BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016


SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 169/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

 

          Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; trong 06 tháng đầu năm 2016 Trung tâm đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đề ra, cụ thể như sau:

 

I. VỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

 1. Tổng số công chức - viên chức và người lao động hiện nay là 43 người (trong đó 22 nữ), có cơ cấu như sau:

 

   - Trình độ của cán bộ, viên chức: 03 thạc sỹ, 29 đại học (có 01 người đang học Cao học), 07 cao đẳng (có 02 người đang học đại học), 02 trung cấp (có 01 người đang học đại học), 02 sơ cấp nghề.

 

   - Ngành nghề chuyên môn: Công nghệ thông tin: 11 người; Quản lý giáo dục, Kinh tế nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Luật, Ngoại ngữ, Xã hội học: 28 người; Hành chính – Kỹ thuật – Phục vụ: 04 người.

 

  2. Trung tâm luôn chú trọng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nhân sự có trình độ chính trị, chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác về số lượng và chất lượng.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   - Cập nhật cung – cầu thị trường lao động: thu thập thông tin 11.924 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 137.970 chỗ làm việc và 95.349 người có nhu cầu tìm việc làm.

 

   - Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố, dự báo nhu cầu nhân lực năm 2015 và định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng đầu năm 2016.

 

   - Thống kê, cập nhật số liệu thực hiện báo cáo thị trường lao động thành phố 2011 - 2015; dự báo nhu cầu nhân lực 2016 - 2020 đến 2025.

 

   - Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2016.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

   - Trong 06 tháng qua đã cung cấp thông tin trường lao động trực tiếp cho 112.500 người. Có trên 1,6 triệu lượt người truy cập trang website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”.

 

   - Thực hiện báo cáo chuyên đề thị trường lao động TP. HCM, thị trường lao động ASEAN, nhân lực thời hội nhập, dịch chuyển lao động trong các doanh nghiệp tại TP.HCM trên các phương tiện đài truyền hình.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

   - Thực hiện các chương trình như tư vấn tuyển sinh, tư vấn mùa thi, tư vấn kỹ năng mềm … tại hơn tại 95 trường THPT, đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành phía Nam với sự tham dự của trên 225.000 lượt học sinh, kết hợp khảo sát nhu cầu chọn nghề, học nghề của học sinh phổ thông.

 

   - Phối hợp tổ chức và tham gia 11 ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

   - Hoàn thành việc tham gia 02 đề tài nghiên cứu cấp thành phố “Đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Đại học Sài Gòn và Trường Trung cấp nghề nhân đạo đã được Sở Khoa học Công nghệ nghiệm thu hoàn tất chính thức trong quý 1/2016.

 

   - Tham dự và báo cáo tham luận tại 07 hội thảo. 

 

   - Tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm về thực trạng và nhu cầu nhân lực ngành Hóa chất – Nhựa cao su và ngành Điện – Điện lạnh trên địa bàn Tp.HCM.

 

  5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

    - Hoàn thành niên giám Dân số - Lao động – Việc làm TP.HCM 2009 - 2015 (lưu hành nội bộ) và tiếp tục cập nhật trong năm 2016.

 

    - Tổ chức rà soát và nghiệm thu các trang thiết bị đã lắp đặt và theo dõi tính hiệu quả của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin sau khi được trang bị từ đề án công nghệ thông tin. Báo cáo về năng lực ứng dụng công nghệ sau khi được thành phố đầu tư đề án công nghệ thông tin vào năm 2015.

 

    - Thiết lập, quản trị hệ thống mạng và lưu trữ dữ liệu của Trung tâm.

 

  6. Tổ chức – Hành chính

 

    - Thực hiện công tác quản lý nhân sự, đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo định kỳ trong 06 tháng đầu năm 2016 và cập nhật, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm VPN.

 

    - Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

    - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin và tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

  7. Kế toán – Tài chính

 

    - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương; thu nhập; BHXH, BHYT; thu chi tài chính; quyết toán kinh phí mua sắm bàn, ghế làm việc năm 2016. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 và công khai tình hình thu chi tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

    - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên và lập báo cáo tài chính Quý I và Quý II năm 2016. Báo cáo trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án công nghệ thông tin và trình Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp tiếp vốn đợt 2 cho Trung tâm.     

      

  8. Công tác khác

 

    - Phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở thực hiện công tác ghi chép thông tin 49.000 hồ sơ “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”. Tính đến ngày 9/6/2016 đã thực hiện ghi chép được 31.469 hồ sơ. Dự kiến đến ngày 15/7 sẽ hoàn tất các công tác có liên quan.

 

    - Làm việc và trao đổi soạn thảo các nội dung chương trình liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

 1. Mặt đạt được.

 

   - Trung tâm luôn tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả báo cáo phân tích thị trường lao động định kỳ và dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

   - Thường xuyên chú trọng thực hiện nâng cao hiệu quả, quy mô thu thập và xử lý thông tin; tổng hợp cơ sở dữ liệu định kỳ, tạo nguồn dữ liệu và nâng cao chất lượng, nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực.

 

   - Được sự ủng hộ phối hợp của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu nhân lực, các trường, cơ sở đào tạo, các Đoàn thể xã hội về hỗ trợ thông tin số liệu, chương trình nghiên cứu, hội thảo đánh giá số liệu dự báo nhân lực.

 

    - Nội bộ đoàn kết, thể hiện tính chủ động và chấp hành chủ trương, quy định pháp luật.

 

 2. Tồn tại, hạn chế.

 

    - Mặc dù đã có nhiều cố gắng tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tích lũy kinh nghiệm nhưng về năng lực phân tích dự báo vẫn còn nhiều hạn chế chưa chuyên sâu và toàn diện, nguyên nhân chính do nguồn cơ sở dữ liệu phân tán, khó thu thập từ đó xử lý chưa hoàn toàn đồng bộ và đảm bảo tính toàn diện nhất là dự báo dài hạn.

 

    - Chưa đáp ứng yêu cầu nghiên cứu sâu và ứng dụng các mô hình dự báo nguồn nhân lực đối với từng khu vực kinh tế, thành phần kinh tế do Trung tâm chưa có điều kiện khảo sát thường xuyên, định kỳ với theo quy mô lớn theo yêu cầu, đồng thời trình độ nhân sự của Trung tâm chưa đồng đều, đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ chưa đạt tính chuyên nghiệp cao về nghiên cứu dự báo nhân lực.

 

    - Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, hạn chế; phương tiện xe công chưa có; chưa có điều kiện cử cán bộ, viên chức tiếp cận với các chương trình đào tạo dự báo chuyên sâu của Trung ương và ngoài nước.

 

    - Tiền lương thu nhập của cán bộ, viên chức nhìn chung thấp so với thực tế đời sống vì đa số là cán bộ trẻ, mức lương bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

 

    - Với thực tế trên, Trung tâm không có điều kiện để thu hút nhân sự có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giỏi về công tác dự báo và phân tích nhu cầu nhân lực, bên cạnh đó sự tiếp cận các hoạt động chuyên môn với các Ban, Ngành và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, phụ thuộc vào Sở.

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

  1. Khảo sát và Phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

   1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

   - Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ hàng tháng.

 

   - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM (Đợt 2) năm 2016. Dự kiến 1.000 doanh nghiệp, trong đó khảo sát trực tiếp 700 doanh nghiệp vào tháng 9/2016. 

 

  1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

   - Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2016. Dự báo nhu cầu nhân lực năm 2017.

 

   - Báo cáo cập nhật thông tin thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2017 – 2020 đến 2025.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

   - Tổng hợp, xử lý số liệu và thực hiện báo cáo phân tích kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2016. (hoàn thành trong tháng 7/2016).

 

   - Báo cáo phân tích kết quả khảo sát lao động có nhu cầu học nghề và tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 – xu hướng năm 2017.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

   - Tham gia Ban tư vấn chương trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục TP.HCM thực hiện hướng nghiệp tuyển sinh – đợt 2 năm 2016 tại 08 chương trình truyền hình trực tiếp. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh của một số trường Cao đẳng, trung cấp nghề.

 

   -  Hoàn thiện nội dung tài liệu hỏi đáp định hướng nghề nghiệp 2016.

 

   - Tiếp tục tham gia các ngày hội, sàn giao dịch việc làm do các Trung tâm Giới thiệu việc làm, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố tổ chức.

 

   - Thực hiện báo cáo công tác hướng nghiệp năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

   - Tiếp tục tham gia công tác nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Đối sách quy mô, cơ cấu đào tạo đại học với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM” - Đại học Quốc Gia TP.HCM.

 

   - Phân công viên chức nghiên cứu các chuyên đề hướng tới 04 ngành công nghiệp chủ yếu, 09 nhóm ngành dịch vụ và những ngành nghề thu hút nhiều lao động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

   - Báo cáo đánh giá kết quả mô hình thu thập thông tin cung – cầu năm 2016. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu chuyên đề cá nhân năm 2017.

 

   - Tiếp tục tổ chức Hội thảo nội bộ đánh giá, nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu cá nhân về thực trạng phát triển nhân lực các ngành nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

   - Quản lý, vận hành hệ thống mạng Lan, hệ thống máy tính, website của Trung tâm.

 

   - Tiếp tục thực hiện đề án công nghệ thông tin tại Trung tâm.

 

   - Xây dựng kế hoạch thiết lập cơ chế phân quyền truy cập khai thác nguồn số liệu của Trung tâm.

 

   - Tiếp tục cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm năm 2016.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

   - Đảm bảo nhân sự theo định biên được giao năm 2016. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nâng lương niên hạn, nâng lương trước hạn, chuyển ngạch cho viên chức, công tác đánh giá cán bộ, viên chức, kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung lý lịch cán bộ viên chức, thi đua khen thưởng năm 2016 theo quy định.

 

   - Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự, báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy theo quy định.

 

   - Thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

 

   - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 06 tháng cuối năm; các hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động Tết Đinh Dậu - năm 2017.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

   - Thực hiện công tác kế toán tài chính, chế độ tiền lương, thu thập, chính sách chi trả tiền lương tăng thêm, chế độ ốm đau, thai sản cho viên chức; kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ; thực hiện chế độ báo cáo, công khai tài chính tháng, quý, năm theo quy định. Xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2016 – 2018. Kiểm kê tài sản năm 2016.

 

   - Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí sửa chữa năm 2016, gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị CNTT theo kinh phí cấp phát vốn đợt 2 của Sở Thông tin - Truyền thông.

 

   - Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2016 và xây dựng dự toán ngân sách 2017, xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2016 và chăm lo tết cho viên chức 2017.

 

 8. Công tác khác

 

  - Tổ chức ký kết liên tịch với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố giai đoạn 2016 – 2020 về phối hợp hoạt động xây dựng nguồn dữ liệu – dự báo nhu cầu nhân lực – thông tin thị trường lao động – giới thiệu việc làm – thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề - kỹ năng nghề. Tổ chức triển khai thực hiện.

 

  - Hoàn tất công tác phối hợp với Phòng Chính sách có công của Sở về việc ghi chép thông tin “Điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ”.

 

V. KIẾN NGHỊ

 

 1. Kiến nghị Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo để Trung tâm được đầu tư kinh phí xây dựng công nghệ phầm mềm:

 

   - Cải tiến, nâng cấp phần mềm thu thập thông tin cung - cầu phù hợp với nền tảng công nghệ mới, đảm bảo khả năng kết nối với các ứng dụng phần mềm khác, khả năng tích hợp, kết nối dữ liệu với dữ liệu các Quận/huyện, các doanh nghiệp, các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp – Dạy nghề và các tổ chức dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố.

 

   - Phần mềm quản lý lao động: tình hình sử dụng lao động và biến động lao động của doanh nghiệp (theo mẫu báo cáo số 28 và 29 quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ LĐTBXH) theo chương trình phối hợp giữa Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

 

 2. Đề nghị Sở tiếp tục quan tâm, có tác động với Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài chính về việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho Trung tâm (theo công văn số 4231/STC – CS ngày 12/6/2015 của Sở tài chính).

 

 3. Đề nghị Lãnh đạo Sở quan tâm tạo, điều kiện cho Trung tâm được tham gia các chương trình tập huấn của Trung ương và thành phố về lĩnh vực lao động - việc làm, được tham gia các chương trình của Sở về nghiên cứu học tập trong nước,ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực nguồn nhân lực – đào tạo nghề -thị trường lao động…

 

 4. Đề nghị Lãnh đạo Sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ việc thực hiện chia mặt bằng giữa 02 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động và Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn lao động thành phố để Trung tâm sớm xây dựng lại các phòng ổn định làm việc trước khi Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn lao động thành phố tiến hành xây cất trụ sở trong năm 2016. Đồng thời Trung tâm cũng rất mong muốn dự án xây mới trụ sở của Trung tâm được thực hiện đúng theo kế hoạch của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở.

 

 5. Kiến nghị Lãnh đạo Sở xem xét về các chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức Trung tâm:

 

   5.1. Về phụ cấp chức vụ:

 

  Trung tâm đề nghị được vận dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, ngày 28/02/2005 của Chính phủ hoặc áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

 

  Cụ thể mức phụ cấp như sau:

 

Chức danh

Hệ số chức vụ

- Giám đốc

0,8

- Phó Giám đốc

0,6

- Trưởng phòng

0,4

- Phó Trưởng phòng

0,25

         

  5.2. Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức Trung tâm:

 

    Nhằm thu hút đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm giỏi về công tác dự báo và phân tích nhu cầu nhân lực. Trung tâm đề nghị cho cán bộ, viên chức Trung tâm được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ với mức 50%/mức lương hiện hưởng.

 

 

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở, Phòng Tiền công Tiền lương,  Phòng Việc làm, Phòng Dạy nghề, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy;  
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;    
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã Ký)

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372469

TRUY CẬP HÔM NAY: 2837

ĐANG ONLINE: 28