THÔNG BÁO VỀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/TB-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2014

 

Căn cứ văn bản số 1302/SNV-CCVC ngày 15/4/2015 của Sở Nội vụ và văn bản số 7608/SLĐTBXH-TC ngày 27/4/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2014;

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2014, cụ thể như sau:

 

1. Danh sách đạt xét tuyển viên chức năm 2014 (đính kèm danh sách)

 

Đề nghị các cá nhân được công nhận bổ sung Sơ yếu lý lịch (mẫu số 2 theo Thông tư số 12/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán (A.Vinh) trước ngày 11/5 để tổng hợp hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ Sở.

 

2. Danh sách chưa đạt kết quả xét tuyển viên chức năm 2014

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Phòng đang công tác

 

Lý do không công nhận

 

1

 

Đỗ Văn Hiếu

 

15/12/1986

 

Phòng Thông tin thị trường lao động

 

Thiếu Tin học

 

Đề nghị cá nhân chưa được công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2014 bổ túc hồ sơ gửi phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán (A.Vinh) trước ngày 25/5/2015 để tổng hợp hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở công nhận bổ sung.

 

Những trường hợp đến ngày 01/6/2015 vẫn không đủ điều kiện công nhận, Trung tâm sẽ lập danh sách gửi về Sở theo quy định.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị liên hệ A.Vinh – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Cấp ủy Chi bộ;

- Ban Giám đốc TT;

- Các phòng TT;

- Thông tin trên website Trung tâm;

- Niêm yết tại Trung tâm;

- Lưu VT./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
CỦA TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

(Kèm theo Thông báo số  103  /TB-TTDBNL ngày 12  tháng  5  năm 2015
 của  Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM  )

 

S
TT
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ
chuyên môn
Chuyên ngành Chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng
Tên chức danh nghề nghiệp Mã ngạch
1 2 3 4 5 6 7
1 Nguyễn Thị Minh Thi 25/08/1987 ĐH Sư phạm
tin học
Chuyên viên 01.003
2 Trần Quốc Hòa 19/9/1989 ĐH  Kinh tế Chuyên viên 01.003
3 Nguyễn Minh Khoa 17/6/1981 ĐH Tin học  Chuyên viên 01.003
4 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/9/1968 ĐH Công tác xã hội Chuyên viên 01.003
5 Cầm Bá Hải 26/01/1987 ĐH QTKD Chuyên viên 01.003
6 Trang Thành Phước 6/2/1973 ĐH Luật Kinh tế Chuyên viên 01.003
7 Nguyễn Thị Hương 13/04/1977 ĐH Luật; ngoại ngữ Chuyên viên 01.003
8 Hồng Hải Đăng 21/09/1987 ĐH CNTT Chuyên viên 01.003
9 Phan Thị Thiên Ngân 13/04/1990 ĐH Kế toán Kế toán viên 06.031
10 Nguyễn Hồng Lam 30/08/1989 ĐH  Kế toán Chuyên viên 01.003
11 Đinh Thị Kim Hoa 5/7/1983 ĐH Kế toán Kế toán viên 01.003
12 Đặng Thanh Thúy 22/08/1989 Quản trị mạng máy tính Chuyên viên
01a.003
13 Trần Hữu Trí 24/8/1992 CNTT Chuyên viên
01a.003
14 Lương Trần Ngọc Phương 11/4/1990 Kế toán Kế toán viên
06a.031
15 Lê Ngọc Thanh Lan 01/01/1982 TC Trung cấp
 Kế toán
Kế toán
 viên  TC
06.032

 

Người Lập BiểuLê Phạm Hoàng Vinh

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014372480

TRUY CẬP HÔM NAY: 2848

ĐANG ONLINE: 37