THỂ LỆ HỘI THI SOẠN THẢO VĂN BẢN NĂM 2015


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2015

 

Thể lệ

Hội thi soạn thảo văn bản năm 2015

 

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-TTDBNL ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về tổ chức Hội thi soạn thảo văn bản năm 2015;

 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

 

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ “Hội thi soạn thảo văn bản năm 2015” (gọi tắt là hội thi), cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI:

 

1. Đối tượng dự thi

 

Mỗi Phòng chọn 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên tham gia dự thi

 

(Riêng Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán do có 02 lãnh đạo nằm trong Tổ giúp việc Ban Giám khảo nên sẽ cử 02 chuyên viên tham gia dự thi)

 

2. Thời gian - địa điểm

 

- Thời gian tổ chức Hội thi: vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 11/6/2015 (thứ năm)

 

- Địa điểm phòng thi: Tại Phòng Thông tin thị trường lao động và Phòng Nghiên cứu và Phát triển.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:

 

1. Nội dung thi

 

- Mỗi thí sinh bốc thăm chọn 01 Chủ đề (một trong các Chủ đề đã được Ban Tổ chức Hội thi gửi về cho các phòng), gồm 01 trong 04 thể loại văn bản như sau: Tờ trình, thông báo, báo cáo, kế hoạch.

 

- Thời gian thi: 60 phút.

 

2. Hình thức thi

 

Soạn thảo văn bản trên máy vi tính và chuyển File văn bản về mail Trung tâm.

 

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI:

 

1. Yêu cầu về nội dung

 

- Bài dự thi phải thể hiện đúng nội dung, chủ đề, nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức.

 

- Khi thực hiện xong bài dự thi thí sinh phải lưu lại để Ban Giám khảo làm căn cứ chấm điểm (Trường hợp thí sinh không lưu lại và làm mất bài dự thi Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm và bài dự thi đó sẽ bị loại).

 

- Lưu ý: Thí sinh tự tạo Folder và lưu dữ liệu vào desktop của máy.

 

2. Yêu cầu về kết cấu nội dung một văn bản

 

2.1 Về kỹ thuật trình bày văn bản

 

Theo quy định của Thông tư số 01/2011/BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

2.2 Về kết cấu nội dung văn bản

 

Về nội dung: văn bản thường có 3 phần:

 

(1) Dẫn dắt vấn đề;

 

(2) Giải quyết vấn đề;

 

(3) Kết luận vấn đề.

 

3. Số lượng bài dự thi

 

Mỗi thí sinh chỉ thực hiện 01 bài dự thi theo kết quả bóc thăm chủ đề.

 

4. Lưu giữ bài dự thi

 

Các bài dự thi sẽ được Ban Tổ chức in lại 01 bản và lưu giữ tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán để phục vụ cho công tác chấm điểm, tổng kết Hội thi và khen thưởng bài dự thi đoạt giải.

 

IV. QUY ĐỊNH VỀ CHẤM ĐIỂM:

 

- Bài dự thi sẽ được chấm theo thang điểm 10, trong đó thể thức trình bày văn bản 5 điểm, nội dung văn bản 5 điểm.

 

- Mỗi một lỗi vi phạm về kỹ thuật trình bày văn bản sẽ trừ 0.5 -> 1 điểm.          

 

Trên đây là thể lệ Hội thi soạn thảo văn bản năm 2015, đề nghị lãnh đạo các phòng, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Trung tâm phối hợp triển khai đến toàn thể viên chức và thí sinh tham dự hội thi./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Chi bộ, BGĐ, Các phòng thuộc TT;

- Công đoàn, Chi đoàn TT;

- Website Trung tâm, Niêm yết bảng tin;

- Lưu VT./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372463

TRUY CẬP HÔM NAY: 2831

ĐANG ONLINE: 23