

- Thành lập Tổ đào tạo của Trung tâm để rà soát thực hiện các thủ tục cấp phép giáo dục nghề nghiệp cho năm 2018 và định hướng dài hạn phát triển theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Mở TP.HCM và trường Cao đẳng Nghề TP.HCM.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại Trung tâm.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức 06 tháng đầu năm 2018.

 

- Hoàn tất xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2018 - 2020; Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ47/2017;

 

- Báo cáo tình hình phân phối kết quả hoạt động tài chính năm 2017 theo NĐ 43/2006/NĐ-CP; Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ; Báo cáo mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2018; Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện chi quà Tết Mậu Tuất năm 2018.

 

- Báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

 

- Thực hiện chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra trong 06 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả như sau:

 

+ Về công tác quản lý tài chính theo quy định đạt: 100%

 

+ Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công đạt: 4%

 

- Bàn giao thẻ BHYT năm 2018 cho viên chức; Báo tăng mức đóng bảo hiểm đối với viên chức hết thời gian thử việc hưởng 100% lương (06 trường hợp); Báo giảm và bàn giao sổ bảo hiểm đã chốt của cơ quan bảo hiểm đối với 04 trường hợp nghỉ việc. Lập HS PGN 320 về kiểm tra rà soát, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu để in tờ bìa sổ và tờ rời (03 trường hợp). Báo giảm thai sản (01 trường hợp).

 

2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị:

 

- Tuyên truyền đến viên chức, người lao động các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 925/KH-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

 

- Đảm bảo phân công thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại đơn vị và đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố, Sở.

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Thường xuyên nâng cao và thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Trong 06 tháng đầu năm 2018 không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt cơ quan đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát theo chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.      

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

 

Mục tiêu chung phấn đấu vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Sở giao từ 5% đến 10% cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

- Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động vào phần mềm cung - cầu lao động của Trung tâm. Kế hoạch thực hiện thu thập thông tin của 17.000 doanh nghiệp và 50.000 lao động.

 

- Triển khai khảo sát doanh nghiệp theo kế hoạch 364/KH-TTDBNL về “Nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”.

 

1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Dự báo nhu cầu nhân lực tháng, quý và báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2018, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố năm 2019.

 

- Cập nhật báo cáo dự báo thị trường lao động giai đoạn 2017 – 2020 đến 2030.

 

- Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM.

 

- Thực hiện báo cáo quản lý nhà nước về công tác tác dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho Thanh niên năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo “Báo cáo nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2030”.

 

- Thực hiện báo cáo “Dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập và tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

- Thực hiện báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố, dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 – 2025 đến 2030”.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường , sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 100.000 lượt người.

 

- Triển khai khảo sát đợt 2 nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2018; thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo kết quả khảo sát.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tổng hợp báo cáo phân tích nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm tại TP.HCM năm 2018.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục thành phố thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam năm 2019 (vào tháng 10/2018). Đồng thời, phối hợp với các Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Người Lao động, Thành đoàn, các trường  Đại học – Cao đẳng – Trung cấp thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, người lao động. Kết hợp với việc khảo sát thông tin nhu cầu học nghề và nhu cầu học sinh (Dự kiến 50.000 học sinh).

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tọa đàm chuyên đề :

 

+Khảo sát, thực trạng giáo dục nghề nghiệp nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030”

 

+Nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm năm 2018.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật số liệu thống kê Lao động – Việc làm năm 2017.

 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của phần mềm quản lý Cung - Cầu nhân lực mới của Trung tâm.

 

- Đảm bảo hoạt động các thiết bị công nghệ thông tin khi chuyển về tòa nhà mới của Trung tâm.

 

- Quản lý, vận hành hệ thống mạng  Lan của Trung tâm.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2018.

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Dự kiến kế hoạch trên 1.700.000 lượt truy cập trong 06 tháng cuối năm.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng nhân sự theo biên chế được giao năm 2018, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2018 và xây dựng, chương trình, kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện các công tác di dời về trụ sở mới của Trung tâm.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm đối với các nội dung như: báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự, báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, bình đẳng giới, phong trào thi đua yêu nước, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng cháy chữa cháy và các báo cáo chuyên đề khác định kỳ theo quy định.

 

- Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2;

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm.

 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại Trung tâm.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện công khai tài chính năm 2018 theo quy định.

 

- Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tiền gửi tại kho bạc 06 tháng cuối năm 2018. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi thu nhập tăng thu nhập cho viên chức hàng quý theo quy định.

 

- Lập báo cáo tài chính hàng quý và năm 2018.

 

- Thực hiện mua sắm tài sản 2018 và chuẩn bị di dời nơi làm việc về nơi trụ sở mới của Trung tâm.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2018 và xây dựng dự toán ngân sách 2019; Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản năm 2018, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.

 

8. Công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện nghiên cứu những phương pháp ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong dự báo nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2020.

 

- Nghiên cứu cải tiến quy trình hướng nghiệp, quy trình lưu trữ cơ sở dữ liệu, quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản trị nhân sự - hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

1. Giải pháp thực hiện

 

- Nâng cao chất lượng khảo sát cung – cầu lao động thường xuyên phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung - cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu phát triển. 

 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất CBVC trung tâm

 

2. Kiến nghị, đề xuất: không có./.

 


[1] Trong đó thực hiện hướng nghiệp tại 115 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với 130.200 học sinh tham gia và 130 trường THPT tại 10 tỉnh phía nam với 123.100 sinh tham gia, và 15 ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm với 78.500 người lao động và sinh viên tham gia.

[2] Thực hiện phiếu khảo sát nhu học nghề của 15.120 học sinh tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh,TPHCM; 2.318 phiếu khảo sát nhu cầu việc làm sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế, Cao đẳng Công Nghệ, Cao đẳng Bách Nghệ; 2.000 phiếu nhu cầu việc làm của sinh viên tại Trường Đại học Tài chính – Marketing

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015899363

TRUY CẬP HÔM NAY: 3744

ĐANG ONLINE: 29