BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ 4 NĂM 2017


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 296/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 09 tháng đầu năm 2017 và

phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2017

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

 1. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

- Căn cứ nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2017 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ Đảng năm 2017 từng tháng, quý, 06 tháng. Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2017 theo từng tháng, quý, 06 tháng, năm và ra quyết định giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, 02 đoàn thể triển khai thực hiện. Thường xuyên, theo dõi, giám sát nội dung chỉ tiêu.

 

- Trên cơ sở đó từng cán bộ viên chức của Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch cá nhân hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm, xây dựng nội dung phấn đấu đăng ký thi đua cá nhân, tập thể trong năm 2017.

 

- Hàng tuần Giám đốc chủ trì giao ban kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ và xác định chương trình công tác tuần tiếp theo.

 

- Hàng tháng và quý tổ chức tổng kết, bổ sung hoàn chỉnh các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo đạt yêu cầu nhiệm vụ từng thời gian và năm 2017.

 

Với các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2017.

 

 2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

 2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn   

    

 2.1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 2.1.1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong 09 tháng đầu năm 2017 thực hiện khảo sát 27.712 doanh nghiệp đạt 92,4% kế hoạch năm, khảo sát cung thực hiện được 88.050 người đạt 88,1% kế hoạch năm. Trong đó 53% lao động nữ và trên 86% trong độ tuổi thanh niên.

 

 2.1.1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Báo cáo phân tích và dự báo thị trường lao động năm 2017, hàng tháng, hàng quý, 06 tháng đầu năm, 09 tháng đầu năm 2017 và dự báo nhu cầu nhân lực quý 4 năm 2017. Tổng số thực hiện 17 báo cáo đạt 100% kế hoạch năm 2017.

 

- Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM.

 

- Soạn thảo báo cáo những căn cứ, số liệu thực hiện dự báo nhân lực và công bố thông tin thực tiễn ứng dụng phương pháp dự báo giai đoạn năm 2009 – 2017 và báo cáo vấn đề đào tạo dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động – các giải pháp tại TP.HCM.

 

- Báo cáo tham luận nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017 – 2025 tại TP.HCM; Việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp tại TP.HCM. Báo cáo đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động, các giải pháp tại TP.HCM.

 

- Thực hiện tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế mũi nhọn trọng điểm tại TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2025, đề xuất kiến nghị giải pháp”.

 

- Báo cáo “Nhân lực chất lượng cao thị trường lao động TP.HCM. Dự báo dịch chuyển 08 ngành trong cộng đồng kinh tế ASIAN”.

 

- Thực hiện trả lời kiến nghị cử tri thanh niên về công tác hoạt động và các biện pháp nâng cao hiệu quả - dự báo nguồn nhân lực cho thanh niên Thành phố.

 

Báo cáo hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017.

 

- Hoàn thành 02 kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thành phố đến năm 2020: xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

 

- Soạn thảo báo cáo “Xây dựng thương hiệu khi khởi nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh” để thực hiện tập huấn cho sinh viên sắp tốt nghiệp theo yêu cầu của một số trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp.

 

- Báo cáo với Sở kết quả 06 tháng đầu năm về xây dựng hệ thống thông tin dự báo nhu cầu nhân lực thực hiện quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

 2.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Hoàn thành khảo sát 02 đợt tháng 3 và tháng 7/2017 tại 5.000 doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động năm 2018, thực hiện thống kê, phân tích, báo cáo Sở kết quả khảo sát.

 

- Hoàn thành điều tra 661 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn  TP.HCM theo kế hoạch Sở giao hỗ trợ Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

 

- Thực hiện điều tra nhu cầu sử dụng lao động 500 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM theo phương án điều tra Bộ Lao động – TBXH.

 

- Giao dữ liệu cầu lao động của các Quận, Huyện về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP.HCM.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động cho các chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm” do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tổ chức.

 

- Chương trình tư vấn trực tuyến thông tin thị trường lao động năm 2017 tại Đại học Tài chính Marketing. Chương trình đào tạo - việc làm trực tuyến cho phụ nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức và phối hợp hoạt động thông tin thị trường lao động với các Đài, Báo, cơ quan truyền thông và các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp tại TP.HCM cho hàng trăm nghìn sinh viên, học sinh, người lao động.

 

Trong 09 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 230.225 người đạt 100,1% kế hoạch năm, trong đó 55% lao động nữ và trên 76% trong độ tuổi thanh niên.

 

 2.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Trong 09 tháng đầu năm 2017 thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 336.600 học sinh đạt 112,2% kế hoạch năm, trong đó 55% học sinh nữ và 100% trong tuổi thanh niên.

 

- Tập huấn 10 đợt “Kỹ năng làm việc” cho trên 3.000 sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, kết hợp khảo sát phiếu nhu cầu việc làm. Tập huấn kỹ năng hướng nghiệp chương trình Sở giáo dục và đào tạo cho 600 giáo viên 02 tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp và việc làm do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức cho 500 cán bộ Đoàn Quận Huyện – Phường Xã và tập huấn nhu cầu việc làm cho 350 thanh niên nông thôn huyện Củ Chi, kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm.

 

- Tư vấn Ngày hội tuyển sinh – Hiệp hội Cao đẳng, Đại học; Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi trẻ  tổ chức tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM với quy mô tham dự 60 trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp và trên 30.000 học sinh THPT tham dự. Tham dự chương trình online tư vấn hướng nghiệp năm 2017 và tư vấn trực tiếp “Hướng dẫn thi THPT và xét tuyển Đại học – Cao đẳng năm 2017” do Báo Người Lao động, Báo Tuổi trẻ và Báo Thanh niên tổ chức với 100.000 lượt người tham gia trực tuyến.

 

- Tư vấn “Ngày hội tư vấn giáo dục nghề nghiệp năm 2017” do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hướng nghiệp cho 4.000 học sinh.

 

- Tham gia 19 sàn giao dịch, ngày hội việc làm đạt 126,7% kế hoạch năm.

 

 2.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố: Đánh giá kết quả đào tạo Đại học trên địa bàn TP.HCM theo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025. Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM - Thực trạng và giải pháp. Hệ thống chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế TPHCM – Thực trạng và hướng hoàn thiện. Đạt 100% kế hoạch năm 2017.

 

- Tham luận Hội nghị “Nguồn nhân lực hội nhập quốc tế, thực trạng và giải pháp” tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Tham luận 02 Hội thảo “Kỹ năng cần có khi làm việc trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Nhật Bản, Hàn Quốc” và “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập ASEAN”.

 

- Tham luận để tài “Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch, xu hướng phát triển tại đồng bằng sông Cửu Long – Tỉnh An Giang – Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2025, kiến nghị giải pháp. Tham luận Hội thảo khoa học “Giải pháp kinh tế tạo bước đột phá cho TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM – Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM tổ chức. Báo cáo tham luận “Dự báo nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm tại TP.HCM giai đoạn 2017 – 2025, đề xuất kiến nghị giải pháp”.

 

- Tham dự Hội thảo “Nguồn nhân lực chất lượng cao” và Hội thảo “Cách mạng nguồn nhân lực 4.0 trong thương mại điện tử” tại trường Đại học Tài chính Marketing; Hội thảo Quốc tế "Hợp tác phát triển kỹ năng thế kỷ 21" do Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tổ chức; Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM”; Hội thảo góp ý Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam của Bộ Kế hoạch đầu tư.

 

- Tham dự Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo ngành công tác xã hội” tại trường Cao đẳng Sư phạm trung ương TP.HCM và Hội thảo khoa học “Thị trường lao động và nhu cầu việc làm” của trường Đại học Mở TP.HCM”.

 

- Hoàn thành nghiệm thu 22 chuyên đề nghiên cứu khoa học tại Trung tâm, đạt 100% kế hoạch năm 2017.

 

 2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện tư liệu thống kê Dân số - Lao động - Việc làm 2017 để sử dụng cho hoạt động báo cáo phân tích thị trường lao động.

 

- Phối hợp với công ty cổ phần WMS xây dựng mới phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm, thực hiện công tác kiểm thử lần 1 và tiến hành công tác xác nhận các yêu cầu về 05 giao diện của phần mềm.

 

- Hoàn thành nhập phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên phần mềm của Cục Lao động Thương binh và Xã hội.

 

- Hoàn thành cập nhật 1.112 doanh nghiệp 2017 từ danh bạ VCCI.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Đưa 452 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động. Trong 09 tháng đầu năm 2017 có 2.799.915 lượt truy cập đạt 93,3% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay gần 11 triệu lượt.

 

 2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Báo cáo định kỳ công tác hoạt động và thực hiện đầy đủ các chuyên đề báo cáo theo yêu cầu của Sở giao. Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

 

- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị. Báo cáo thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Báo cáo thực hiện phòng chống tham nhũng, tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

 

- Báo cáo hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Báo cáo 10 năm thi hành Luật Thanh niên về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và kỹ năng việc làm cho Thanh niên. Báo cáo tổng kết Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

 

- Thực hiện đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ Sở về danh sách viên chức đủ điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; giải quyết thôi việc đối với 10 viên chức; nâng lương trước hạn năm 2016 đối với 05 viên chức.

 

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự 09 tháng đầu năm 2017, xây dựng, đăng ký nhu cầu tuyển dụng quý 4 năm 2017 theo định biên được giao.

 

- Báo cáo quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Chi bộ đến năm 2025.

 

- Hoàn thành việc di dời tạm thời trụ sở làm việc của Trung tâm về Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định, tiến hành làm việc bình thường tại trụ sở mới từ 01/8/2017. Thực hiện giải tỏa mặt bằng làm việc trụ sở 250 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp, bàn giao Ban quản lý công trình Sở thực hiện khởi công xây dựng mới.

 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyên môn cho viên chức, người lao động của Trung tâm, tổng số 17 lần tổ chức đạt 113% kế hoạch năm.

 

- Tổ chức kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày toàn dân phòng chống ma túy. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 08 năm Ngày thành lập Trung tâm (17/7/2009 – 17/7/2017) và 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh 2/9.

 

 2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức 09 tháng đầu năm 2017. Thanh quyết toán tiền thu nhập tăng thêm, phúc lợi, khen thưởng Quý 1 và Quý 2 năm 2017 cho viên chức. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ 09 tháng đầu năm 2017.

 

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán kinh phí sửa chữa mặt bằng di dời tạm thời trụ sở làm việc Trung tâm về Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định.

 

- Hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản với Sở tài chính Thành phố về mặt bằng làm việc trụ sở 250 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp.

 

 2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị

 

- Tập trung tuyên truyền trong viên chức, người lao động về các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 32099/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

 

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm, đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

 - Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Thường xuyên nâng cao và thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm hành chính công (tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí công vụ, …) phấn đấu đạt mức tiết kiệm 5%.

 

 3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Trong 09 tháng đầu năm 2017 không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt cơ quan đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Ưu điểm:

 

- Ban Giám đốc Trung tâm luôn theo dõi, bám sát các nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đề ra các giải pháp cụ thể, đảm bảo thực hiện và hoàn thành có hiệu quả, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn phát huy vai trò, năng lực của mình, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp cơ sở dữ liệu, tạo nguồn dữ liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu, quản lý của Nhà nước và Xã hội.

 

- Trung tâm tích cực hoàn thành di dời tạm thời trụ sở về nơi làm việc mới và nhanh chóng ổn định công việc.

 

 2. Hạn chế, tồn tại:

 

- Do việc di dời tạm thời, một số CBVC phải di chuyển làm việc xa trong phạm vi giao thông thường ùn tắc.

 

- Cơ sở vật chất của Trung tâm còn hạn chế, tiền lương thu nhập của viên chức, người lao động quá thấp, không đảm bảo đời sống hiện nay. Thời gian gần đây liên tục có viên chức, người lao động xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung tâm.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ 4 NĂM 2017

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ 4 NĂM 2017

 

Mục tiêu hoàn thành, phấn đấu vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Sở giao từ 5% đến 10% cụ thể như sau:

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

 1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động tại Thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm. Kế hoạch 5.000 doanh nghiệp và 12.000 lao động.

 

 1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Dự báo nhu cầu nhân lực tháng, quý và báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2017, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố năm 2018.

 

- Cập nhật báo cáo dự báo thị trường lao động giai đoạn 2018 – 2020 đến 2030 và báo cáo phân tích 04 ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành dịch vụ trên địa bàn TP.HCM.

 

- Thực hiện cập nhật dữ liệu chỉ tiêu đào tạo của hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP.HCM. Thống kê và báo cáo phân tích hệ thống đào tạo và việc làm sau đào tạo tại TP.HCM năm 2017.

 

- Báo cáo thực trạng và xu hướng nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Triển khai khảo sát đợt 3 năm 2017 tại 4.000 doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017 – 2020 đến 2030.

 

- Hoàn thành công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động 500 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM theo phương án điều tra Bộ Lao động – TBXH.

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 5.000 lượt người.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tổng hợp báo cáo phân tích nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm tại TP.HCM.

 

- Hoàn thành cẩm nang 2017 về tư vấn ngành nghề cho học sinh, sinh viên theo hình thức hỏi - đáp.

 

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp 2017.

 

- Tham gia với Báo Giáo dục TP.HCM thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2018 (vào tháng 10/2017) tại 80 trường THPT trên địa bàn TP.HCM và 90 trường THPT tại 03 tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An kết hợp khảo sát thông tin nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm sinh viên và người lao động. Dự kiến 50.000 học sinh.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động cho sinh viên, người lao động tại các ngày hội việc làm, sàn giao dịch.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Thành phố năm 2018.

 

- Phân công thực hiện các chuyên đề nghiên cứu khoa học của Trung tâm năm 2018.

 

- Tổng hợp, thống kê, lưu trữ, quản lý và khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm năm 2017.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Hoàn thành tư liệu thống kê Dân số - Lao động – Việc làm 2017.

 

- Kiểm tra, rà soát thông tin trên phần mềm cung – cầu của Trung tâm. Quản lý, vận hành hệ thống mạng của Trung tâm.

 

- Thực hiện công tác bảo mật lưu trữ dữ liệu công việc của viên chức vào server, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2017.

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Dự kiến trong quý 4 có 700.000 lượt truy cập. Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác tổ chức hành chính, tuyển dụng nhân sự theo định biên được giao năm 2017, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Sở giao. Báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các buồi tuyên truyền pháp luật và sinh hoạt chuyên đề.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2018.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ theo quy định.

 

- Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi tăng thu nhập hàng quý theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

- Quyết toán kinh phí xây dựng mới phần mềm quản lý cung cầu nhân lực của Trung tâm.

 

- Đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 2017 và xây dựng dự toán ngân sách 2018. Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2017.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

- Tổ chức quán triệt trong cán bộ - viên chức và triển khai nghiên cứu cải cách hành chính nâng cao hiệu quả dự báo nhân lực năm 2018 – 2020.

 

- Nghiên cứu mở rộng quy mô khảo sát cung – cầu thực hiện phương pháp “Thu thập thông tin qua báo cáo hành chính và hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm”.

 

- Nghiên cứu cải tiến quy trình hướng nghiệp, quy trình lưu trữ cơ sở dữ liệu, quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản trị nhân sự - hành chính         theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm hành chính công (tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm, chi phí công vụ, …) phấn đấu đạt và vượt mức tiết kiệm 5%.

 

- Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM để triển khai thực hiện tại Trung tâm, đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử của Thành phố để giao dịch nội bộ Sở và bên ngoài.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Nâng cao chất lượng khảo sát cung – cầu lao động, thường xuyên phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề thực hiện thông tin thị trường lao động, kết hợp khảo sát nhằm nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu. 

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung – cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu phát triển. 

 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất CBVC Trung tâm./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;          

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013572318

TRUY CẬP HÔM NAY: 1257

ĐANG ONLINE: 53