THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 155/TB-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO
Kết quả sơ tuyển viên chức năm 2015


Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-TTDBNL ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về sơ tuyển viên chức năm 2015;


Căn cứ Thông báo số 87/TB-TTDBNL ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về tuyển dụng viên chức năm 2015;


Căn cứ kết quả tổng hợp sơ tuyển viên chức năm 2015 của Hội đồng sơ tuyển viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM ngày 12/6/2015.


Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thông báo kết quả sơ tuyển viên chức năm 2015, cụ thể như sau:


1. Kết quả tổng hợp điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn của 05 ứng viên tham dự sơ tuyển viên chức năm 2015 (đính kèm danh sách).


2. Ứng viên có điều gì chưa rõ hoặc thắc mắc liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán của Trung tâm để được giải đáp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 17/6/2015 đến ngày 30/6/2014 (trong giờ hành chính). Thông báo này được niêm yết công khai tại bảng tin của Trung tâm và được đăng trên website: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức cán bộ Sở;
- Cấp ủy; Ban Giám đốc;
- Các phòng TT;
- Các ứng viên sơ tuyển viên chức năm 2015;
- Thông tin trên website Trung tâm;
- Niêm yết bảng tin Trung tâm;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Trần Thị Anh Đào

 

 DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015
(đính kèm Thông báo số 155 /TB-TTDBNL ngày  16 tháng 6 năm 2015)

 

S
TT
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Điểm học tập Điểm tốt nghiệp Điểm phỏng vấn Tổng điểm Kết quả
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+(7*2) 9
1 Trịnh Thị Nga 20/3/1990 X 68.6 68.6 96.8 330.8 Trúng tuyển
2 Dương Nguyễn Hoàng Diệp 24/01/1989   61.3 61.3 98.7 320 Trúng tuyển
3 Nguyễn Yến Nhi 12/11/1991 X 64 55 98.1 315.2 Trúng tuyển
4 Phạm Văn Đông 28/8/1979   70 85 50.7 256.4 Không trúng tuyển
5 Lê Đức Thành 03/02/1985   71.8 80 41.5 234.8 Không trúng tuyển

 

Thư ký


Đã kýLê Phạm Hoàng Vinh
  Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc


Đã kýTrần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372530

TRUY CẬP HÔM NAY: 2899

ĐANG ONLINE: 17