CƠ CẤU ĐÀO TẠO CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Năm 2013 trên địa bàn Thành phố có 54 trường Đại học, 25 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 10 trường Cao đẳng nghề, 39 trường Trung cấp chuyên nghiệp (ngoài ra các trường ĐH và CĐ cũng có đào tạo hệ Trung cấp ), 23 trường Trung cấp nghề (bên cạnh đó các trường CĐ nghề cũng có đào tạo hệ Trung cấp). Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5%/năm. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 204.753 sinh viên – học sinh.


Thống kê số lượng tuyển sinh, cơ cấu đào tạo năm 2013 của các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo 23 nhóm ngành:


1.Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên


Tại thành phố Hồ Chí Minh có 8 trường ĐH, 10 trường CĐ chuyên nghiệp, 5 trường TC chuyên nghiệp, 01 trường TC nghề đào tạo ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 7.558 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 3,7% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.


2. Nhóm ngành Nghệ thuật


Tại thành phố Hồ Chí Minh có 11 trường ĐH, 9 trường CĐ chuyên nghiệp, 3 trường CĐ nghề, 8 trường TC chuyên nghiệp, 12 trường TC nghề đào tạo ngành Nghệ thuật, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 6.385 chỉ tiêu, chiếm 3,12% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.


3. Nhóm ngành Nhân văn


Năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 36 trường đào tạo nhân lực nhóm ngành Nhân văn bao gồm các hệ đào tạo ĐH, CĐ chuyên nghiệp, CĐ nghề. Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề không đào tạo nhóm ngành này. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 9.110 chỉ tiêu, chiếm 4,45%.


4. Nhóm ngành Khoa học xã hội và Hành vi


Năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 11 trường có đào tạo nhóm ngành Khoa học xã hội và Hành vi bao gồm các hệ đào tạo ĐH, CĐ chuyên nghiệp. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 4.723 chỉ tiêu, chiếm 1,97%. Nhóm ngành này không đào tạo ở trình độ CĐ nghề, TC chuyên nghiệp, TC nghề.


5. Nhóm ngành Báo chí và Thông tin


Năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 15 trường đào tạo ngành Báo chí và Thông tin ở các hệ đào tạo ĐH, CĐ chuyên nghiệp, TC chuyên nghiệp, TC nghề. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.432 chỉ tiêu, chiếm 0,7% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.


6. Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý


Có 31 trường Đại học, 40 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 11 trường Cao đẳng nghề, 35 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 23 trường Trung cấp nghề hiện đang đào tạo nhân lực thuộc nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý. Như vậy có tổng cộng 141 trường với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 65.015 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 31,8%. Đây cũng là ngành này có số lượng đào tạo cao nhất.


7. Nhóm ngành Pháp luật


Chỉ có 5 trường Đại học và 2 trường Trung cấp chuyên nghiệp đào tạo ngành Pháp luật. Tổng chỉ tiêu tuyến sinh là 3.032 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 1,48%.


8. Nhóm ngành Khoa học sự sống


Chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành này là 1.892 chỉ tiêu, chiếm 0,92%. Chỉ có 7 trường Đại học và 3 trường Cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo nhóm ngành này.


9. Nhóm ngành Khoa hoc tự nhiên


Tổng số trường đào tạo ngành này là 5 trường bao gồm 3 trường Đại học, 1 trường Cao đẳng chuyên nghiệp và 1 trường Trung cấp chuyên nghiệp. Chỉ tiêu sinh năm 2013 là 2.060 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 1,01%.


10. Nhóm ngành Toán và Thống kê


Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là 575 chỉ tiêu, chiếm 0,28%. Ngành này chỉ đào tạo ở trình độ Đại học, các trình độ khác hiện chưa đào tạo.


11. Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin


Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin có 119 trường đào tạo, cụ thể như sau: 28 trường Đại học, 35 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 10 trường Cao đẳng nghề, 28 trường Trung cấp chuyên nghiệp và 18 trường Trung cấp nghề. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 19.394, đạt tỷ lệ 9,47%.


12. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật


Chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành này là 28.327 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 13,8%. Tại TP Hồ Chí Minh hiện có 19 trường Đại học, 36 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 5 trường Cao đẳng nghề, 10 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 12 trường Trung cấp nghề đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật.


13. Nhóm ngành Kỹ thuật


Chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành này là 13.080 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 6,39%. Tại TP Hồ Chí Minh hiện có 18 trường Đại học, 2 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 5 trường Cao đẳng nghề, 10 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 15 trường Trung cấp nghề đào tạo ngành Kỹ thuật.


14. Nhóm ngành Sản xuất và Chế biến


Năm 2013, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là 6.986 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 3,41%. Toàn thành phố có 10 trường Đại học, 10 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 2 trường Cao đẳng nghề, 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 7 trường Trung cấp nghề đào tạo ngành Sản xuất và Chế biến.


15. Nhóm ngành Kiến trúc và Xây dựng


Nhóm ngành này có tổng cộng 24 trường đào tạo, cụ thể như sau: 10 trường Đại hoc, 3 trường CĐ chuyên nghiệp, 1 trường CĐ nghề, 7 trường TC chuyên nghiệp và 3 trường TC nghề. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là 5.583 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 2,73%.


16. Nhóm ngành Nông, lâm nghiệp và Thủy sản


Năm 2013, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là 1.810 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 0,88%. Toàn thành phố có 2 trường Đại học, 2 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 2 trường Trung cấp chuyên nghiệp đào tạo ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ngành này không đào tạo ở hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.


17. Nhóm ngành Thú y


Hiện chỉ có 3 trường đào tạo ngành thú y, đó là trường ĐH Nông lâm TPHCM, trường Trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, trường Trung cấp nghề Củ Chi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 585 chỉ tiêu, chiếm 0,29%.


18. Nhóm ngành Sức khỏe


Chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành này là 20.440 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 9.98%. Tại TP Hồ Chí Minh hiện có 7 trường Đại học, 6 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 2 trường Cao đẳng nghề, 16 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 1 trường Trung cấp nghề đào tạo ngành nhân lực nhóm ngành Sức khỏe.


19. Nhóm ngành Dịch vụ xã hội


Trường ĐH Mở TPHCM, trường ĐH Lao động Xã hội (Cơ sở 2 TPHCM), trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM, trường Trung cấp nghề Nhân Đạo đào tạo nhóm ngành Dịch vụ xã hội. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 là 566 chỉ tiêu, chiếm 0,28%.


20. Nhóm ngành Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân


Nhóm ngành này hiện chưa đào tạo hệ Đại học và Trung cấp nghề. Chỉ có 1 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 1 trường Cao đẳng nghề và 7 trường Trung cấp chuyên nghiệp đào tạo, chỉ tiêu đào tạo là 1.110 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 0,54%.


21. Nhóm ngành Dịch vụ vận tải


 Chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành này là 1.114 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 0,54%. Tại TP Hồ Chí Minh hiện có 1 trường Đại học, 3 trường Cao đẳng chuyên nghiệp, 2 trường Cao đẳng nghề, 2 trường Trung cấp nghề đào tạo ngành nhân lực nhóm ngành Dịch vụ vận tải.


22. Nhóm ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường


Nhóm ngành này có tổng cộng 11 trường đào tạo, cụ thể như sau: 6 trường Đại hoc, 3 trường CĐ chuyên nghiệp, 2 trường TC chuyên nghiệp. Chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này là 2.284 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 1,12%


23. Nhóm ngành An ninh, Quốc phòng


Tại TP Hồ Chí Minh hiện chỉ có 3 trường Đại học đào tạo nhóm ngành An ninh, Quốc phòng: đó là ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM, ĐH Trần Đại Nghĩa. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.692 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 0,83%.


TP. Hồ Chí Minh lựa chọn 4 ngành công nghiệp trọng điểm để đầu tư, phát triển là cơ khí chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin, hóa chất nhựa và chế biến lương thực thực phẩm.


Trong hệ thống các trường TCCN, tháng 3.2013, thành phố định hướng xây dựng kế hoạch phát triển đến năm 2020 phải xác lập 3 ngành mũi nhọn của trường theo thứ tự ưu tiên cho từng ngành. Cụ thể, cần quan tâm các nhóm ngành dịch vụ: tài chính – ngân hàng – bảo hiểm; thương mại; du lịch; vận tải, cảng và kho bãi; bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông; kinh doanh tài sản bất động sản; tư vấn; khoa học công nghệ; y tế; giáo dục và đào tạo và 4 ngành công nghiệp trọng yếu là: cơ khí; điện tử – công nghệ thông tin; hóa chất – nhựa – cao su; chế biến tinh lương thực thực phẩm.


Theo chiến lược phát triển dạy nghề từ nay đến năm 2020 sẽ có 20 nghề cấp độ quốc tế và 30 nghề cấp độ ASEAN được chọn để đào tạo. Các nghề sẽ được lựa chọn từ các chương trình tiên tiến nhất của các nước trong khu vực và quốc tế để chuyển giao, đào tạo giáo viên.


Một số trường nghề được Tổng cục Dạy nghề lựa chọn đã tuyển sinh, đào tạo thí điểm 4 nghề theo chuẩn quốc tế (điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thủy, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn) và 4 nghề theo chuẩn khu vực (chế biến và bảo quản thủy sản, gia công và thiết kế sản phẩm mộc, kỹ thuật xây dựng, quản trị lễ tân).
 

 

Trần Anh Tuấn
Phó giám đốc trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực
     và Thông tin thị trường lao động TPHCM

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017386247

TRUY CẬP HÔM NAY: 1961

ĐANG ONLINE: 9