BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 371/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 11 và

phương hướng công tác tháng 12 năm 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

      

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2017 thu thập thông tin 2.909 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.857 chỗ làm việc trống và 6.024 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong 11 tháng đã thực hiện khảo sát 33.234 doanh nghiệp đạt 110,8% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 106.171 người đạt 106,2% kế hoạch năm. Trong đó 55% lao động nữ và trên 87% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 11, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2017.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Báo cáo thông tin thị trường lao động ngành du lịch tại Thành phố năm 2017 định hướng đến năm 2020.

 

- Trong 11 tháng đã thực hiện cho 242.708 người đạt 105,5% kế hoạch năm, trong đó 55% lao động nữ và trên 79% trong độ tuổi thanh niên.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần 10 năm học 2017 - 2018” tại 17 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và 18 trường THPT tại tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của trên 30.000 học sinh.

 

- Trong 11 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 347.200 học sinh, sinh viên đạt 115,7% kế hoạch năm.

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận Hội thảo "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM” do Viện nghiên cứu Phát triển Thành phố tổ chức.

 

- Soạn thảo báo cáo tham luận Hội thảo “Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” do trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức.

 

- Dự Hội thảo “Các chương trình du học” Trung tâm Du học SET (Úc) tổ chức .

 

- Hội thảo nội bộ chuyên đề “ Tổng quan thị trường lao động Việt Nam khi tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

- Hội thảo nghiệm thu 02 chuyên đề nghiên cứu cấp phòng tại Trung tâm.

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện xây dựng Đề án CNTT của Trung tâm giai đoạn 02.

 

- Đưa 60 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 11 tháng số lượng truy cập là 3.215.255 đạt 107% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt 11.399.704 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tổ chức rà soát và thực hiện đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 theo hướng dẫn của Sở.

 

- Thực hiện các thủ tục xét tuyển viên chức 2017 theo hướng dẫn của Sở và đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự quý 4/2017 theo định biên được giao.

 

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở.

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 10/2017.

 

- Thông qua Sở Tài chính về kế hoạch ngân sách Trung tâm năm 2018.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại Trung tâm

 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin cung, cầu lao động trên địa bàn TP.HCM vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm kế hoạch 3.000 doanh nghiệp và 5.000 lao động. Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 11 và dự báo nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2017.

 

- Cập nhật báo cáo phân tích 04 ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành dịch vụ trên địa bàn TP.HCM.

 

- Triển khai nghiệp vụ thực hiện kế hoạch nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường đến năm 2030.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Triển khai nghiệp vụ thực hiện kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2020 đến 2030.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, kế hoạch thực hiện cho 10.900 người.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần 10 năm học 2017 - 2018” tại 80 trường THPT tại TP.HCM và 50 trường tại 07 tỉnh Long An, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long cho 80.000 học sinh THPT đến 15/01/2018.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung – cầu của viên chức Trung tâm năm 2017.

 

- Tổng hợp, đánh giá công tác nghiên cứu khoa học năm 2017.

 

- Triển khai nghiệp vụ thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về nhu cầu đào tạo, việc làm và dự báo nhân lực thời kỳ hội nhập và tiến tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực trạng và giải pháp.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Hoàn thành thống kê dân số – lao động – việc làm năm 2017.

 

- Cập nhật và vận hành website www.dubaonhanluchcmc.gov.vn thực hiện thông tin thị trường lao động, dự kiến kế hoạch 360.000 lượt truy cập.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác tổ chức hành chính theo quy định.

 

- Sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các buồi tuyên truyền pháp luật và sinh hoạt chuyên đề.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2018.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2017. Kiểm kê tài sản cố định năm 2017. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

Tổ chức quán triệt trong cán bộ - viên chức, triển khai nghiên cứu cải cách hành chính nâng cao hiệu quả dự báo nhân lực năm 2018 – 2020.

 

IV. GIẢI PHÁP

 

Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề thực hiện thông tin thị trường lao động, kết hợp khảo sát./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015386476

TRUY CẬP HÔM NAY: 5971

ĐANG ONLINE: 34